Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів.

А СnН2n+1О 

Б СnН2n+1ОН 

В С2Н5ОН

Г СnН2n–2О

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Укажіть формули ізомерів.

А СН3—СН2—СН2—СН2—ОН

Б СН3—СН(СН3)—СН2—ОН

В НО—СН2—СН2—СН2—СН3

Г СН2ОН—СН(ОН)—СН3

Відповідь: АБ, або БВ

 

Вправа 3 Укажіть число ізомерів серед сполук, формули яких наведено:

А СН3—СН2—СН(ОН)—СН2—СН3

Б СН3—СН(ОН)—СН2—СН3

В СН3—СН(ОН)—СН2—СН2—СН3

Г НО—СН2—СН2—ОН

Відповідь: АВ

 

Вправа 4 Установіть відповідність між назвами й формулами речовин.

Назва речовини Формула речовини

А пропанол

Б 2-метилпропан

В метоксиетан

Г бутан-2-ол

1 С2Н5ОН

2 С3Н7ОН

3 СН3—СН(СН3)—СН3

4 СН3—СН(ОН)—СН2—СН3

5 СН3—О—С2Н5

Відповідь: А-2, Б-3, В-5, Г-4

 

Вправа 5 Позначте побічний продукт реакції добування етену з етанолу.

А водень 

Б вода 

В кисень

Г побічних продуктів немає

Відповідь: Б

 

Вправа 6 Укажіть твердження, що стосуються метанолу й етанолу.

А повністю окиснюються з утворенням карбон (ІV) оксиду і води

Б використовують як ліки

В розкладаються на вуглець і водень

Г їхні молекули полярні

Відповідь: АГ

 

Вправа 7 Укажіть сполуки, з яких можна добути хлороетан.

А етанол 

Б метанол

В етин 

Г етан

Відповідь: АВГ

А С2H5OH + HCl  C2H5Cl + H2O

В CH2=CH2 + HCl  C2H5Cl

Г СН3=СН3 + Сl2  C2H5Cl + HCl 

 

Вправа 8 Укажіть причину використання етанолу в складі пального.

А зменшення небезпеки «парникового ефекту»

Б здешевлення пального

В спрощення технології добування пального

Г зменшення токсичності вихлопних газів

Відповідь: Г 

С2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O  ΔН < 0

 

Вправа 9 Укажіть стару назву метанолу.

А винний спирт 

Б деревний спирт 

В оцет

Г царська вода

Відповідь: Б

 

Вправа 10 Укажіть галузі застосування етанолу.

А фармація 

Б виробництво гліцерину 

В виготовлення парфумів

Г виробництво пального

Відповідь: АГ 

 

Вправа 11 Укажіть продукт міжмолекулярної дегідратації метанолу.

А етоксиетан

Б метоксипропан 

В пропоксипропан

Г метоксиметан 

Відповідь: Г

СH3OH + HOCH3  CH3OСH3 + H2O

 

Вправа 12 Укажіть молекулярну формулу гліцеролу.

А С3Н8О3 

Б С2Н8О3 

В С2Н5ОН 

Г СН3СООН

Відповідь: А

 

Вправа 13 Укажіть речовину, з якою реагують етанол і гліцерол.

А натрій гідроксид 

Б натрій 

В хлор

Г бром

Відповідь: Б

 

Вправа 14 Укажіть тип реакції, до якого належить реакція гліцеролу з гідроген хлоридом.

А окиснення 

Б розкладу 

В приєднання

Г заміщення

Відповідь: Г

 

Вправа 15 Установіть послідовнісь аналітичного визначення гліцеролу.

А утворення розчину синього кольору

Б взаємодія розчинів лугу й купрум(ІІ) сульфату

В утворення осаду синього кольору

Г додавання гліцеролу

Відповідь: БВГА

 

Вправа 16 Установіть послідовність розміщення сполук за зростанням відносних молекулярних мас.

А хлороетан 

Б етен 

В фенол 

Г метанол

Відповідь: БГАВ

А M(C2H5Cl)=64,5

Б M(C2H4)=28

В M(C6H5OH)=94

Г M(CH3OH)=32 

 

Вправа 17 Укажіть сполуку, яка взаємодіє з фенолом з утворенням натрій феноляту.

А натрій етилат 

Б натрій етаноат 

В натрій оксид

Г натрій гідроксид

Відповідь: Г

 

Вправа 18 Укажіть результат упливу гідроксильної групи на бензенове ядро в молекулі фенолу.

А фенол реагує з бромом

Б фенол реагує з гідроген бромідом

В фенол реагує з натрій гідроксидом

Г фенол має запах

Відповідь: А

 

Вправа 19 Укажіть результат упливу бензенового ядра на гідроксильну групу в молекулі фенолу.

А фенол реагує з гідроген бромідом

Б фенол реагує з натрієм

В фенол реагує з натрій гідроксидом

Г фенол має низьку температуру плавлення

Відповідь: БВ

 

Вправа 20 Укажіть побічний продукт реакції бромування фенолу.

А вода 

Б водень 

В бром 

Г гідроген бромід

Відповідь: Г 

 

Вправа 21 Укажіть сполуку, з якою взаємодіють фенол і гліцерол.

А гідроген хлорид 

Б водень 

В натрій

Г калій перманганат

Відповідь: В 

 

Вправа 22 Установіть відповідність між речовинами та їх застосуванням.

Назва речовини Галузь застосування

А етанол

Б гліцерол

В етоксиетан

Г фенол

1 як добавка до пального

2 у вигляді карболової кислоти

3 у шкіряному виробництві

4 як антифриз

5 засіб для місцевого знеболення

Відповідь: А-1, Б-3, В-5, Г-2

 

Вправа 23 Укажіть медичну назву розчину фенолу.

А оцтова кислота 

Б карболова кислота 

В ляпіс

Г вугільна кислота

Відповідь: Б

Інші завдання дивись тут...