Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Якi сполуки належать до класу амiнiв? Органічні сполуки, що мiстять функцiональну амiногрупу —NH2, сполучену з вуглеводневою групою 

 

Вправа 2 Наведiть приклади ізомерних амінів.

СН3СН2—СH2—NН2

первинний амін: пропан-1-амін

СН3СНCН3

      |

      NН2

первинний амін: пропан-2-амін

Для амінів характерна структурна ізомерія карбонового ланцюга і положення аміногрупи, а також ізомерія між первинними, вторинними і третинними амінами. У підручнику вивчається ізомерія первинних амінів 

 

Вправа 3 Чим зумовлена здатнiсть метанамiну розчинятися у водi? 

Утворенням водневих зв'язків між молекулами амінів і молекулами води, що зумовлене полярністю зв’язків N–H в аміногрупі

Молекули амінів полярні, вода - полярний розчинник, а подібне розчиняється в подібному

 

Вправа 4 Як вiдбуваються реакцiї горiння амiнiв? Амiни горять на повiтрi з утворенням вуглекислого газу, води й азоту:

4CH3—NH2 + 9O2 -> 4СО2 + 10Н2O + 2N2

 

Вправа 5 Як вiдбувається реакцiя метанамiну з хлоридною кислотою?

Реакція метанаміну з хлоридною кислотою відбувається за донорно-акцепторним механізмом:

       ..

Н3C—NН2 + H+Cl-> [Н3C— NН3]+Cl

                          метанамоній хлорид

Вправа 6 Як позначається на хiмiчних властивостях анiлiну вплив амiногрупи на бензенове ядро? Анiлiн за звичайних умов реагує з бромною водою

 

Вправа 7 Пояснiть вплив бензенового ядра на амiногрупу в молекулi анiлiну. Неподілена електронна пара атома Нітрогену взаємодіє з ароматичною системою зв’язків і частково зміщується від атома Нітрогену до бензенового кільця, внаслідок цього на атомі Нітрогену електронна густина зменшується, і тому зменшуються оснóвні властивості аміногрупи

 

Вправа 8 Схарактеризуйте значення реакцiї Зiнiна. Реакція Зініна дає змогу легко добувати анілін, який є сировиною для виробництва великої кiлькостi рiзноманiтних органiчних речовин

 

Вправа 9 Яку роль вiдiграв анiлiн у розвитку хiмiчної промисловостi?  Анiлiн та його похiднi широко використовують у рiзних галузях промисловостi, зокрема в анiлiнофарбовiй та фармацевтичнiй

 

Вправа 10 Порiвняйте галузi застосування анiлiну й фенолу. Анiлiн застосовується для виробництва барвникiв і лiків, а фенол  для виробництва барвникiв, лiкiв, пластичних мас, вибухових речовин, а також, як антисептичний засіб

 

Додатковi завдання

Вправа 1 Складiть формули iзомерiв бутанамiну.

СН3СН2—СН2—СН2—NН2

СН3СН—СН2—NH2

      |

      CH3

      СН3      

      |

СН3С—NH2

      |

      CH3

СН3СН2—СН—NH2

             |

             CH3

У підручнику вивчається ізомерія первинних амінів

 

Вправа 2 Пояснiть, чому амiни виявляють властивостi основ. Водні розчини амінів мають лужну реакцію завдяки утворенню гідроксид-йонів в результаті взаємодії з водою 

 

Вправа 3 Складiть порiвняльну таблицю хiмiчних властивостей аніліну й метанамiну.

Хімічні

властивості

Анілін Метанамін

Зміна кольору індикаторів

Окиснення

Реагують з кислотами

Реагують з бромною водою

ні

так

так

так

так

так

так

ні

Вправа 4 Солi амiнiв мiстяться в оселедцевому розсолi. Обробивши його лугом, можна видiлити сумiш амiнiв i використовувати їx для дослiдiв. Складiть у загальному виглядi рiвняння реакцiї, про яку йдеться.

R-NH3Cl + NaOH = R-NH+ H2O + NaCl

 

Вправа 5 Підготуйте повідомлення про лікарські засоби, в основі яких лежить структура аніліну. Структура анiлiну лежить в основi так званих сульфамiдних препаратiв  це лiки бiсептол, бiлий стрептоцид та багато iнших

 

Вправа 6 Назвiть вiдомi вам органiчнi сполуки, що містять йонний зв’язок, напишiть їxнi формули. метиламоній хлорид 3C—NН3]+Cl-

феніламоній хлорид 6H5—NН3]+Cl-

 

Вправа 7 Якщо масова частка Нiтрогену в анiлiнi становить 12%, то яка масова частка домiшок?

А 20,3%

Б 15,05%

В 12%

Відповідь: А

Відомо: анілін, w(N)=12%

Знайти: w(дом.)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу аніліну з домішками iз формули обчислення масової частки елемента у сполуці.

Mr(C6H5NH2 з дом.)=(Ar(N):w(N))100%=(14:12%)100%=116,7

2. Обчислюємо відносну молекулярну масу домішків.

М(C6H5NH2)=93 г/моль

Mr(дом.)=Mr(C6H5NH2 з дом.)-Mr(C6H5NH2)=116,7-93=23,7

3. Обчислюємо масову частку домішків.

w(дом.)=Mr(дом.):Mr(C6H5NH2 з дом.)=23,7 : 116,7=0,203, або 20,3%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масову частку Нітрогену в чистому аніліні.

М(C6H5NH2)=93 г/моль

w(C6H5NH2)=(Ar(N):M(C6H5NH2))100%=(14:93)100%=15,05%

2. Обчислюємо який відсоток чистого аніліну містить 12% Нітрогену:

15,05 % N міститься у 100% C6H5NH2, а

12% N  у x% C6H5NH2

х=w(C6H5NH2)=12% • 100% : 15,05%=79,7%

3. Знаходимо масову частку домішок.

w(дом.)=100%-w(C6H5NH2)=100% - 79,7%=20,3%

Відповідь: 20,3%

 

Вправа 8 Для виробництва анiлiну масою 93 т затратили нiтробензен масою 155 т. Обчислiть вміст чистого нітробензену у вихідній сировині (у відсотках).

Відомо: m(C6H5NH2)=93 т=93000 кг, m(C6H5NO2 із дом.)=155 т=155000 кг

Знайти: w(C6H52)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Записуємо рівняння реакції: 

 х кг                      93000 кг

C6H5NO2 + 3H2 -> C6H5NH2 + 2H2O

 123 кг                  93 кг

М(C6H5NO2)=123 кг/кмоль, маса 1 кмоль=123 кг

М(C6H5NH2)=93 кг/кмоль, маса 1 кмоль=93 кг

х=m(C6H5NO2)=93000 кг • 123 кг : 93 кг=123000 кг

2. Знаходимо масову частку чистого нітробензену.

w(C6H5NO2)=(m(C6H5NO2):m(C6H5NO2 із дом.))100%=

=123000 кг : 155000 кг • 100%=79,3%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини аніліну.

М(C6H5NH2)=93 кг/кмоль

n(C6H5NH2)=m(C6H5NH2):M(C6H5NH2)=93000 кг : 93 кг/кмоль=1000 кмоль

2. Записуємо рівняння реакції: C6H5NO2 + 3H2 -> C6H5NH2 + 2H2O

За рівнянням реакції n(C6H5NO2):n(C6H5NH2)=1:1, тому

n(C6H5NO2)=n(C6H5NH3)=1000 кмоль

М(C6H5NO2)=123 кг/кмоль

m(C6H5NO2)=n(C6H5NO2)M(C6H5NO2)=1000 кмоль123 кг/кмоль=123000 кг

3. Знаходимо масову чистого нітробензену.

w(C6H5NO2)=m(C6H5NO2):m(C6H5NOіз дом.)=123000 кг:155000 кг=

=0,793, або 79,3%

Відповідь: 79,3%

Інші завдання дивись тут...