Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Складіть формули і назви органічних речовин, що ілюструють ознаки розмаїття органічних сполук.

Ознаки розмаїття:

― характер карбонового ланцюга:

гексан СH3CH2CH2CH2CH2CH3 

циклогексан

бензен

 характер міжкарбонових хімічних зв'язків:

етан CH3CH3, етен CH2=CH2, етин CHCH

 наявність функціональних груп:

етанол C2H5ОН, етаналь CH3CHO, етанова кислота CH3COOH, етилетаноат CH3COOC2H5, метанамін  CH3NH2

 гомологія:

метан CH4, етан С2Н6, пропан С3Н8, бутан С4Н10

 полімеризація:

бутадієновий каучук (—СH2—CН=CH—CH2—)n

хлоропреновий каучук (—СH2—CCl=CH—CH2—)n

 ізомерія:

СНС—СН2—СН2—СН3  пент-1-ін

СНС—СНСН3   3-метилбут-1-ін

         |       

         СН3

СН3—С≡С—СН2—СН3  пент-2-ін

Вправа 2 Складіть схему класифікації органічних сполук, наведіть приклади речовин, визначте їхні функціональні групи.

Органічні

сполуки

Приклади

 

Функціональні

групи

Вуглеводні

алкани

циклоалкани

алкени

алкіни

арени

відсутні
Оксигеновмісні

спирти

феноли

альдегіди

карбонові кислоти

естери

вуглеводи (наприклад,

глюкоза)

OH

OH

CHO

COOH

COO-R

 

OH i CHO

Нітрогеновмісні

аміни

амінокислоти

білки

NH2

NH2 i COOH

 -

Вправа 3 Наведіть приклади ізомерії карбонового скелета, положення кратного зв’язку, положення функціональної групи. Складіть структурні формули і назви речовин.

Ізомерія карбонового скелета:

СН3—СН2—СН2—СН2—СН3

     н-пентан

СН3—СН—СН2—СН3

       |       

       СН3

2-метилбутан

       СН3              

      |

СН3—С—СН3

       |       

       СН3

2,2-диметилпропан

Ізомерія положення кратного зв'язку:

СН2=СН—СН2—СН2—СН3   

пент-1-ен

СН3СН=СН—СН2—СН3   

пент-2-ен

Ізомерія положення функціональної групи:

СН3—СН2—СН2—NН2   

пропан-1-амін

СН3СH—СН3

      |

      NH2   

пропан-2-амін

Вправа 4 Наведіть приклади реакцій органічних сполук: гідрування, гідролізу, гідратації, ізомеризації, омилення. Складіть рівняння реакцій.

CH2=CH2 + H2 → CH3—CH3 (при кат.)


CH2=CH2 + H2O → C2H5OH

CH3—CH2—CH2—CH3 → CH3—CH(CH3)—CH3  (при нагріванні і кат. AlCl3)

         бутан                   2-метилпропан або ізобутан

С3H5(СOOС17Н33)3 + 3KOH → C3H5(OH)3 + 3C17H33COOK

 

Вправа 5 Назвіть речовини, що є основою таких продуктів органічного походження: мило, цукор, оцет, бензин, картопляне борошно, алкоголь, папір, сало, гума, капрон.

мило — натрій стеарат 

цукор — сахароза

оцет — етанова кислота

бензин — метан

картопляне борошно — крохмаль 

алкоголь — етанол

папір — целюлоза

сало — жири

гума — каучук

капрон — полімер капролактаму

 

Вправа 6 Складіть кілька схем генетичних перетворень органічних речовин, запропонуйте розв’язати їх вашим однокласникам.

СН→ С2Н→ С2Н→ С2Н5ОН → СН3СНО → СН3СООН → СН3СООС2Н5 

C2H6  C2H4  C2H2  C6H6

C12H22O11  C6H12O6  C2H5OH

 

Вправа 7 Які речовини і яких класів можна було б виявити в колбах, що належали: Миколі Зініну, Миколі Зелінському, Івану Горбачевському, Фрідріху Кекуле, Емілю Фішеру?

Миколі Зініну - нітробензен C6H5NO2 і каталізатор амоній сульфід (NH4)2S

Миколі Зелінському - етин С2Н2 і каталізатор активоване вугілля

Івану Горбачевському - гліцин (аміноетанова кислота) і тваринні білки

Фрідріху Кекуле - бензен

Емілю Фішеру - α-амінокислоти

Зінін М.Д. розробив спосіб добування аніліну з нітробензену, застосувавши як відновник амоній сульфід (NH4)2S.

Зелінський М.Д. запропонував спосіб добування бензену, згідно з яким етин пропускають над активованим вугіллям за температури 600°С.

Горбачевський І.Я. вперше синтезував сечову кислоту з гліцину і видiлив чистi нуклеїновi кислоти iз тваринних органiзмiв.

Кекуле Ф.А. висловив думку про чотиривалентність атому Карбону в органічних сполуках і їх здатність сполучатися між собою, запропонував циклічну формулу бензену.

Фішер Е.Г. вперше добув дипептид з вісімнадцяти α-амінокислот.

Інші завдання дивись тут...