Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть ознаки органічних речовин, відмінні від неорганічних.

А повністю окиснюються до вуглекислого газу й води

Б атоми в молекулі зазнають взаємного впливу

В поширені у природі

Г погано розчинні у воді

Відповідь: АГ

 

Вправа 2 Установіть послідовність подій в історії хімії.

А синтез сечовини   (1828 р.)

Б відкриття ДНК  (після 1910 р.)

В створення віталістичної теорії  (1808 р.)

Г відкриття періодичного закону Д. І. Менделєєвим  (1869 р.)

Відповідь: ВАГБ

 

Вправа 3 Укажіть внесок О. М. Бутлерова в науку.

А створення органічної хімії 

Б відкриття гомології

В розроблення теорії

Г синтез ізобутану

Відповідь: В 

 

Вправа 4 Укажіть, які зв’язки встановлює теорія хімічної будови.

А між складом і будовою речовин

Б між добуванням і застосуванням речовин

В між складом, будовою та властивостями речовин

Г між органічними та неорганічними речовинами

Відповідь: В

 

Вправа 5 Укажіть твердження, що випливає з теорії хімічної будови.

А органічні речовини поширені у природі

Б атоми в молекулі зазнають взаємного впливу

В метан належить до органічних сполук

Г органічні речовини перетворюються на неорганічні

Відповідь: Б

 

Вправа 6 Укажіть твердження, які можна пояснити на основі теорії хімічної будови.

А ізомери мають різні властивості

Б гомологи мають подібні властивості

В вуглеводні — клас органічних сполук

Г між органічними та неорганічними сполуками існує взаємозв’язок

Відповідь: АБ

 

Вправа 7 Установіть послідовність створення й розвитку теорії будови органічних речовин.

А запровадження поняття про просторову будову речовин

Б запровадження поняття про хімічну будову речовин

В розробка вчення про валентність

Г запровадження поняття про електронну будову речовин

Відповідь: ВБАГ

 

Вправа 8 Установіть відповідність між змістом правої і лівої колонок.

Поняття З чим асоціюється поняття

А молекулярна формула 

Б органічна хімія 

В теорія 

Г хімічна будова

1 система основних наукових ідей

2 послідовність сполучення атомів

3 якісний і кількісний склад речовини

4 колообіг речовин

5 І. Я. Берцеліус 

Відповідь: А-3, Б-5, В-1, Г-2

Інші завдання дивись тут...