Мова та мовлення.  

Стилі мовлення    

 

Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми   

Групи слів за їх походженням. Власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова  

 

Слова з прямим і переносним значенням  

Слова антоніми, синоніми, омоніми  

Однозначні й багатозначні слова 

СЛОВНИКИ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК 

Словничок назв почуттів 

Словничок рис характеру

Словничок спілкування Словничок термінів 

Тлумачний словничок 

Словничок синонімів

Словничок антонімів

Словничок наголосів

Види помилок у письмовій роботі 

 

Абетка. Звуки і букви.  

Букви  

Абеткова послідовність.  

Звуки  

Голосні звуки  

Приголосні звуки  

Сонорні й шумні приголосні звуки

Дзвінкі й глухі приголосні звуки  

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Приголосні звуки: м'які й тверді  

Подовжений звук (м'який і твердий)  

Губні, язикові (свистячі, шиплячі) й глоткові приголосні звуки; носові приголосні звуки

Знак м'якшення (ь). Буквосполучення ьо  

Буква ґ  

Буквосполучення йо  

 

ЗВУКОВІ СХЕМИ слів. 1 клас   

ЗВУКОВИЙ розбір слова.   

ЗВУКО-БУКВЕНИЙ аналіз слова.   

 

Склад. Поділ слова на склади  

Перенос слів   

 

БУДОВА СЛОВА  

Корінь слова. Спільнокореневі слова.   

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ СЛОВА ЗА БУДОВОЮ  

 

Словосполучення

СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ  

Речення. Початкова школа.   

Речення   

СХЕМИ РЕЧЕНЬ. 1 клас   

 

Головні члени речення.  

Другорядні члени речення.  

 

Просте речення.  

Складне речення   

 

Вставні слова й сполучення слів  

Речення з однорідними членами   

Узагальнювальні слова при однорідних членах речення  

Звертання   

Пряма мова. Діалог. Монолог. Полілог   

 

ТЕКСТ. Початкова школа.   

Текст    

«Відоме» й «нове» в реченнях тексту   

 

Перелік основних орфограм   

ОРФОГРАМА: апостроф  

ОРФОГРАМА. Знак м'якшення 

Наголос.   

ОРФОГРАМА. Слова з ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова.  

ОРФОГРАМА: Літери з - с у кінці префіксів з-(с-)  

ОРФОГРАМА: Літера з у кінці префіксів роз-, без-   

Спрощення звуків.  

Чергування і-й.  

Чергування у-в

ОРФОГРАМА. Велика літера у власних назвах. Написання великої букви  

 

Частини мови. Початкова школа  

Загальна характеристика частин мови.  

 

Іменник   

Число іменників  

Рід іменників  

Відмінки іменників  

Незмінювані іменники  

Написання НЕ з іменниками.   

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ІМЕННИКА як частини мови 

 

Прикметник   

Відмінювання прикметників 

ОРФОРГАМА. Суфікси прикметників -СЬК-, -ЗЬК-, -ЦЬК-

Прикметники твердої і м’якої груп та відмінювання їх  

Якісні, відносні та присвійні прикметники за значенням.   

Короткі та повні якісні прикметники  

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення  

Написання не з прикметниками  

Творення прикметників.  

 

ДІЄСЛОВО. Загальна характеристика.  

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА.  

БЕЗОСОБОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА.   

ОСОБОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА.  

ОРФОГРАМА: літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів  

ЧАСИ ДІЄСЛОВА.  

ОРФОГРАМА: знак м'якшення у дієсловах   

ВИД ДІЄСЛОВА (ДОКОНАНИЙ та НЕДОКОНАНИЙ)   

СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (дійсний, умовний, наказовий)   

ОРФОГРАМА: частка би (б) з дієсловами умовного способу  

ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ дієслова.   

ДІЄВІДМІНЮВАННЯ. ДІЄВІДМІНА І та ІІ.  

ОРФОГРАМА: не з дієсловом.   

ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ.   

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ДІЄСЛОВА ЯК ЧАСТИНИ мови   

 

ЧИСЛІВНИК

 

ЗАЙМЕННИК

Особові займенники

 

ПРИСЛІВНИК

 

СПОЛУЧНИК 

 

ПРИЙМЕННИК