Інші завдання дивись тут...

I-II рівні

Завдання 1

Властивості хімічних елементів та їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від величини зарядів ядер їхніх атомів.

 

Завдання 2

Позначте групу елементів, що належать до одного періоду:

А. Li, Na. Rb

Б. Mg, Si, S

В. Вe, Al, Ca

Г. Mg, K, Cl

 

Завдання 3

Укажіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою елемента та зарядом ядра його атома.

A. Бор

Б. Калій

B. Купрум

Г. Бром

1.+29

2.+35

3.+19

4.+5

Завдання 4

Позначте назву елемента з електронною формулою 1s22s22p63s23p2

А. Р

Б. S

В. Si

Г. Na

 

Завдання 5

Позначте назву елемента, зовнішній енергетичний рівень якого у збудженому стані відповідає графічній електронній формулі: ...ns1np3

А. С

Б. S

В. O

Г. F

 

Завдання 6

Поясніть розміщення s-, p-, d-елементів у періодичній системі.

s-елементи розміщуються в головних підгрупах (підгрупи А) І та ІІ груп періодичної системи, до них також належить Гелій, р-елементи  в головних підгрупах ІІІ — VІІІ груп, d-елементи  в побічних підгрупах І — VІІІ груп.

У Періодичній системі (коротка форма) клітинки з s-елементами зазвичай фарбують у рожевий колір, з р-елементами  у жовтий колір, з d-елементами  у синій колір і f-елементами  у зелений колір.

 

Завдання 7

Установіть відповідність між загальними формулами летких сполук елементів з Гідрогеном.

А. Н2Е

Б. ЕН3

 

 

1. РН3

2. Н2

3. НF

4. СН4

III-IV рівні

Завдання 8

Установіть відповідність між символами, зарядами ядер та будовою зовнішнього енергетичного рівня елементів, відповідно:

A. Si

Б. Са

B. Р

Г. F

 

1. +15

2. +14

3. +9

4. +20

 

I.... 2s25

II.... 4s2

III.... 3s23p2

IV.... 3s23p3

Завдання 9

Розмістіть елементи в порядку зростання їх електронегативності Сl, Al, Na, Si, Mg, S, P.

Na, Mg, Al, Si, P, S

 

Завдання 10

Укажіть ступінь окиснення елемента, що у збудженому стані має електронну формулу 1s22s2p63s23p33d2:

А. 7

Б. 3

В. 2

Г. 5

Порядковий №17 (2+2+6+2+3+2=17) - елемент Хлор, атом має 5 неспарених електронів.

 

Завдання 11

Установіть відповідність між загальними формулами летких сполук елементів з Гідрогеном і формулою конкретної сполуки та вищих оксидів, утворених цими елементами:

А. НЕ

Б. ЕН3

 

1. PH3

2. H2S

3. HCl

4. SiH

I. Cl2О7

II. SiO2

III. P2O5

IV. NO

Завдання 12

Установіть відповідність між загальними формулами вищих оксидів та відповідними їм оксидами і гідроксидами:

А. Е2O3

Б. E2O5

 

 

I. CuO

2. P2O5

3. Al2O3

4. CO2

І. Н3РО4

II. Сu(ОН)2

ІІІ.Н2СО3

IV. Аl(ОН)3

Завдання 13

Позначте елемент, про якого йдеться: розташований у VII групі. На зовнішньому енергетичному рівні має 7 електронів. Відносна густина леткої сполуки з Гідрогеном за воднем  18,25.

A. F

Б. СІ

В. Вг

Г. І

M(сполуки)=DH2(сполуки)•M(H2)=18,25•2=36,5, отже, сполука HCl, шуканий елемент Сl

 

Завдання 14

Тривалентний метал масою 2,24 г повністю прореагував з хлором. Утворилася сіль масою 6,5 г. Обчисліть, який це метал. Напишіть формули оксиду та гідроксиду та укажіть їх характер.

Дано: m(E)=2,24 г, m(ECl3)=6,5 г

Найти: метал Е-?

Розв'язання

2,24 г          6,5 г

2E + 3Cl2 = 2ECl3

2х г            (2х+213) г

Приймемо Mr(E)=х, тоді M(E)=х г/моль, маса 1 моль=х г, а маса 2 моль=2х г

Mr(ECl3)=Ar(E)+3Ar(Cl)=х+335,5=х+106,5, маса 1 моль=х+106,5 г, а маса 2 моль=2х+213 г

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

2,24 / 2х = 6,5 / (2х+213), звідси

2,24(2х+213)=6,5

4,48х + 477,12=13х

13х - 4,48х = 477,12

8,52х = 477,12

х = 477,12 : 8,52

х = 56, отже, M(E)=56 г/моль, Mr(E)=56, таку відносну атомну масу має метал Ферум Fe.

Оксид Fe2O3 і гідроксид Fe(OH)3 мають основний характер.

Відповідь: Ферум Fe, Fe2O3 і Fe(OH)3 мають основний характер.

Інші завдання дивись тут...