Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 До якого класу сполук належить глiцерол? До складу багатоатомних спиртів

 

Вправа 2 Якi властивостi глiцеролу пояснюють утворенням водневих зв’язкiв? Високу температуру кипіння і густину, в'язкість рідини i розчиннiсть у водi

 

Вправа 3 Порiвняйте хiмiчнi властивостi етанолу та глiцеролу. Складiть рiвняння вiдповiдних реакцiй.

Подібні:

― повне окиснення:

C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O

2C3H5(OH)3 + 7O2  6CO2 + 8H2O

― реакція заміщення:

2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2

2C3H5(OH)3 + 6Na  2C3H5(ONa)3 + 3H2

Відрізняються: гліцерол, на відміну від етанолу реагує з лугами та гiдроксидами важких металiчних елементiв.

 

Вправа 4 У двох пробiрках мiстяться глiцерол та етанол. Як хiмiчним способом розрiзнити цi сполуки? За допомогою реакцiі з купрум (ІІ) гiдроксидом, яка є якісною реакцією на багатоатомні спирти, в результаті якої в пробірці з гліцеролом утвориться розчин синього кольору. 

 

Вправа 5 Чи вiдомий вам глiцерол iз побутового застосування? Розкажiть про це. Гліцерин входить до складу кремів для шкіри, зубних паст, запобігаючи їхньому висихання і сприяючи зволоженню і пом'якшення шкіри. Гліцерин використовують як харчову добавку при виготовленні кондитерських виробів і напоїв.

 

Додатковi завдання

Вправа 1 Пояснiть причину рiзноманiтностi сполук, що належать до класу спиртiв. Молекули спиртiв можуть мiстити двi, три i бiльше гiдроксильних груп бiля рiзних атомiв Карбону

 

Вправа 2 Чи є гомологами пропанол i глiцерол? Вiдповiдь пояснiть. Ні. Одноатомний спирт пропанол має формулу С3H8O, а багатоатомний спирт гліцерол  C3H8O3, тобто формули не відрізняються на гомологічну різницю СН2

 

Вправа 3 Яка сполука має, на вашу думку, бiльшу густину — двохатомний чи трьохатомний спирт? Трьохатомний спирт. Вiдповiдь пояснiть. Чим більша кількість гідроксильних груп у спирті, тим більше водневих зв'язків утворюється й відповідно більшою буде густина.

Для пiдтвердження свого припущення скористайтеся довiдником. Густина двохатомного спирту етан-1,2-діол 1,11 г/см3, а густина трьохатомного спирту пропан-1,2,3-трiолу 1,26 г/см3

 

Вправа 4 Пояснiть, чому пентанол малорозчинний у водi, а пентантрiол — добре розчинна сполука. На розчинність впливає утворення водневих зв'язків, залежно від кількості карбоксильних груп і довжини вуглеводневого ланцюга спиртів. Молекула пентанолу складається з довгого вуглеводневого ланцюга і гідроксильної групи, що становить невелику частину молекули, й, відповідно, утворюється мало водневих зв'язків, тому пентанол малорозчинний у воді. Молекула пентантріолу містить три гідроксильні групи й, відповідно, утворюється значно більше водневих зв'язків, тому пентатріол добре розчиняєтьсяу воді. 

 

Вправа 5 У результатi вибуху динамiту утворюється сумiш вуглекислого газу, азоту, кисню i води, на якi розкладається тринiтроглiцерол. Укажіть суму коефiцiєнтiв у рiвняннi реакцiї розкладу.

А 34

Б 33

В 12

Відповідь: Б

3H5O3(NO2)2  12CO2 + 6N2 + O2 + 10H2O

Сума коефіцієнтів дорівнює 4+12+6+1+10=33

Інші завдання дивись тут...