Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Що таке синтетичнi полiмери? Це продукти органiчного синтезу із речовин неполiмерної будови

 

Вправа 2 Яка відмінність між реакціями полімеризації та поліконденсації?

Реакція поліконденсації різниться тим, що вона відбувається з утворенням побічного продукту, яким найчастіше буває вода або інша низькомолекулярна сполука

 

Вправа 3 Пояснiть вплив структури полiмерiв на їxнi фiзичнi властивостi. 

Полімери лінійної будови (наприклад, поліетилен низького тиску, целюлоза) — еластичні, гнучкі, термопластичні, розчиняються з утворенням в'язких розчинів.

Полімери розгалуженої будови (наприклад, поліетилен високого тиску, поліпропілен)  нееластичні, гнучкі (чим  нижчий ступінь розгалуженості, тим більш гнучкі), термопластичні, погано розчиняються.

Полімери просторової, або сітчастої будови (наприклад, фенолформальдегідні смоли, вулканізований каучук, гума) —  пружні, легко руйнуються, термореактивні, набрякають у розчинниках, не розчиняючись.

 

Вправа 4 На якi групи подiляють полiмери за вiдношенням до нагрiвання?

На термопластичні і термореактивні

 

Вправа 5 Що таке пластмаси? Матеріали на основі полімерів, містять наповнювачі, пігменти та інші сипкі компоненти

 

Вправа 6 Назвiть основнi галузi застосування пластмас. Техніка, сільське господарство, побут  

 

Вправа 7 Схарактеризуйте вiдомi вам полiмери, з яких виготовляють пластмаси (мономер, реакцiя добування, мономерна ланка).

1) поліетилен:

Мономер: СН2=СН2
                      етилен (етен)
Реакція полімеризації: nCH2=CH2 -> (CH2CH2)n
Мономерна ланка: 22

2) поліпропілен:

Мономер:

пропілен (пропен)

Реакція полімеризації:

Мономерна ланка:

3) поліхлоровініл:

Мономер: 

хлоровініл

Реакція полімеризації:

Мономерна ланка:

4) поліcтирен, або полістерол:

Мономер:

cтирен

Реакція полімеризації:

Мономерна ланка:


5) полiметилметакрилат:

 Мономер:

метиловий естер метакрилової кислоти

Реакція полімеризації:

Мономерна ланка:

6) тефлон:

Мономер: CF2=СF2

1,1,2,2-тетрафлуороетен

Реакція полімеризації: nCF2=CF2 -> (CF2CF2)n
Мономерна ланка: ―СF2CF2

Вправа 8 Схарактеризуйте полiетилен високого i низького тиску. Полiетилен низького тиску (0,2—2,5 МПа, 80—100°С) має лiнiйну структуру, молекули в масi полiмеру щiльно упакованi, через те зростає ступiнь кристалiчностi. Полiетилен високого тиску (150—300 МПа, 200—280°С) має розгалужену структуру

 

Вправа 9 Полiпропiлен стереорегулярної будови — кристалiчна, високоплавка речовина, що утворює мiцнi волокна, а нестереорегулярний полiмер м’який, еластичний. Пояснiть це з погляду тeopiї будови. Молекули в масі поліпропілену стереорегулярної будови щільно упаковані, тому він перебуває у кристалічному стані, а нестереорегулярний полімер — в аморфному стані

 

Додаткове завдання

Складiть рiвняння послiдовних реакцiй, за допомогою яких можна добути бакелiт, виходячи з коксу.

Добування фенолу:

С + 2H2 -> CH4

2CH4 -> C2H2 + 3H2 (при 15000С)

3C2H2 -> C6H6 (при 6500С)

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl (при кат.)

C6H5Cl + NaOH = C6H5OH + NaCl (при t0C, кат.)

Добування метаналю:

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl (при hv)

CH3Cl + H2O -> CH3OH + HCl (при t0C, кат.)

CH3OH + CuO -> HCHO + Cu + H2О

Поліконденсація бакеліту:


Інші завдання дивись тут...