Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть речовини, що входять до складу природного газу.

А метан 

Б етен 

В етин 

Г етан

Відповідь: АГ

 

Вправа 2 Укажіть умови безпечного використання природного газу в побуті.

А у закритих приміщеннях без доступу повітря

Б полум’я має бути жовтого кольору

В провітрюване приміщення

Г полум’я має бути блакитного кольору

Відповідь:  ВГ

 

Вправа 3 Укажіть речовини, що переважають у складі нафти.

А бензен 

Б вода 

В рідкі алкани 

Г неорганічні солі

Відповідь: В

 

Вправа 4 Укажіть процес, на якому ґрунтується перегонка нафти.

А розклад речовин 

Б розчинення речовин 

В дистиляція речовин

Г хімічна взаємодія речовин

Відповідь: В

 

Вправа 5 Установіть послідовність утворення фракцій під час перегонки нафти.

А гас 

Б мазут 

В бензин 

Г гази

Відповідь: БАВГ

 

Вправа 6 Укажіть причину непридатності вуглеводнів нормальної будови для використання у складі пального.

А розкладання за високої температури

Б низька стійкість проти детонації

В низька теплотворна здатність

Г корозія двигуна

Відповідь: Б 

 

Вправа 7 Укажіть продукти коксування вугілля.

А бензин 

Б дьоготь 

В суміш газів  (коксовий газ)

Г амоніакова вода

Відповідь: БВГ 

 

Вправа 8 Укажіть причину утворення фотохімічного смогу.

А промислові, транспортні, побутові викиди газів

Б озонові «дірки»

В тютюновий дим

Г вуглекислий газ

Відповідь: А

 

Вправа 9 Укажіть причину парникового ефекту.

А підвищення вмісту вуглекислого газу в повітрі

Б озонові «дірки»

В пізні заморозки

Г кислотні дощі

Відповідь: А

 

Вправа 10 Укажіть небезпечні наслідки неповного окиснення органічних сполук.

А забруднення атмосфери вихлопними газами двигунів

Б утворення токсичних продуктів у результаті обробки питної води хлором

В розростання водоростей у водоймах

Г руйнування озонового шару

Відповідь: А

 

Вправа 11 Установіть відповідність між назвами речовин і сировиною для їх добування.

Назва речовини Сировина

А пропан-бутанова суміш

Б етин

В етен

Г циклогексан

 

1 природний газ

2 метан

3 бензен

4 нафта

5 гексан

Відповідь: А-1, Б-2, В-4, Г-3,5

Г С6H6 + 3H2  C6H12  (t0, кат.)

бензен + водень  циклогексан

Г С6H14  C6H12 + H2  (t0, кат.)

n-гексан  циклогексан + водень 

 

Вправа 12 Установіть відповідність між назвами хімічних процесів за участю алканів та характеристиками цих процесів.

Процес Характеристика процесу

А піроліз

Б хлорування

В часткове окиснення

Г крекінг

1 утворення проміжних оксигеновмісних сполук

2 кип’ятіння

3 розкладання під впливом високої температури

4 розщеплення алканів нафти

5 заміщення на Хлор 

Відповідь: А-3, Б-5, В-1, Г-4

Інші завдання дивись тут...