Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень:

Насичений вуглеводень -> ненасичений вуглеводень -> ароматичний вуглеводень; Ненасичений вуглеводень  -> насичений вуглеводень

C2H6 -> C2H2 + H2

етан       етен

3C2H2 -> C6H6

етен        бензен

C2H4 + H2 -> C2H6

етен              етан

 

Вправа 2 Чим зумовлена структурна ізомерія вуглеводнів? Ізомерія вуглеводнів зумовлена ізомерією карбонового скелета, а ненасичених вуглеводнів — ще й положенням кратного зв’язку

Наведіть приклади. Ізомерія карбонового ланцюга:

СН3—СН—СН3   2-метилпропан

      |

      СН3

СН2=С—СН3    2-метилпропен

      |

      СН3

СНССН—СН3  3-метилбут-1-ин

         |

         СН3

Ізомерія положення кратного зв'язку:

СН2=СН—СН2—СН3   бут-1-ен
СН3СН=СН—СН3   бут-2-ен
СН≡С—СН2—СН3   проп-1-ін
СН3С≡С—СН3   проп-2-ін

Вправа 3 Напишіть структурні формули речовин наведеного складу. Згрупуйте речовини-гомологи: С6Н6, С2Н2, С4Н10, С4Н8, С4Н6, С2Н6, С2Н4, С10Н22.

Структурні формули:

СHCH

CH3CH2CH2CH3

CH2=CHCH2CH3

CHCCH2CH3

CH3CH3

CH2=CH2

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3

Групи гомологів: С2Н2, С4Н6; С4Н10, С2Н6С10Н22; С4Н8, С2Н4 

 

Вправа 4 Наведені речовини – це

СН≡С—СН3; СН3—СН2—СН3; СН3—СН=СН2

А гомологи

Б ізомери

В ні ізомери, ні гомологи

Відповідь: В

 

Вправа 5 Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень:

СаСO3 → СаО  СаС2  С2Н2  С2Н4  (—СН2—СН2—)n

CaCO3  CaO + CO2

CaO + 3C  CaC2 + CO

CaC2 + 2H2 Ca(OH)2 + C2H2

C2H2 + H2  C2H4

nC2H4  (—СН2—СН2—)n

Зробіть висновок про взаємозв’язок неорганічних та органічних речовин. Між органічними та неорганічними речовинами існує генетичний взаємозв’язок. Знання цих взаємозв’язків уможливлює добування багатьох цінних сполук за допомогою хімічного синтезу

Інші завдання дивись тут...