Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Дайте означення ізомерів. Сполуки, що мають однаковий склад молекул (однакові молекулярні формули), але різну будову, а тому й різні властивості, називають ізомерами

 

Вправа 2 У чому полягає причина ізомерії? Зміна хімічної будови спричиняє зміну властивостей, тобто появу іншої речовини

Наприклад, бутан та ізобутан мають однаковий якісний і кількісний склад молекул (молекулярну формулу), але різну хімічну будову (структурну формулу), тому це різні речовини з різними властивостями

 

Вправа 3 У яких напрямах розвивалася теорія хімічної будови? На початку XX ст. на основі досягнень фізики було розкрито електронну природу хімічних зв’язків і було з’ясовано електронну сутність взаємного впливу атомів у молекулах. Виникли вчення про просторову будову молекул і нова галузь хімічної науки — стереохімія

 

Вправа 4 Які аспекти будови вивчає сучасна теорія будови органічних сполук? Якщо раніше розглядали лише хімічну будову, то нині будову речовин розглядають у єдності хімічної, просторової та електронної будови. Щоб схарактеризувати речовину згідно із цією теорією, треба вказати якісний і кількісний склад, порядок сполучення атомів у молекулі, просторову форму і розміри молекул, взаємодію електронів у молекулі

 

Вправа 5 Сформулюйте основне положення теорії будови органічних сполук у сучасному трактуванні.  Фізичні й хімічні властивості органічних речовин визначаються складом, хімічною, просторовою та електронною будовою їхніх молекул 

 

Вправа 6 Схарактеризуйте значення теорії хімічної будови органічних сполук. На основі теорії хімічної будови органічних сполук було узагальнено накопичений наукою фактичний матеріал органічної хімії, пояснено причину ізомерії, передбачено й добуто невідомі раніше сполуки

 

Додаткові завдання

Вправа 1 Чи можна стверджувати, що органічна хімія належить до молодих наук порівняно з: астрономією; ботанікою; інформатикою; генетикою? Органічну хімію почали вважати окремим розділом хімії близько 200 років тому

 

Вправа 2 Які нові наукові ідеї запропонував О.М. Бутлеров? Учений висловив думку про те, що кожній речовині притаманна своя хімічна будова, тобто атоми в молекулі розміщуються не безладно, а в певному порядку згідно з їхньою валентністю, та про наявність взаємного впливу атомів у молекулі

 

Вправа 3 Як теорія хімічної будови вплинула на розвиток органічної хімії? 

Теорія хімічної будови стала інструментом вивчення органічних речовин

 

Вправа 4 Назвіть спільні та відмінні ознаки ізомерів.

Спільні ознаки: якісний і кількісний склад молекул

Відмінні ознаки: хімічна будова і властивості

 

Вправа 5 Який зміст вкладає сучасна наука в поняття «будова речовини»?

Будову речовин розглядають у єдності хімічної, просторової та електронної будови, а саме: фізичні й хімічні властивості органічних речовин визначаються складом, хімічною, просторовою та електронною будовою їхніх молекул

 

Вправа 6 Чи «працює» закон Бутлерова для неорганічних сполук? Наведіть приклади. Відома залежність між типом хімічного зв’язку, кристалічною будовою неорганічних речовин та їх властивостями — це також вияв цього закону

Інші завдання дивись тут...