Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Хто і коли вперше синтезував органічну речовину? Німецький хімік Ф. Велер синтезував органічну речовину — сечовину з неорганічних речовин у 1828 році

 

Вправа 2 Поясніть значення перших синтезів органічних речовин для розвитку органічної хімії. Першими синтезами органічних сполук було доведено принципову можливість їх добування в лабораторіях, а далі — і в промислових умовах та сприяли розвитку синтетичної органічної хімії

 

Вправа 3 Схарактеризуйте стан, що склався в органічній хімії у середині XIX ст. Зазанала краху віталістична теорія, що панувала на той час в хімії, і гальмувала розвиток органічної хімії. У 1845 р. німецький хімік А. Кольбе, синтезував оцтову (етанову) кислоту. У 1854 р. французький учений П.Е.М. Бертло вперше синтезував жироподібну речовину, а в 1861 р. російський учений О.М. Бутлеров — цукристу речовину. У 1882 р. український учений І.Я. Горбачевський синтезував сечову (уреатну) кислоту  

 

Вправа 4 Що таке хімічна будова органічних речовин? За Бутлеровим, хімічна будова — це «спосіб взаємного сполучення атомів у складному тілі», або, сучасною мовою, послідовність (порядок) сполучення атомів у молекулі відповідно до їхньої валентності

 

Вправа 5 Хімічну будову речовини можна схарактеризувати

А молекулярною формулою

Б молекулярною масою

В структурною формулою

Відповідь: В

 

Вправа 6 Яка формула дає більше інформації про молекулу речовини — молекулярна чи структурна? Структурна

Наведіть докладні пояснення. Молекулярна формула дає інформацію про кількісний і якісний склад сполуки, а структурна  ще й про те, які атоми і в якій послідовності сполучені між собою, їх взаємний вплив у молекулі.

 

Вправа 7 Поясніть, як ви розумієте взаємний вплив атомів у молекулі.

Оскільки атоми чинять взаємний вплив, то властивості речовин не зводяться до суми властивостей окремих атомів, а є результатом цього впливу. Так хімічна реакційна здатність певних атомів чи груп атомів суттєво залежить від їх хімічного оточення, тобто з якими атомами чи групами атомів вони сполучені

Інші завдання дивись тут...