Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 У чому полягає вiдмiннiсть хiмiчної будови ароматичних спиртiв i фенолiв? У ароматичних спиртів гiдроксильна група сполучена з бензеновим ядром через бiчну вуглеводневу групу, а у фенолі ―  безпосередньо з бензеновим ядром. 

 

Вправа 2 Пояснiть розчиннiсть фенолу у водi. У холоднiй водi фенол розчиняється погано, проте швидко розчиняється, якщо добавити в пробiрку з фенолом гарячої води.

 

Вправа 3 Якi реакцiї доводять, що фенол має кислотнi властивостi?

Фенол вступає в реакцію з активними металами і лугами, утворюючи фенолят:

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2О

 

Вправа 4 У чому полягає уплив гiдроксильної групи на бензенове ядро (порiвняйте з бензеном)? У фенолі гідроксильна група так впливає на бензенове ядро, що полегшується заміщення атомів Гідрогену ядра в положеннях 2, 4, 6 відносно атома Карбону, сполученого з гідроксильною групою, а в бензені заміщується тільки один атом Гідрогену. 

 

Вправа 5 Пояснiть уплив бензенового ядра на гiдроксильну групу (порiвняйте з метанолом). Бензенове ядро впливає на гідроксильну групу, що полегшується відщеплення гідроксильного Гідрогену і фенол виявляє кислотні властивості. Метанол не реагує з розчином лугу, а фенол вступає в цю реакцію як кислота, утворюючи фенолят.

 

Додатковi завдання

Вправа 1 Схарактеризуйте подiбнi хiмiчнi властивостi фенолу й одноатомних спиртiв. 

Обидві речовини вступають в реакцію заміщення з металічним натрієм та іншими лужними металами:

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

До якого типу реакцiй належить реакцiя фенолу з лугом? До реакцій заміщення.

 

Вправа 2 У трьох пробiрках мiстяться етанол, глiцерол, розчин фенолу. Як розрiзнити вмiст пробiрок за фiзичними властивостями цих сполук? Етанол  прозора рідина без кольору зі специфічним запахом, гліцерол  в'язка рідина без кольору, фенол  кристалічна речовина зі специфічним запахом, що червоніє на повітрі.

 

Вправа 3 До розчину натрiй феноляту обережно по краплинах добавляють розчин сульфатної кислоти. Розчин каламутнiє. Чому? Розчин каламутніє, бо утворюється фенол, який у холодній воді розчиняється погано. 

Складiть рiвняння реакцiї.

C6H5ONa + H2SO4 → C6H5OH + NaHSO4

 

Вправа 4 Обчислiть масу трибромофенолу, що утвориться в результатi бромування фенолу масою 235 г, в якому масова частка домiшок становить 20%.

Відомо: m(С6H5OH з дом.)=235 г, ω(дом.)=20%

Знайти: mпракт.(C6H2Br3OH)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу домішків у фенолі:

m(дом.)=(ω(дом.)m(С6H5OH з дом.)):100%=20%235 г:100%=47 г

2. Розраховуємо масу чистого фенолу:

m(С6H5OH)=m(С6H5OH з дом.)-m(дом.)=235 г-47 г=188 г

3. Обчислюємо кількість речовини фенолу:

v(С6H5OH)=m(С6H5OH):M(С6H5OH)=188 г : 94 г/моль=2 моль

4. Записуємо рівняння реакції: 

C6H5OH + 3Br2 -> C6H2Br3OH + 3HBr

За рівнянням реакції v(C6H5OH):v(C6H2Br3OH)=1:1, тому

v(C6H2Br3OH)=v(C6H5OH)=2 моль

5. Обчислюємо масу трибромофенолу.

М(C6H2Br3OH)=331 г/моль

m(C6H2Br3OH)=v(CC6H2Br3OH)M(C6H2Br3OH)=2 моль331 г/моль=662 г

ІІ спосіб

1. Розраховуємо масову частку чистого фенолу:

ω(С6H5OH)=100%-ω(дом.)=100%-20%=80%

2. Обчислюємо масу чистого фенолу:

m(С6H5OH)=(ω(С6H5OH)m(С6H5OH з дом.)):100%=80%235 г:100%=188 г

3. Записуємо рівняння реакції: 

188 г                    х г

C6H5OH + 3Br2 -> C6H2Br3OH + 3HBr

94 г                     331 г

М(C6H5OH)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г

М(C6H2Br3OH)=331 г/моль, маса 1 моль=331 г

х=m(C6H2Br3OH)=188 г • 331  г : 94 г=662 г

Відповідь: 662 г C6H2Br3OH

 

Вправа 5 Розчином фенолу обробляють залiзничнi шпали завдяки його

А кислотним властивостям

Б характерному запаху

В антисептичним властивостям (щоб запобігти гниттю деревини)

Г здатностi окиснюватися на повiтрi

Відповідь: В

Інші завдання дивись тут...