Мова та мовлення.  

Стилі мовлення    

 

Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми   

Групи слів за їх походженням. Власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова  

 

Слова з прямим і переносним значенням  

Слова антоніми, синоніми, омоніми  

 

СЛОВНИКИ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК 

Словничок назв почуттів 

Словничок рис характеру

Словничок спілкування Словничок термінів 

Тлумачний словничок 

Словничок синонімів

Словничок антонімів

Словничок наголосів

Види помилок у письмовій роботі 

 

Абетка. Звуки і букви.  

Букви  

Абеткова послідовність.  

Звуки  

Голосні звуки  

Приголосні звуки  

Дзвінкі й глухі приголосні звуки  

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Приголосні звуки: м'які й тверді  

Подовжений звук (м'який і твердий)  

Знак м'якшення (ь). Буквосполучення ьо  

Буква ґ  

Буквосполучення йо  

 

ЗВУКОВІ СХЕМИ слів. 1 клас   

ЗВУКОВИЙ розбір слова.   

ЗВУКО-БУКВЕНИЙ аналіз слова.   

 

Склад. Поділ слова на склади  

Перенос слів   

 

БУДОВА СЛОВА  

Корінь слова. Спільнокореневі слова.   

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ СЛОВА ЗА БУДОВОЮ  

 

Словосполучення.  

Речення. Початкова школа.   

Речення   

СХЕМИ РЕЧЕНЬ. 1 клас   

 

Головні члени речення.  

Другорядні члени речення.  

 

Просте речення.  

Складне речення   

 

Вставні слова й сполучення слів  

Речення з однорідними членами   

Узагальнювальні слова при однорідних членах речення  

Звертання   

Пряма мова. Діалог. Монолог. Полілог   

 

ТЕКСТ. Початкова школа.   

Текст    

«Відоме» й «нове» в реченнях тексту   

 

Перелік основних орфограм   

ОРФОГРАМА: апостроф  

ОРФОГРАМА. Знак м'якшення 

Наголос.   

ОРФОГРАМА. Слова з ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова.  

ОРФОГРАМА: Літери з - с у кінці префіксів з-(с-)  

ОРФОГРАМА: Літера з у кінці префіксів роз-, без-   

Спрощення звуків.  

Чергування і-й.  

Чергування у-в

ОРФОГРАМА. Велика літера у власних назвах. Написання великої букви  

 

Частини мови. Початкова школа  

Загальна характеристика частин мови.  

 

Іменник   

Число іменників  

Рід іменників  

Відмінки іменників  

Незмінювані іменники  

Написання НЕ з іменниками.   

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ІМЕННИКА як частини мови 

 

Прикметник   

Відмінювання прикметників 

ОРФОРГАМА. Суфікси прикметників -СЬК-, -ЗЬК-, -ЦЬК-

Прикметники твердої і м’якої груп та відмінювання їх  

Якісні, відносні та присвійні прикметники за значенням.   

Короткі та повні якісні прикметники  

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення  

Написання не з прикметниками  

Творення прикметників.  

 

ДІЄСЛОВО. Загальна характеристика.  

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА.  

БЕЗОСОБОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА.   

ОСОБОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА.  

ОРФОГРАМА: літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів  

ЧАСИ ДІЄСЛОВА.  

ОРФОГРАМА: знак м'якшення у дієсловах   

ВИД ДІЄСЛОВА (ДОКОНАНИЙ та НЕДОКОНАНИЙ)   

СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (дійсний, умовний, наказовий)   

ОРФОГРАМА: частка би (б) з дієсловами умовного способу  

ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ дієслова.   

ДІЄВІДМІНЮВАННЯ. ДІЄВІДМІНА І та ІІ.  

ОРФОГРАМА: не з дієсловом.   

ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ.   

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ДІЄСЛОВА ЯК ЧАСТИНИ мови   

 

ЧИСЛІВНИК

 

ЗАЙМЕННИК

Особові займенники

 

ПРИСЛІВНИК

 

СПОЛУЧНИК