Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть параметри молекули етену.

А 0,120 нм; 180о 

Б 0,134 нм; 120о 

В 0,154 нм; 180о

Г 0,154 нм; 120о

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Укажіть загальне число σ-зв’язків у сполуці СН2=СН—СН3.

А 7 

Б 6 

В 8 

Г 9

Відповідь: В

 

Вправа 3 Укажіть можливі види ізомерії для сполуки

СН3—СН=СН—СН3.

А цис-, транс- 

Б карбонового скелета 

В міжгрупова

Г положення кратного зв’язку

Відповідь: АБГ

 

Вправа 4 Укажіть формули ізомерів.

А СН3—СН=СН—СН3 

Б СН2=СН—СН2—СН3 

В СН3—СН2—СН2—СН3

Г СН3—(СН2)3—СН3

Відповідь: АБ

 

Вправа 5 Укажіть ізомер сполуки СН3—СН=СH—СН2—СН3:

А СН2=СН—СН2—СН2—СН3

Б СН3—СH(CН3)—СН2—СН3

В СН3—С≡C—СН2—СН3

Г СН3—СН2—СН2—СН2—СН3

Відповідь: А

 

Вправа 6 Установіть послідовність складання структурної формули сполуки, назва якої пент-2-ен.

А скласти карбоновий скелет із п’яти атомів

Б доповнити структуру атомами Н

В сполучити атоми С2 і С3 подвійним зв’язком

Г пронумерувати атоми Карбону

Відповідь: АГВБ

 

Вправа 7 Установіть послідовність складання структурної формули сполуки, назва якої 1-хлоропент-2-ен.

А сполучити атоми С2 і С3 подвійним зв’язком, а атом С1 — з атомом Хлору

Б доповнити структуру атомами Н

В скласти карбоновий скелет із п’яти атомів

Г пронумерувати атоми Карбону

Відповідь: ВГАБ

 

Вправа 8 Укажіть реакцію, за допомогою якої можна виявити наявність кратного зв’язку в молекулі етену.

А повного окиснення 

Б з калій перманганатом 

В з водою

Г заміщення

Відповідь: Б

 

Вправа 9 Укажіть мономерну ланку в реакції полімеризації етену.

А СН2=СН2 

Б —СН2—СН2— 

В —СН(СН3)—СН2

Г СН3—СН3

Відповідь: Б

 

Вправа 10 Установіть послідовність приєднання гідроген броміду до пропену за правилом Марковникова.

А утворення часткових зарядів на атомах Карбону

Б зміщення електронної густини π-зв’язку під впливом метильної групи

В приєднання Н+ і Br

Г утворення 2-бромопропану

Відповідь:  БАВГ

 

Вправа 11 Установіть відповідність між сполуками та їхніми характеристиками.

Назва сполуки Характеристика сполуки

А пропан

Б гепт-1-ен

В СН3—СН2ОН 

Г циклобутан 

 

1 ізомер бутену

2 7-й член гомологічного ряду

3 3-й член гомологічного ряду

4 6-й член гомологічного ряду

5 можна перетворити на етен

Відповідь: А-3, Б-4, В-5, Г-1

 

Вправа 12 Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

Реагенти Продукти реакцій

А СН2=СН2 + Н2 ->

Б СН≡СН+ 2Вr2 ->

В СН2=СН2 + О2 ->

Г СН4 + Вr2 ->

 

1 СО22О

2 СН3—СН3

3 СНВr2—СНВr2

4 СН3—СН2Вr

5 СН3Вr + HBr

Відповідь: А-2, Б-3, В-1, Г-5  

 

Вправа 13 Укажіть твердження, що стосуються 1,2-дихлороетену.

А властива цис-, транс-ізомерія

Б утворюється з етину за реакцією, що має радикальний механізм

В утворюється з етину за реакцією, що має йонний механізм

Г утворюється з етину за правилом Марковникова

Відповідь: АВ

 

Вправа 14 Укажіть речовини, які можна добути з етену.

А метан 

Б вуглець 

В 1,2-дибромоетан 

Г етан

Відповідь: ВГ 

 

Вправа 15 Укажіть назву сполуки за міжнародною номенклатурою

СН3—СН(СН3)—СН=СН—СН2—СН3

А 2-метилгекс-3-ен 

Б 2,2-диметилпент-3-ен 

В 5-метилгекс-4-ен

Г диметилпентен

Відповідь: А

Інші завдання дивись тут...