Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть параметри молекули етину.

А 0,154 нм; 120о 

Б 0,134 нм; 120о 

В 0,120 нм; 180о

Г 0,154 нм; 120о

Відповідь:  В 

 

Вправа 2 Установіть послідовність збільшення валентних кутів у вуглеводнях.

А метан 

Б етен 

В етин

Відповідь: АБВ

А CH4 109,5о

Б C2H4 120о

В C2H2 180о

 

Вправа 3 Укажіть зміни, що відбуваються з молекулою в результаті поступового гідрування етину.

А зменшується довжина С—С-зв’язку

Б збільшується довжина С—С-зв’язку

В зменшується валентний кут

Г збільшується валентний кут

Відповідь: БВ

С2H2 + H2  C2H4  C2H6

С2H2 180o 0,120 нм

С2H4 120o 0,134 нм

С2H6 109,5o 0,154 нм

 

Вправа 4 Укажіть формулу алкіну.

А С7Н16 

Б С5Н10 

В С4Н6 

Г С6Н12

Відповідь: В 

 

Вправа 5 Укажіть речовини, з якими алкіни реагують за кратним зв’язком.

А водень 

Б залізо 

В бром 

Г метан

Відповідь: АВ

 

Вправа 6 Укажіть твердження, що стосуються алкінів.

А атоми Карбону при потрійному зв’язку перебувають у стані sp-гібридизації

Б властива цис-, транс-ізомерія

В ізомерні циклопарафінам

Г властиві реакції приєднання

Відповідь: АГ 

 

Вправа 7 Укажіть продукт приєднання двох молекул НСl до етину.

А С2Н2Сl2 

Б С2H3Сl3 

В С2Н4Сl2 

Г С2Н2Сl4

Відповідь: В

 

Вправа 8 Укажіть спосіб виявлення ненасиченого храктеру зв’язків у молекулі алкіну.

А дія кисню 

Б дія брому 

В нагрівання

Г освітлення ультрафіолетовими променями

Відповідь: Б

 

Вправа 9 Укажіть зміну, що відбувається в результаті пропускання етину крізь розчин калій перманганату.

А виділяється газ 

Б розчин знебарвлюється 

В випадає осад

Г розчин не забарвлюється

Відповідь: Б

 

Вправа 10 Установіть послідовність слів у характеристиці ненасичених вуглеводнів.

А приєднання 

Б вступають у реакції 

В з утворенням насиченої сполуки

Г етен і етин

Відповідь: ГБАВ

Етен і етин вступають у реакції приєднання з утворенням насиченої сполуки

 

Вправа 11 Укажіть промисловий спосіб добування етину.

А виділення з природного газу 

Б дегідрування етену 

В перегонка нафти

Г розщеплення метану

Відповідь: Г

Піроліз метану: 2CH4  C2H2 + 3H2 

 

Вправа 12 Укажіть речовини, які можна добути з етину.

А етан 

Б кальцій карбід 

В гідроген хлорид

Г етен

Відповідь: АГ

 

Вправа 13 Укажіть речовини, які можна добути з етину й етену.

А кальцій карбід 

Б етан 

В гідроген хлорид

Г вуглекислий газ

Відповідь: БГ

 

Вправа 14 Установіть послідовність стадій синтезу хлоропохідної сполуки з алкану.

А етин 

Б етен 

В хлоретан

Г метан

Відповідь: ГАБВ

2CH4  C2H2 + 3H2

С2H2 + H2 -> C2H4

C2H4 + Cl2 -> C2H4Cl2

 

Вправа 15 Установіть відповідність між речовинами та їх застосуванням.

Речовина Галузь застосування

А метан

Б етен

В циклогексан

Г етин

1 добування кальцій карбіду

2 паливо

3 розчинник

4 різання металу

5 добування розчинника 1,2-дихлороетану

Відповідь: А-2, Б-5, В-3, Г-4

Інші завдання дивись тут...