Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Назвіть відомі вам групи вуглеводнів. Алкани, циклоалкани, алкени, алкіни, арени

 

Вправа 2 Що є причиною ізомерії алканів?

А електронегативність атомів Карбону

Б довжина карбонового ланцюга

В структура карбонового ланцюга

Г розмір молекул

Відповідь: В

 

Вправа 3 Складіть формули ізомерів гексану С6Н14 й назвіть їх за систематичною номенклатурою.

1)  СН3—СН—СН2—СН2—СН2—СH2—СH3

           н-гексан

2)  СН3—СН—СН2—СН2СH3

           | 

           СН3

           2-метилпентан

3)  СН3—СН2—СН—СН2—СН3

                  | 

                  СН3

             3-метилпентан

4)   СН3—СН—СН—СН3

            |     | 

            СН3  СН3

          2,3-диметилбутан

           СН3

            |

5)   СН3—С—СН2—СН3

            |     

            СН3

         2,2-диметилбутан

Вправа 4 Назвіть характерні фізичні властивості алканів. Алкани — неполярні або слабкополярні сполуки, практично нерозчинні у воді, за стандартних умов перебувають у різному агрегатному стані (перші чотири - гази, далі йдуть рідини, а починаючи з вуглеводню складу С18Н38 — тверді речовини), газуваті й тверді алкани не мають запаху, а рідкі (складу С5—С17) мають характерний запах бензинузі збільшенням кількості атомів Карбону в молекулі зростають температури плавлення і кипіння цих речовин, густина збільшується зі збільшенням розмірів молекул, проте всі вони легші за воду

 

Вправа 5 За допомогою яких хімічних проб можна довести хімічну стійкість алканів? За допомогою розчинів кислот, лугів, а також таким сильним окисником, як калій перманганат, з якими алкани не реагують

 

Вправа 6 У чому полягають особливості реакцій горіння алканів різного складу? Вищі алкани (ті, що мають високі відносні молекулярні маси) горять кіптявим полум’ям

Чим вони зумовлені? Складом алканів, а саме масовою часткою Карбону в сполуках

 

Вправа 7 Що таке повне і часткове окиснення вуглеводнів? Горіння вуглеводнів — це реакція повного окиснення, продуктами якого є вуглекислий газ і вода та виділяється велика кількість теплоти. У разі нестачі кисню вуглеводні окиснюються неповністю (частково), і в результаті утворюється вуглець (сажа) або карбон (ІІ) оксид.   

Наведіть приклади.

Повне окиснення:

СН4 + 2O2 → СO2 + 2Н2O; ΔН = –882 кДж/моль

Часткове окиснення:

2СН4 + 3O2 → 2СО + 4Н2O

СН4 + O2 → С + 2Н2O

 

Вправа 8 Обґрунтуйте застосування алканів їхніми хімічними властивостями. Метан використовується як відносно дешеве паливо у побуті та багатьох промислових процесах завдяки теплоті, що виділяється при його згорянні. Є цінною сировиною для синтезу, оскільки з метану добувають вуглець (сажу) для виготовлення гуми, друкарської фарби. Метан — основний складник біогазу, який є продуктом розкладу й бродіння органічних залишків. Крім того, з метану добувають етин (ацетилен), який є сировиною для добування інших органічних сполук

 

Вправа 9 Яких правил безпеки слід дотримуватися під час використання в побуті метану та інших алканів? Треба пам'ятати, що суміші метану чи іншого газуватого вуглеводню, а також випари рідких вуглеводнів з киснем або повітрям є вибухонебезпечними, тому:

— користуватися лише справними газовими приладами, балонами і періодично провітрювати приміщення, де вони розташовані;

— не залишати без нагляду плиту чи опалювальний прилад, у яких горить газ;

— забороняється ставити поблизу газової плити посудини з горючими рідинами, легкозаймисті предмети.

 

Додаткові завдання

Вправа 1 Укажіть назву алкану

              CH3      CH3

              |          |

 CH3–CH2—CH—CH—CH—CH2—CH3

                    |

                    C2H5

А гептан

Б 4-етил-3,5-диметилгептан

В 3-бутил-4-метилгептан

Г пентадекан

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Позначте ізомери серед наведених у підручнику сполук.

А 2,7

Б 3,5 

В 1,6 

Г 2,3

Відповідь: БВ

Запишемо молекулярні формули запропонованих речовин:

1) C6H14   2) C3H10 3) C4H10  4) CН4 5) C4H10  6) С6Н14 7) С3Н8 

Ізомери - речовини, які мають однаковий якісний і кількісний склад молекул (молекулярну формулу), але різну будову (структурну формулу), і тому різні властивості. Отже, ізомерами є речовини 1) і 6); 3) і 5)

 

Вправа 3 За даними таблиці 1 накресліть графік залежності температур кипіння алканів нормальної будови від кількості атомів у молекулі. Який характер має ця залежність — монотонний чи періодичний? Монотонний

 

Вправа 4 Якого об’єму кисень треба затратити для спалювання суміші газів об’ємом 1 м3, що складається з 75% метану та 25% етану?

Відомо: V(суміші)=1 м3, φ(СН4)=75%, φ(С2Н6)=25%

Знайти: V(О2)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо об'єми метану і етану з формули обчислення об'ємної частки речовини (φ):

V(CH4)=φ(СН4)•V(суміші):100%=75%•1 м3:100%=0,75 м3

V(C2H6)=φ(С2Н6)•V(суміші):100%=25%•1 м3:100%=0,25 м3

2. Записуємо рівняння реакцій горіння метану і етану:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O   (1)

2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O  (2)

За рівнянням реакції (1) V(CH4):V12)=1:2, тому

V1(O2)=2V(CH4)=2•0,75 м3=1,5 м3

За рівнянням реакції (2) V(C2H6):V22)=2:7, тому

V2(O2)=7V(C2H6):2=7•0,25 м3:2=0,875 м3

3. Обчислюємо сумарний об'єм кисню:

V(О2)= V12)+V22)=1,5 м+ 0,875 м3=2,375 м3

Відповідь: 2,375 м3   

 

Вправа 5 Спалили речовини такої будови:

1)   CH3–(СH2)2CH3

 CH2CH2

 |      |

 CH2—CH2

2) CH3–CH2—CH2—CH2—CH3

 

                  

             CH3

              |

 CH3–CH2—CH—CH3

Чи можна розрізнити ці речовини за об’ємом газів (разом із водяною парою), що утворилися в результаті згоряння? 

Відповідь: 1) можна, 2) не можна

1) Двом речовинам С4Н10 і С4Н8, що мають різні молекулярні формули, відповідають два різні рівняння реакції горіння й, відповідно, різні мольні співвідношення сполук:

4Н10 + 13О2 → 8CO2 + 10H2O  (1)

С4Н8 + 6О2 → 4CO2 + 4H2O    (2)

За рівнянням реакції (1) утвориться 8 моль СО2 і 10 моль Н2О, разом 18 моль газів, а за рівнянням (2) — 4 моль СО2 і 4 моль Н2О, разом 8 моль газів. Оскільки 18 моль>8 моль, тому й об'єми будуть різними.  

1) Речовини є ізомерами, тому їм відповідає однакова молекулярна формула і одне рівняння реакції горіння й, відповідно, однакові мольні співвідношення сполук:

5Н15 + 8О2 → 5CO2 + 6H2O

За рівнянням реакції горіння двох цих сполук утвориться 5 моль СО2 і 6 моль Н2О, разом 11 моль газів, тому й об'єми будуть однаковими

  

Вправа 6 Кисню, що міститься в повітрі кухні (площа — 10 м2, висота — 2,5 м), вистачить на спалювання метану таким об’ємом? Вважати, що вміст кисню в повітрі становить 20% за об’ємом.

А 2,5 м3

Б 5 м3

В 10 м3

Г 20 м3

Відповідь: А

Відомо: S=10 м2, h=2,5 м, φ(О2)=20%

Знайти: V(повітря)-?

Розв'язування

1. Розраховуємо об'єм повітря: 

V(повітря)=Sh=10 м22,5 м=25 м3

2. Розраховуємо об'єм кисню, що міститься у 25 м3 повітря з формули обчислення об'ємної частки кисню у повітрі: 

V(О2)=V(повітря)φ(О2):100%=25 м320%:100%=5 м3

3. Записуємо рівняння реакції горіння метану:

CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

За рівнянням реакції V(CH4):V(O2)=1:2, метану є удвічі менше за повітря, тому

V(СН4)=V(O2):2=5 м3:2=2,5 м3 

Відповідь: 2,5 м3 

 

Вправа 7 Позначте гомологи серед наведених сполук.

А 1,5,6

Б 1,3

В 3,4

Г 2,4

Відповідь: АГ

Гомологи  речовини, які мають схожу будову, але відрізняються на одну чи декілька груп атомів СН2. Отже гомологами є речовини А і Г.

А С3H8, С2Н6, С4Н10

Б С3Н8, С3Н8

В С3Н8, С6Н14

Г С5Н12, С6Н14

 

Вправа 8 На основі даних таблиці 3 та враховуючи, що теплота згоряння вугілля (у перерахунку на чистий вуглець) становить 394 кДж/моль, поясніть, який продукт — природний газ чи вугілля — доцільніше (за масою) використовувати як паливо у побуті. Природний газ, оскільки виділяється більша кількість теплоти

 

Вправа 9 Визначте молекулярну формулу хлоропохідної сполуки, якщо масові частки елементів у ній такі: Карбону — 10%, Хлору — 90%, густина за воднем 118,5.

Оскільки масові частки елементів Карбону і Хлору у сполуці разом становлять 100%, тому загальна формула сполуки має вигляд CxCly

Відомо: СхСlу, ω(С)=10%, або 0,1, ω(Сl)=90%, або 0,9, DH2(CxCly)=118,5

Знайти: формулу СхClу-?

Розв'язування

Mr(CxCly)=DH2(CxCly)Mr(H2)=118,52=237

х=ω(C)Mr(CxCly):Ar(C)=0,1237:12=2

у=ω(Сl)Mr(CxCly):Ar(Cl)=0,9237:35,6=6

Отже, формула вуглеводню С2Cl6

Відповідь: С2Cl6

Інші завдання дивись тут...