Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Яка хiмiчна будова бiлкiв? Білки є полімерами, мономерами яких є амінокислоти

 

Вправа 2 Пояснiть причини багатоманiтностi бiлкiв. Існує велика кількість амінокислот, що можуть з'єднуватися в будь-якій послідовності

 

Вправа 3 Якi чинники визначають первинну, вторинну, третинну i четвертинну структури бiлка? Первинну структуру зумовлює послiдовнiсть сполучення амiнокислотних залишкiв у молекулi бiлка. Завдяки утворенню водневих зв'язкiв мiж пептидними групами певнi дiлянки бiлка можуть скручуватися у формi спiралi, утворюючи вторинну структуру бiлкiв. Мiж дiлянками полiмерного ланцюга можуть утворюватися дисульфiднi мiстки, а мiж карбоксильними та амiногрупами — сольовi мiстки і вiдбувається специфiчна просторова орiєнтацiя полiмерного ланцюга, яка й зумовлює третинну структуру бiлка. Деякi бiлки характеризуються четвертинною структурою 

 

Вправа 4 Схарактеризуйте термiчну стiйкiсть бiлкiв. При нагріванні бiлки зсiдаються, або денатурують —  втрачають властиву їм просторову будову (вторинну, третинну, четвертинну) та залежні від неї функції

 

Вправа 5 Пояснiть хiмiзм процесiв гiдролiзу i розкладу бiлкiв. Пiд час гiдролiзу молекули води приєднуються за мiсцем пептидних зв’язкiв, утворючи карбокси- та амiногрупи, внаслідок цього білок розщеплюється на амінокислоти, з яких він побудований. Гідроліз відбувається під дією кислот, лугів, ферментів.

Розклад білків вiдбувається пiд дiєю мiкроорганiзмiв, утворюються амонiак, сiрководень, фенол та інші речовини

 

Додатковi завдання

Вправа 1 Пояснiть, як будова амiнокислот позначається на їxнix властивостях. Структура амiнокислот як «внутрiшнiх солей», що складаються не з молекул, а з особливих йонів, які називають біполярними, позначається на фізичних властивостях амінокислот. Наявність в складi амiнокислот рiзних функцiональних груп, здатних вступати в характернi для них реакцiї, позначається на хімічних властивостях амінокислот

 

Вправа 2 Зробiть припущення про хiмiчнi властивостi серину. Серин має властивості амінокислот і спиртів

Формула серину:

НOCH2―СHCООН

             │

             NH2

Вправа 3 У чому полягає складнiсть вивчення структури бiлкiв? У складності будови бiлків

 

Вправа 4 Схарактеризуйте значення процесу гiдролiзу бiлкiв, жирiв, вуглеводiв для функцiонування органiзму. Білки гiдролiзуються до амiнокислот пiд дiєю речовин, що мiстяться у травному трактi, потiм амiнокислоти всмоктуються у кров, а вже з нею переносяться до клiтин, де синтезуються властивi організму бiлки. Унаслідок гідролізу жирів і вуглеводів утворюються речовини, при окисненні яких виділяється енергія, необхідна для нормального функціонування організму

 

Вправа 5 Чи можна повнiстю замiнити бiлкову їжу на вуглеводну? Не можна

Чому? Бо амінокислоти, що утворюються під час гідролізу білків, є сировиною для синтезу інших білків, необхідних організму

Інші завдання дивись тут...