Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Установіть послідовність збільшення масової частки Карбону в сполуках.

А метан 

Б бензен 

В етен

Г етан

Відповідь: АГВБ

 

Вправа 2 Укажіть назву вуглеводню, який горить кіптявим полум’ям.

А етан 

Б метан 

В бензен

Г пропан

Відповідь: В

 

Вправа 3 Установіть відповідність між формулами речовин і загальними назвами груп вуглеводнів.

Формула речовини Група вуглеводнів

А СН3—С6Н5

Б СН2=СН—СН3

В СН3—СН(СН3)—СН2—СН2—СН3

Г С4Н6

1 алкани

2 алкени

3 алкіни

4 арени

Відповідь: А-4, Б-2, В-1, Г-3

 

Вправа 4 Укажіть твердження, що стосується бензену.

А довжина С—С-зв’язків становить 0,120 нм 

Б стійкий проти окисників 

В розчинний у воді

Г розчинює жир

Відповідь: БГ

 

Вправа 5 Укажіть правильні твердження щодо бензену.

А р-електрони атомів Карбону утворюють π-електронну систему

Б атоми Гідрогену можуть заміщуватися на нітрогрупу

В атоми Гідрогену можуть заміщуватися на атоми Натрію

Г електрони атомів Гідрогену утворюють π-електронну систему

Відповідь: АБ 

 

Вправа 6 Укажіть твердження, що стосуються бензену.

А гомолог циклогексану

Б відносна густина пари за воднем становить 39

В атоми С1—С2 і С4—С5 зв’язані подвійними зв’язками

Г розчинник жиру

Д горить блакитним полум’ям

Е стійкий проти окисників

Є залежно від умов вступає в реакції заміщення або приєднання з хлором

Відповідь: БГЕЄ

DH2(C6H6)=Mr(C6H6):Mr(H2)=78:2=39

У молекулі бензену відсутні одинарні і подвійні зв'язки, всі шість С-С зв'язків є σ-зв'язками з однаковою довжиною.

 

Вправа 7 Укажіть реакції, в які вступає бензен.

А заміщення 

Б нейтралізації 

В повного окиснення

Г полімеризації

Відповідь: АВ

 

Вправа 8 Укажіть сполуку, що утворюється в результаті повного хлорування бензену за наявності заліза як каталізатора.

А хлоробензен

Б 1,2,3,4,5,6-гесахлороциклогексан 

В 1,4-дихлоробензен

Г гексахлоробензен   повне хлорування

Відповідь: А

C6H6 + 6Cl2  C6Cl6 + 6HCl

 

Вправа 9 Укажіть сполуку, що утворюється в результаті взаємодії бензену з хлором під дією ультрафіолетового випромінювання.

А 1,2,3,4,5,6-гесахлороциклогексан 

Б гексахлоробензен 

В хлоробензен

Г 1,4-дихлоробензен

Відповідь: А

 

Вправа 10 Установіть послідовність речовин у ланцюзі перетворення неорганічних речовин на сировину для виробництва полімеру.

А етин 

Б кальцій оксид 

В кальцій карбід

Г етен

Відповідь: БВАГ

CaO + 3C = CaC2 + CO

CaC2 + 2H2 Ca(OH)2 + C2H2

C2H2 + H2  C2H4

 

Вправа 11 Укажіть, проти яких шкідників сільського господарства використовують гербіциди.

А гриби 

Б бур’яни 

В гризуни 

Г комахи

Відповідь:

Гербіциди — хімічні препарати, що використовуються для боротьби з небажаною рослинністю

 

Вправа 12 Установіть послідовність стадій добування пестициду з природного газу.

А етин 

Б метан 

В гексахлоран 

Г бензен

Відповідь: БАГВ

2CH4  C2H2 + 3H2

3C2H2  C6H6

C6H6 + 3Cl  C6H6Cl6  1,2,3,4,5,6 - гексахлороциклогексан (промислова назва гексахлоран)

Інші завдання дивись тут...