Мова та мовлення

Стилі мовлення    

Розділи мовознавства

 

Ввічливі слова

Лічилки     Загадки      Складаємо загадки

Прислів'я та приказки  Прикмети        Правила різних ігор

Усмішки  Небилиці  Скоромовки  Чистомовки  Потішки  Заклички  Акровірш

Ігри на розвиток логічного мислення                 Створюємо буктрейлер

 

Лексика і лексикологія 

Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми   

Групи слів за їх походженням. Власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова  

 

Слова з прямим і переносним значенням  

      Будуємо речення зі словами в прямому і переносному значенні   

Слова антоніми, синоніми, омоніми  

      Будуємо речення зі словами-антонімами

      Будуємо речення зі словами-омонімами

Пароніми 

Однозначні й багатозначні слова 

      Будуємо речення з багатозначними словами

СЛОВНИКИ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК 

      Будуємо речення із фразеологізмами

Афоризми

Словничок назв почуттів, видів настрою 

Словничок рис характеру

Словничок спілкування Словничок термінів 

Тлумачний словничок 

Словничок синонімів

Словничок антонімів

Словничок наголосів

Короткий літературознавчий словник

Образи-символи фольклору

Види помилок у письмовій роботі 

 

Абетка. Звуки і букви  

Букви  

Абеткова послідовність  

Звуки  

Голосні звуки  

Приголосні звуки  

Сонорні й шумні приголосні звуки

Дзвінкі й глухі приголосні звуки  

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Приголосні звуки: м'які й тверді  

Подовжений звук (м'який і твердий)  

Губні, язикові (свистячі, шиплячі) й глоткові приголосні звуки; носові приголосні звуки

Знак м'якшення (ь). Буквосполучення ьо  

Буква щ

Буква ґ  

Буквосполучення йо

 

ЗВУКОВІ СХЕМИ слів (1 клас)

ЗВУКОВИЙ розбір слова

ЗВУКОВИЙ аналіз слова

ЗВУКО-БУКВЕНИЙ аналіз слова (фонетичний розбір слова)

ОРФОЕПІЯ - правила вимови

Уподібнення приголосних звуків при вимові

Фонетична транскрипція

 

Склад. Поділ слова на склади  

Перенос слів  

 

БУДОВА СЛОВА  

     Закінчення слова

     Основа слова

     Корінь слова. Спільнокореневі слова  

           Добираємо спільнокореневі слова

     Префікс слова

     Суфікс слова

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ СЛОВА ЗА БУДОВОЮ  

 

Словосполучення

СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ  

 

Речення. Початкова школа   

Порядок слів у реченні   

СХЕМИ РЕЧЕНЬ. 1 клас   

 

Головні члени речення

Другорядні члени речення

 

Просте речення

Складне речення   

РОЗБІР РЕЧЕННЯ 

 

Вставні слова й сполучення слів  

Речення з однорідними членами   

Узагальнювальні слова при однорідних членах речення  

 

Звертання   

Пряма мова. Діалог. Монолог. Полілог   

 

ТЕКСТ. Початкова школа

Текст    

«Відоме» й «нове» в реченнях тексту   

 

Перелік основних орфограм   

ОРФОГРАМА: апостроф  

ОРФОГРАМА. Знак м'якшення 

ОРФОГРАМА. Літери е, и в префіксах пре-, при-

Наголос.   

ОРФОГРАМА. Букви е, и на позначення ненаголошених звуків у коренях слів

ОРФОГРАМА Буква, що позначає сумнівний приголосний звук

ОРФОГРАМА. Літери з - с у кінці префіксів з-(с-)  

Орфограма. Літера д у кінці префіксів перед–, над–, під–, від–

ОРФОГРАМА. Літера з у кінці префіксів роз-, без-   

Спрощення звуків у групах приголосних

Чергування звуків в українській мові

Чергування голосних звуків [і], [о], [е] та інших ([и], [а])

Чергування приголосних звуків ([г]—[ж]—[з'], [к]—[ч]—[ц'], [х]—[ш]—[с'] та інших)

ОРФОГРАМА: букви о — і, е — і, є — ї  в коренях і суфіксах слів

ОРФОГРАМА: букви е — и в коренях дієслів

ОРФОГРАМА: букви е — і в коренях дієслів

ОРФОГРАМА: букви о — а в коренях дієслів  

ОРФОГРАМА: букви о – е після ж, ч, ш, щ, й

ОРФОГРАМА: букви и – і після ж, ч, ш та г, к, х у коренях слів

Чергування і-й

Чергування у-в

ОРФОГРАМА: подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

ОРФОГРАМА. Велика літера у власних назвах. Написання великої букви  

 

Частини мови. Початкова і старша школа  

Загальна характеристика частин мови

 

Іменник   

Число іменників  

Рід іменників  

Відмінки іменників  

Незмінювані іменники  

Написання НЕ з іменниками  

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ІМЕННИКА як частини мови 

Суфікси іменників

 

Прикметник   

Число прикметників

Рід прикметників

Відмінювання прикметників 

ОРФОГРАМА. Суфікси прикметників -СЬК-, -ЗЬК-, -ЦЬК-

Прикметники твердої і м’якої груп та відмінювання їх  

Якісні, відносні та присвійні прикметники за значенням

Короткі та повні якісні прикметники  

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення  

Написання не з прикметниками  

Творення прикметників

Суфікси прикметників (дієприкметників)

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ПРИКМЕТНИКА ЯК ЧАСТИНИ мови

 

ДІЄСЛОВО. Загальна характеристика  

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА  

Синтаксичні конструкції з дієсловами неозначеної форми на –но, –то

ЧАСИ ДІЄСЛОВА  

РІД дієслова

БЕЗОСОБОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА 

ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА на –ся (-сь)

ОРФОГРАМА: знак м'якшення у дієсловах (дієслова на -ть, -ться, -ш, -шся)   

ОСОБОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА  

ЧИСЛО дієслова

ДІЄВІДМІНЮВАННЯ. ДІЄВІДМІНА І та ІІ

ОРФОГРАМА: літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів    

ВИД ДІЄСЛОВА (ДОКОНАНИЙ та НЕДОКОНАНИЙ)   

СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (дійсний, умовний, наказовий)   

ОРФОГРАМА: частка би (б) з дієсловами умовного способу  

ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ дієслова   

ОРФОГРАМА: не з дієсловом 

ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ   

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ДІЄСЛОВА ЯК ЧАСТИНИ мови   

 

ЧИСЛІВНИК

Знак м'якшення у числівниках

РОЗБІР ЧИСЛІВНИКА ЯК ЧАСТИНИ мови

 

ЗАЙМЕННИК

Особові займенники

РОЗБІР ЗАЙМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ мови

 

ПРИСЛІВНИК

Ступенні порівняння прислівників на -о, -е 

Суфікси прислівників

 

ДІЄПРИКМЕТНИК

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

 

ДІЄПРИСЛІВНИК

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

 

СПОЛУЧНИК 

 

ПРИЙМЕННИК

Прийменник з та його варіанти із, зі (зо) 

 

ЧАСТКА

 

ВИГУК