Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Чи можна скласти загальну формулу амiнокислот?

Загальна формула амінокислот NH2–R–COOH, де R – вуглеводневий залишок, який може бути насиченим, ненасиченим, ароматичним тощо

 

Вправа 2 Як утворюється бiполярний iон амiнокислоти? Йон Гідрогену з карбоксильної групи приєднується до аміногрупи:

   ..                      

H2N–CH2–COOH → H3N+–CH2–COO–

Вправа 3 Схарактеризуйте фiзичнi властивостi амiнокислот як йонних сполук. Кристалiчнi речовини, що мають високi температури плавления, розчиняються у водi

 

Вправа 4 Пояснiть дiю амiнокислот на iндикатори. Результат дії індикаторів залежить від того, які групи переважають у молекулі амінокислоти. Якщо у складі молекули амінокислоти є однакова кількість амінних і карбоксильних груп, то вони нейтралізують одна одну, тому індикатори не змінюють забарвлення, якщо переважають карбоксильні групи, то індикатори виявляють кислотну реакцію, а якщо переважають аміногрупи, то – лужну

 

Вправа 5 Схарактеризуйте амiнокислоти як амфотернi сполуки. 

Є амфотерними сполуками завдяки наявності характеристичних груп з протилежними властивостями: кислотними (СООН) і оснóвними (NH2)

 

Вправа 6 У якi реакцiї вступають амiнокислоти за: амiногрупою; карбоксильною групою? Складiть рiвняння вiдповiдних реакцiй.

За аміногрупою:

H2N—CH2—COOH + HCl  (Н3N—СН2—СООН)+Cl

                               гідрогенхлоридна сiль глiцину

За карбоксильною групою:

H2N—CH2—COOH + NaOH  H2N—CH2—COONa + Н2O

                                     натрiєва сiль глiцину

 

Вправа 7 Як утворюється пептидний зв’язок? Пептидний зв'язок C—N  це зв'язок між залишками амінокислот. У реакцiю вступають протилежнi за функцiями групи: карбоксильна (СООН) група  однiєї молекули та амiногрупа (NH2) — iншої, з виділенням молекули води

 

Вправа 8 Складiть формулу трипептиду, утвореного будь-якими амiнокислотами, наведеними в таблицi 12.

                                формула трипептиду

Вправа 9 Чому амiнокислоти називають «цеглинками» бiлкiв? В основі утворення білків лежить реакція взаємодії молекул амінокислот між собою

Інші завдання дивись тут...