Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Серед наведених у підручнику сполук у підручнику 

ізомери: А 1, 4, 5; Б 1, 2 , 3 

гомологи: В 2, 3, 5; Г 1,4.

Відповідь: ізомери А, гомологи В

Запишемо молекулярні формули запропонованих речовин:

1) C5H8   2) C3H 3) C2H2  4) C5H8 5) C5H8

Ізомери  речовини, які мають однаковий якісний і кількісний склад молекул (молекулярну формулу), але різну будову (структурну формулу), тому ізомерами будуть речовини 1), 4), 5)

Гомологи  речовини, які мають схожу будову, але відрізняються на одну чи декілька груп атомів СН2  гомологічну різницю, тому гомологами є речовини 2), 3), 5)   : 

 

Вправа 2 Складіть рівняння реакції приєднання двох молекул гідроген галогеніду до молекули етину.

CHCH + 2HCl -> CH3CHCl2

 

Вправа 3 На якій хімічній властивості етину ґрунтується його застосування для зварювання металів? При його горінні в чистому кисні температура полум’я сягає 3000°С 

 

Вправа 4 Укажіть правильне твердження.

А кальцій карбід пахне ацетиленом

Б алкіни горять кіптявим полум’ям

В алкіни й алкени — ізомери

Г алкіни — насичені вуглеводні

Відповідь: Б

 

Додаткові завдання

Вправа 1 Порівняйте будову молекул етену й етину. 

У молекулі етену С2Н4 подвійний зв'язок С=С зумовлений двома спільними електронними парами, утвореними за участю двох електронів кожного атома Карбону, а простий ковалентний зв’язок С–Н — електронною парою, спільною для атомів Карбону і Гідрогену. Усі атоми молекули перебувають на одній площині, а кути між лініями, що з’єднують центри атомів, становлять 120°:  

У молекулі етину С2Н2 потрійний зв’язок С≡С зумовлений трьома спільними електронними парами, утвореними за участю трьох електронів кожного атома Карбону, а простий ковалентний зв’язок С–Н — електронною парою, спільною для атомів Карбону і Гідрогену. Центри всіх атомів молекули перебувають на прямій лінії:

Вправа 2 Наведіть структурні формули й назви ізомерів складу С6Н10.

1) СНС—СН2—СН2—СН2—СН3   

         гекс-1-ин

2) CНС—СНСH2СН3   3-метилпент-1-ин

            |       

            СН3

3) CНС—СН2СHСН3   4-метилпент-1-ин

                   |       

                   СН3

            СН3 

             |

4) CНС—ССН3   3,3-диметилбут-1-ин

             |       

             СН3

5) СН3СС—СН2—СН2—СН3   

         гекс-2-ин

6) CН3СССHСН3   4-метилпент-2-ин

                  |       

                  СН3

7) СН3С2СС—СН2—СН3   

         гекс-3-ин

Вправа 3 Чим різняться між собою реакції приєднання в алкенів і алкінів? Молекула алкена здатна приєднати одну молекулу водню, галогену, галогеноводню, а молекула алкіна  дві молекули цих сполук

Наведіть приклади.

CH2=CH2 + H2 -> CH3CH3

CHCH + 2H2 -> CH3CH3

CH2=CH2 + Br2 -> CH2BrCH2Br

CHCH + 2Br2 -> CHBr2CHBr2

CH2=CH2 + HBr -> CH3CH2Br

CHCH + 2HBr -> CH3CHBr2

 

Вправа 4 Обґрунтуйте галузі застосування ацетилену його хімічними властивостями. Завдяки високій температурі полум'я згоряння ацетилен використовують для газового різання і зварювання металів. З ацетилену добувають вихідні речовини для виготовлення пластмас (хлорвініл Н2С=СНСl, вінілацетат Н2С=СН—ОСОСН3) та каучуків (вінілацетилен НСС—СН=СН2)

 

Вправа 5 Схарактеризуйте способи добування ацетилену з погляду їх економічності.

Енергоємним є карбідний спосіб добування ацетилену:

CaC2 + 2H2-> C2H2 + Ca(OH)2

Економічно вигідніше добувати ацетилен з метану нагріванням його до температури 1500 °С — піролізом:

2СН4 -> Н—СС—Н + 3Н2

 

Вправа 6 Для добування етину піролізом метану використали природний газ, що містить 8% домішок, об’ємом 48,7 л. Якого об’єму етин добуто?

Відомо: V(СН4 із дом.)=48,7 л, φ(дом.)=8%

Знайти: V2H2)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо об'єм основної речовини (чистого метану) в природному газі.

φ(СH4)=100%-φ(дом.)=100% - 8%=92%

V(CH4)=φ(CH4)V(CH4 із дом.):100%=92%48,7 л:100%=44,804 л

2. Записуємо рівняння реакції: 

44,804 л   х л

2CH    C2H2 + 2H2

44,8 л     22,4 л

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л, а 2 моль займуть удвічі більший об'єм, тобто 44,8 л

х=V(С2H2)=44,804 л • 22,4 л : 44,8 л=22,4 л

ІІ спосіб

1. Знаходимо об'єм основної речовини (чистого метану) в природному газі.

V(дом.)=φ(дом.)V(CH4 із дом.):100%=8%48,7 л:100%=3,896 л

V(CH4)=V(CH4 із дом.)-V(дом.)=48,7 л - 3,896 л=44,804 л

2. Обчислюємо кількість речовини метану:

n(СН4)=m(СН4):M(СН4)=44,804 л : 22,4 л/моль=2 моль

3. Записуємо рівняння реакції: 2CH4  C2H+ 2H2

За рівнянням реакції n(СН4):n(С2Н2)=2:1, тому

n(С2H2)=n(СН4):2=2 моль:2=1 моль

V(С2H2)=n(С2H2)•VM=1 моль22,4 л/моль=22,4 л

Відповідь: 22,4 л 

Інші завдання дивись тут...