Завдання 1 До складу всіх органічних сполук входить

А Магній

Б Нітроген

В Карбон

Г Кальцій

Відповідь: В

 

Завдання 2 Укажіть число, яке дорівнює сумі коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції повного окиснення метану.

А 2

Б 3

В 4

Г 6

Відповідь: Б

СH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O  1+2=3

 

Завдання 3 Геометрична форма молекули метану –

А площинна

Б лінійна

В тетраедрична

Г трикутна

Відповідь: В

 

Завдання 4 Повне окиснення метану є реакцією

А необоротною

Б ендотермічною

В ізомеризації

Г йонного обміну

Вправа А

 

Завдання 5 Укажіть загальну формулу вуглеводнів гомологічного ряду метану.

А СnH2n

Б СnH2n–2

В СnHn+2

Г СnH2n+2

Відповідь: Г

 

Завдання 6 Алкан з найдовшими молекулами синтезували 1985 року англійські хіміки І. Бідд і М.К. Уайтинг. Це нонаконтатриктан, молекула якого містить 390 атомів Карбону. Укажіть кількість атомів Гідрогену в молекулі цієї речовини.

А 197

Б 390

В 780

Г 782

Відповідь: Г

2390+2=782

 

Завдання 7 У членів одного гомологічного ряду

А однаковий якісний склад 

Б однаковий кількісний склад

В однакова відносна молекулярна маса

Г однакова відносна густина за повітрям

Відповідь: А

 

Завдання 8 Укажіть групу атомів, що є гомологічною різницею в ряду алканів.

А CH

Б СН2

В СН3

Г СН4

Відповідь: Б

 

Завдання 9 Укажіть число, на яке відрізняються відносні молекулярні маси двох сусідніх членів гомологічного ряду алканів.

А 12

Б 14

В 16

Г 18

Відповідь: Б

12+21=14

 

Завдання 10 Усі правильні твердження щодо хімічних зв’язків у молекулах алканів наведено в рядку, позначеному літерою

1 ковалентні

2 прості

3 йонні

4 подвійні

5 неполярні

6 потрійні

А 1, 2, 5

Б 2, 3, 5

В 1, 4, 5

Г 3, 5, 6

 

Відповідь: А

 

Завдання 11 Укажіть суфікс у назвах насичених вуглеводнів лінійної будови.

А ­он

Б ­ен

В ­ан

Г ­ин

Відповідь: В

 

Завдання 12 Розташуйте алкани за зменшенням їхніх відносних молекулярних мас.

А нонан

Б пропан

В октан

Г гексан

Відповідь: АВГБ

А Mr(C9H20)=9Ar(C)+20Ar(H)=912+201=180

Б Mr(C3H8)=3Ar(C)+8Ar(H)=312+81=44

В Mr(C8H18)=8Ar(C)+18Ar(H)=812+181=114

Г Mr(C6H14)=6Ar(C)+14Ar(H)=612+141=86

 

Завдання 13 Розташуйте алкани за зростанням їхніх відносних густин за киснем.

А етан

Б пропан

В метан

Г бутан

Відповідь: ВАБГ

А DO2(C2H6)=Mr(C2H6):Mr(O2)=30:32=0,94

Б DO2(C3H8)=Mr(C3H8):Mr(O2)=44:32=1,375

В DO2(CH4)=Mr(CH4):Mr(O2)=16:32=0,5

Г DO2(C4H10)=Mr(C4H10):Mr(O2)=58:32=1,81

 

Завдання 14 Укажіть речовину, яка розчиняється в гексані.

А вода

Б натрій хлорид

В бром

Г калій гідроксид

Відповідь: В

 

Завдання 15 Розташуйте алкани за зменшенням їхньої густини.

А октан

Б етан

В декан

Г пентан

Відповідь: ВАГБ

А ρ=M(C8H18):Vм=114:22,4 л/г=5,08 г/л

Б ρ=M(C2H6):Vм=30:22,4 л/г=1,34 г/л

В ρ=M(C10H22):Vм=142:22,4 л/г=6,34 г/л

Г ρ=M(C5H12):Vм=72:22,4 л/г=3,21 г/л

 

Завдання 16 Розташуйте алкани за зростанням їхньої температури кипіння.

А октан

Б пентан

В нонан

Г гексан

Відповідь: БГАВ

Із збільшенням відносної молекулярної маси зростають температури кипіння, плавлення та густина алканів.

 

Завдання 17 Яка реакція не характерна для гомологів бутану?

А повне окиснення 

Б ізомеризація

В часткове гідрування

Г заміщення

Відповідь: В

 

Завдання 18 Гідролізом кальцій карбіду добувають.

А етан

Б етин

В кальцій оксид

Г карбон (IV) оксид

Відповідь: Б

 

Завдання 19 Укажіть загальну кількість спільних електронних пар у молекулі етену.

А 2

Б 4

В 6

Г 8

Відповідь: А

 

Завдання 20 Укажіть загальну кількість ковалентних зв’язків у молекулі етену.

А 2

Б 4

В 5

Г 6

Відповідь: Г

 

Завдання 21 Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції горіння етену.

А 2

Б 3

В 4

Г 5

Відповідь: В

C2H4 + 3О2 -> 2CO2 + 2H2O   1+3=4

 

Завдання 22 Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції гідрування етену.

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Відповідь: Б

C2H4 + H2 -> C2H6    1+1=2

 

Завдання 23 Етен пропустили крізь бромну воду, а етин – крізь водний розчин калій перманганату. Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

І. Водний розчин калій перманганату не змінив кольору.

ІІ. Бромна вода знебарвилась.

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: Б

 

Завдання 24 Укажіть загальну кількість спільних електронних пар у молекулі етину.

А 2

Б 3

В 4

Г 5

Відповідь: Б

 

Завдання 25 Укажіть загальну кількість ковалентних зв’язків у молекулі етину.

А 2

Б 3

В 4

Г 5

Відповідь: Г

 

Завдання 26 У пробірку з гексаном добавили водний розчин калій перманганату, а в пробірку з бензеном – бромну воду. Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

І. Бромна вода знебарвилась.

ІІ. Водний розчин калій перманганату не змінив кольору.

А правильне лише І

Б правильне лише ІІ

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: Б

 

Завдання 27 Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

І. Бензен вступає і в реакції заміщення, і в реакції приєднання.

ІІ. Етен вступає в реакції заміщення і не вступає в реакції приєднання.

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: А

 

Завдання 28 Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

І. Дегідруванням етену можна добути етин.

ІІ. Тримеризацією етину можна добути бензен.

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: Б

 

Завдання 29 Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

І. Термічним розкладанням метану добувають вуглець і водень.

ІІ. Термічним розкладанням метану добувають етин і водень.

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: В

 

Завдання 30 Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

І. Дегідруванням алканів добувають алкени й алкіни.

ІІ. Гідратацією етену добувають етанол.

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: В