Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть ізомери серед наведених сполук.

А бутан і бутилен 

Б метанол і етанол

В бутан і 2-метилпропан

Г етаналь і етанова кислота

Відповідь: В

 

Вправа 2 Укажіть гомологи серед наведених сполук.

А оцтова й масляна кислоти 

Б етаналь і етанова кислота

В метанол і етанол

Г етан і етанол

Відповідь: АВ

Бутанова, або масляна кислота

 

Вправа 3 Установіть послідовність розміщення сполук за зростанням відносних молекулярних мас.

А гліцерол 

Б тристеарин 

В натрій етаноат 

Г етилетаноат

Відповідь: ВГАБ

 

Вправа 4 Укажіть речовини, з якими реагує етанова кислота.

А етаналь 

Б етанол 

В натрій

Г натрій карбонат

Відповідь: БВГ  

 

Вправа 5 Укажіть причину дії розчину етанової кислоти на індикатори.

А наявність у молекулі вуглеводневої групи

Б наявність у молекулі атомів Оксигену

В дисоціація з утворенням йонів Гідрогену

Г здатність окиснюватися

Відповідь: В

 

Вправа 6 Установіть відповідність між назвами речовин і реакціями, що властиві цим речовинам.

Назва речовини Реакція

А етен

Б етанол

В етанова кислота

Г етаналь

 

1 з етанолом

2 «срібного дзеркала»

3 дегідратація

4 гідрування до етану

5 гідроліз

Відповіді: А-4, Б-3, В-1, Г-2

 

Вправа 8 Укажіть речовину, яка взаємодіє з натрій етаноатом з утворенням етанової кислоти.

А сульфатна кислота 

Б натрій гідроксид 

В магній

Г етанол

Відповідь: А 

2СH3COONa + H2SO4 -> 2CH3COOH + Na2SO4

 

Вправа 9 Укажіть речовину, яка взаємодіє з етановою кислотою з утворенням вуглекислого газу.

А натрій карбонат 

Б луг 

В спирт 

Г натрій

Відповідь: А 

СH3COOH + Na2CO3 -> CH3COONa + H2O + CO2

Інші завдання дивись тут...