Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть конфігурацію атома Карбону в збудженому стані.

А 1s22s22p2 

Б 1s22s12p3 

В 1s12s22p3 

Г 1s12s12p4

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Укажіть геометричну форму молекули метану.

А ромб 

Б тетраедр 

В ланцюг 

Г куб

Відповідь: Б

 

Вправа 3 Укажіть загальну кількість електронів, що беруть участь в утворенні хімічних зв’язків між атомами Карбону в молекулі етану.

А 4 

Б 3 

В 2 

Г 5

Відповідь: В

С:С 

 

Вправа 4 Укажіть загальну кількість електронів, що беруть участь в утворенні хімічних зв’язків між атомами Карбону в молекулі етену.

А 4 

Б 3 

В 2 

Г 5

Відповідь: А

С::С

 

Вправа 5 Укажіть загальне число електронів, що беруть участь в утворенні хімічних зв’язків між атомами Карбону в молекулі етину.

А 4 

Б 3 

В 2 

Г 6

Відповідь: Г

 

Вправа 6 Укажіть спільні ознаки гомологів.

А методи добування 

Б кількісний склад 

В хімічна будова

Г хімічні властивості

Відповідь: ВГ

 

Вправа 7 Укажіть відмінні ознаки гомологів.

А якісний склад 

Б кількісний склад 

В хімічна будова

Г фізичні властивості

Відповідь: БГ

 

Вправа 8 Укажіть формулу алкану.

А С6Н12 

Б С5Н10 

В С6Н14 

Г С2Н2

Відповідь: В

 

Вправа 9 Установіть послідовність розміщення сполук за зростанням відносних молекулярних мас.

А 2,3-диметилпентан 

Б октан 

В гексан

Г метилпропан

Відповідь: ГВАБ

А CН3СH(CH3)СH(CH3)СH2СH3, або C7H16

Б C8H18

В C6H14

Г 3СH(CH3)СH3, або C4H10

 

Вправа 10 Укажіть ізомери серед наведених сполук.

А бутан 

Б метилпропан 

В метилбутан

Г 2,3-диметилбутан

Відповідь: АВ

А СН3СH2СH2СH3

Б CH3СH(CH3)CH3 

 

Вправа 11 Укажіть ізомери серед наведених сполук.

А 2,3-диметилпентан 

Б пентан 

В диметилбутан

Г 2,3,3-триметилбутан

Відповідь: АГ

А СН3СH(СН3)СН(СН3)СН2СH3

Г СН3СH(СН3)СН(СН3)2СH3

 

Вправа 12 Укажіть число ізомерів серед сполук, формули яких наведено:

СН3—СН2—СН(СН3)—СН2—СН3

СН3—СН2—СН2—СН2—СН2—СН3

СН3—СН(СН3)—СН(СН3)—СН3 

СН3—СН2—СН2—СН3

А 2 

Б 3

Відповідь: Б

 

Вправа 13 Укажіть енергетично найвигіднішу форму карбонового ланцюга алканів.

А лінійна 

Б клешнеподібна 

В зигзагоподібна 

Г кільцева

Відповідь: В

 

Вправа 14 Установіть послідовність складання структурної формули сполуки, яка називається 3-метилгептан.

А доповнити структуру атомами Н

Б пронумерувати атоми Карбону

В сполучити метильну групу з атомом С3

Г скласти карбоновий скелет гептану

Відповідь: ГБВА

 

Вправа 15 Установіть послідовність складання назви сполуки

СН3—СН(СН3)—СН(СН3)—СН3.

А визначити місця замісників і їхні назви

Б назвати найдовший ланцюг атомів Карбону

В вказати місця і назви замісників в абетковому порядку перед назвою вуглеводню

Г визначити найдовший ланцюг атомів Карбону й пронумерувати їх

Відповідь: ГАВБ

 

Вправа 16 Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвами та формулами речовин.

Назва сполуки Формула сполуки

А 2-метилпентан

Б 2,2-диметилбутан

В 2-метилпропан

Г 3-метилпентан

 

1 СН3—СН2—СН(СН3)—СН2—СН3

2 СН3—С(СН3)2—СН2—СН3

3 СН3—СН(СН3)—СН2—СН2—СН3

4 СН3—СН(СН3)—СН3

5 СН3—СН(СН3)—СН(СН3)—СН3

Відповідь: А-3, Б-2, В-4, Г-1

 

Вправа 17 Укажіть характеристику, що стосується алканів.

А молекулярна будова

Б розчинність у воді

В негорючість

Г мало поширені в природі

Відповідь: А 

 

Вправа 18 Установіть відповідність температури кипіння сполук їхньому складу.

Температура кипіння Назва сполуки

А 126

Б 69

В –0,5

Г 500

Д 162

1 гексан

2 метан

3 бутан

4 октан

 

Відповідь: А-4, Б-1, В-3, Д(-162)-2 

 

Вправа 19 Укажіть речовини, що утворюються в результаті нагрівання метану до 1000оС без доступу кисню.

А вуглець і водень 

Б пропан і бутан 

В вуглекислий газ і вода

Г бензин

Відповідь: А

 

Вправа 20 Укажіть речовини, що утворюються в результаті неповного окиснення метану.

А карбон (ІV) оксид і вода 

Б вуглець і водень 

В карбон (ІІ) оксид і вода

Г вуглець

Відповідь: В

 

Вправа 21 Укажіть побічну речовину, яка утворюється в результаті реакції алкану з хлором.

А хлорна вода 

Б гідроген хлорид 

В водень

Г вуглекислий газ

Відповідь: Б

 

Вправа 22 Укажіть дію, яку треба виконати, щоб добути дві прості речовини з метану.

А спалити

Б нагріти без доступу кисню

В подіяти розчином калій перманганату

Г пропустити крізь воду

Відповідь: Б

Б СН4 → C + 2H2

 

Вправа 23 Укажіть реакції, в які вступає метан.

А горіння 

Б відновлення 

В заміщення

Г окиснення калій перманганатом

Відповідь: АВ

 

Вправа 24 Укажіть характерні реакції алканів.

А із киснем за стандартних умов

Б із хлором під дією УФ-променів

В із водою при кип’ятінні

Г розщеплення за підвищеної температури

Відповідь: АБГ

 

Вправа 25 Установіть відповідність між стадіями ланцюгової реакції.

Назва стадії Схема

А обривання ланцюга

Б утворення радикалів

В утворення кінцевого продукту

Г розвиток ланцюга

1 СН4●Сl → 

2 СН4 + Сl2 →

●СН3 + ●Сl →

4 Сl:Сl →

●ССl3 + Сl2 →

Відповідь: А-3, Б-4, В-2, Г-1,5

Б Сl:Cl  Cl• Cl

Г СH4 + Cl• → •CH3 + HCl

  СH3 + Cl2 → CH3Cl + Cl

  СH3Cl + Cl → CH2Cl + HCl

  •СH2Cl + Cl2 → CH2Cl2Cl

  СH2Cl2Cl → CHCl2 + HCl

  •СHCl2 + Cl2 → CHCl3 + Cl

  СHCl3 + Cl → CCl3 + HCl

  •СCl3 + Cl2 → CCl4 + Cl

А •CH3 + CH3 → CH3―CH3

  •CH3 + Cl → CH3―Cl

  •CH2Cl + Cl → CH2―Cl2

  •CHCl2 + Cl → CH―Cl3

  •CCl3 + Cl → CCl4

  •Cl + Cl → Cl2

В CH4 + Cl2 

 

Вправа 26 Установіть послідовність визначення Гідрогену в складі органічної сполуки.

А вбирання водяної пари купрум (ІІ) сульфатом

Б відновлення купрум (ІІ) оксиду

В нагрівання суміші органічної речовини з купрум (ІІ) оксидом

Г поява блакитного забарвлення купрум (ІІ) сульфату

Відповідь: ВБАГ

 

Вправа 27 Установіть послідовність визначення Карбону в складі органічної сполуки.

А пропускання газу крізь вапняну воду

Б утворення кальцій карбонату

В нагрівання суміші органічної речовини з купрум (ІІ) оксидом

Г відновлення купрум (ІІ) оксиду

Відповідь: ВГАБ

 

Вправа 28 Установіть послідовність визначення Хлору в складі органічної сполуки.

А прожарювання мідної дротини до знебарвлення полум’я

Б нанесення органічної речовини на мідну дротину

В спостереження за забарвленням полум’я

Г скручування кінця мідної дротини

Відповідь: ГАБВ

 

Вправа 29 Укажіть характеристики циклогексану.

А ізомер гексану

Б вступає в реакцію приєднання з хлором

В існує в різних конформаціях

Г вступає в реакцію заміщення з бромом

Відповідь: ВГ

Інші завдання дивись тут...