Мова та мовлення.  

Стилі мовлення    

Ввічливі слова

Лічилки  Загадки  Прислів'я та приказки  Прикмети  

Усмішки  Небилиці  Скоромовки  Чистомовки  Потішки  Заклички  Акровірш

Ігри на розвиток логічного мислення

 

Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми   

Групи слів за їх походженням. Власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова  

 

Слова з прямим і переносним значенням  

Слова антоніми, синоніми, омоніми  

Пароніми 

Однозначні й багатозначні слова 

Будуємо речення з багатозначними словами

СЛОВНИКИ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК 

Афоризми

Словничок назв почуттів, видів настрою 

Словничок рис характеру

Словничок спілкування Словничок термінів 

Тлумачний словничок 

Словничок синонімів

Словничок антонімів

Словничок наголосів

Короткий літературознавчий словник

Образи-символи фольклору

Види помилок у письмовій роботі 

 

Абетка. Звуки і букви  

Букви  

Абеткова послідовність  

Звуки  

Голосні звуки  

Приголосні звуки  

Сонорні й шумні приголосні звуки

Дзвінкі й глухі приголосні звуки  

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Приголосні звуки: м'які й тверді  

Подовжений звук (м'який і твердий)  

Губні, язикові (свистячі, шиплячі) й глоткові приголосні звуки; носові приголосні звуки

Знак м'якшення (ь). Буквосполучення ьо  

Буква щ

Буква ґ  

Буквосполучення йо

 

ЗВУКОВІ СХЕМИ слів (1 клас)

ЗВУКОВИЙ розбір слова

ЗВУКОВИЙ аналіз слова

Фонетична транскрипція

ЗВУКО-БУКВЕНИЙ аналіз слова

 

Склад. Поділ слова на склади  

Перенос слів  

 

БУДОВА СЛОВА  

Корінь слова. Спільнокореневі слова.   

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ СЛОВА ЗА БУДОВОЮ  

 

Словосполучення

СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ  

 

Речення. Початкова школа   

Порядок слів у реченні   

СХЕМИ РЕЧЕНЬ. 1 клас   

 

Головні члени речення.  

Другорядні члени речення.  

 

Просте речення.  

Складне речення   

 

Вставні слова й сполучення слів  

Речення з однорідними членами   

Узагальнювальні слова при однорідних членах речення  

Звертання   

Пряма мова. Діалог. Монолог. Полілог   

 

ТЕКСТ. Початкова школа.   

Текст    

«Відоме» й «нове» в реченнях тексту   

 

Перелік основних орфограм   

ОРФОГРАМА: апостроф  

ОРФОГРАМА. Знак м'якшення 

ОРФОГРАМА. Літери е, и в префіксах пре-, при-

Наголос.   

ОРФОГРАМА. Слова з ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова  

ОРФОГРАМА. Літери з - с у кінці префіксів з-(с-)  

ОРФОГРАМА. Літера з у кінці префіксів роз-, без-   

ОРФОГРАМА Літери, що позначають приголосні, які уподібнюються

Спрощення звуків.  

Чергування і-й.  

Чергування у-в

Чергування приголосних звуків [г]—[ж]—[з'], [к]—[ч]—[ц'], [х]—[ш]—[с']

Чергування голосних звуків [і], [о], [е]

ОРФОГРАМА. Велика літера у власних назвах. Написання великої букви  

 

Частини мови. Початкова і старша школа  

Загальна характеристика частин мови.  

 

Іменник   

Число іменників  

Рід іменників  

Відмінки іменників  

Незмінювані іменники  

Написання НЕ з іменниками.   

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ІМЕННИКА як частини мови 

Суфікси іменників

 

Прикметник   

Число прикметників

Рід прикметників

Відмінювання прикметників 

ОРФОРГАМА. Суфікси прикметників -СЬК-, -ЗЬК-, -ЦЬК-

Прикметники твердої і м’якої груп та відмінювання їх  

Якісні, відносні та присвійні прикметники за значенням.   

Короткі та повні якісні прикметники  

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення  

Написання не з прикметниками  

Творення прикметників

Суфікси прикметників (дієприкметників)

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ПРИКМЕТНИКА ЯК ЧАСТИНИ мови

 

ДІЄСЛОВО. Загальна характеристика  

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА  

Синтаксичні конструкції з дієсловами неозначеної форми на –но, –то

ЧАСИ ДІЄСЛОВА  

РІД дієслова

БЕЗОСОБОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА 

ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА на –ся (-сь)

ОРФОГРАМА: знак м'якшення у дієсловах   

ОСОБОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА  

ЧИСЛО дієслова

ДІЄВІДМІНЮВАННЯ. ДІЄВІДМІНА І та ІІ

ОРФОГРАМА: літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів    

ВИД ДІЄСЛОВА (ДОКОНАНИЙ та НЕДОКОНАНИЙ)   

СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (дійсний, умовний, наказовий)   

ОРФОГРАМА: частка би (б) з дієсловами умовного способу  

ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ дієслова   

ОРФОГРАМА: не з дієсловом 

ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ   

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ДІЄСЛОВА ЯК ЧАСТИНИ мови   

 

ЧИСЛІВНИК

Знак м'якшення у числівниках

РОЗБІР ЧИСЛІВНИКА ЯК ЧАСТИНИ мови

 

ЗАЙМЕННИК

Особові займенники

РОЗБІР ЗАЙМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ мови

 

ПРИСЛІВНИК

Ступенні порівняння прислівників на -о, -е 

Суфікси прислівників

 

ДІЄПРИКМЕТНИК

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

 

ДІЄПРИСЛІВНИК

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

 

СПОЛУЧНИК 

 

ПРИЙМЕННИК

 

ЧАСТКА

 

ВИГУК