Вправа 131.1. Відгадай загадку і запиши її разом із відгадкою, встав­ляючи пропущені букви.

Він на зріст мален..кий,

сірий, чепурнен..кий,

справжній молодец..!

Хто він?...

Відгадка: олівець.

131.2. Підкресли в словах букви перед знаком м'якшення. Які звуки вони позначають у цих словах?

Він на зріст маленький,

сірий, чепурненький,

справжній молодець!

Хто він? Горобець.

 

Вправа 132.1. Прочитайте прислів'я.

1. Не відкладай на завтра те, що можна зро­бити сьогодні. 2. Поганий той товариш, хто за­лишає ближнього в біді.

132.2. Спишіть виділені слова. Вимовте у них звуки і назвіть букви. Що позначає знак м'якшення у цих словах?

Сьогодні –  букв  8 (ес, знак м'якшення, о, ге, о, де, ен, і), звуків 7 [с' о г о д  н' і][= •| •' | = •]

Ближнього – букв 9 (бе, ел, и, же, ен, знак м'якшення, о, ге, о), звуків 8 [б л и ж н' о г о][– – •' | = • | •]

 

132.3. Доберіть до слів поганий, біда протилежні за значенням.

Поганий – гарний; біда – радість.

 

Вправа 133.1. Прочитай вірш і спиши, вставляючи пропущені букви.

Плавай, плавай, лебедон..ко, по син..ому морю.

Рости, рости, тополен..ко, все вгору та вгору.              (Тарас Шевченко).

 

Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю.

Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору.              (Тарас Шевченко).

133.2. Розкажи, до кого і до чого звертається поет.

Поет звертається до птаха лебедя (кого?) та дерева тополі (чого?).

133.3. Визнач кількість звуків і букв у слові синьому.

Синього  – букв 7 (ес, и, ен, знак м'якшення, о, ге, о), звуків 6 [с и н' о г о][ •' | = • | •]

 

Вправа 134.1. Прочитайте і спишіть речення, вставляючи пропущені букви.

Половіли (достигаючи, набували жовтого кольору) жита й вилискувалис.. на сон­ці. 2. Віют.. з поля чудові пахощі од нестиг­лого зерна і полкових квіток (Михайло Коцю­бинський).

Половіли жита й вилискувались на сон­ці. 2. Віють з поля чудові пахощі од нестиг­лого зерна і полкових квіток

134.2. Поясніть, що позначає знак м'якшення у слові польових.

У слові польових знак м'якшення позначає м'якість звука [л'].

 

Вправа 135. 1. Прочитай і відгадай загадку. Спиши її.

За селом з'явилось море,

Синє-синє, неозоре,

То не казка і не сон,

а зацвів у полі ....

Відгадка: льон.

135.2. Вимов у слові-відгадці звуки і назви букви. На яке питан­ня відповідає це слово?

Льон - букв 4 (ел, знак м'якшення, о, ен), звуків 3 [л' о н][= •' ]

135.3. Знайди слова, у яких м'якість приго­лосних позначено буквами є, ь.

З'явилось, синє-синє, льон.

 

Вправа 136.1. Прочитай вірш.

Вересень трусить

груші в садочку.

Жовтень гаптує (вишивати шовковими нитками, вкритими тонким шаром золота чи срібла)

клену сорочку.

Йде листопад,

застеля килими.

Грудень надходить —

початок зими.             (Федір Петров).

136.2. Випиши слова зі знаком м'якшення. Поясни їх напи­сання. Поділи ці слова для переносу.

Вересень, трусить, жовтень, грудень, надходить. 

Ве – ресень, вере – сень, тру – сить, жов – тень, гру – день, над – ходить, надхо – дить.          

 

Вправа 137.1. Спиши слова, поділяючи їх для переносу.

Батько, дядько, альбом, біленький, близько, бадьорий.

Бать – ко, ба – тько, дядь – ко, дя – дько, аль – бом, бі – ленький, біле – нький, білень – кий, бли – зько, близь – ко, ба – дьорий, бадьо – рий.

 

137.2. У кожному слові назви м'який приголосний звук, позна­чений двома буквами.

У слові батько м'який звук [т'] позначено двома буквами — «те» і «знаком м'якшення»; у слові дядько м'який звук [д'] позначено двома буквами — «де» і «знаком м'якшення»; у слові альбом м'який звук [л'] позначено двома буквами — «ел» і «знаком м'якшення»; у слові біленький м'який звук [н'] позначено двома буквами — «ен» і «знаком м'якшення»; у слові близько м'який звук [з'] позначено двома буквами — «зе» і «знаком м'якшення»; у слові бадьорий м'який звук [д'] позначено двома буквами — «де» і «знаком м'якшення».

 

Вправа 138.1. Відгадай загадку.

То чорна, то сива

по небу ходила.

Побив її вітер —

сльози розпустила.

Відгадка: хмара.

138.2. Знайди в загадці двоскладове слово, яке не можна поді­лити для переносу. Чим цікаве це слово?

Її (має два склади ї-ї, але не переноситься, оскільки склад, позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься)

138.3. Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова за зразком на сторінці 50.

1. Сльози

2. сльо-зи

3. сльози

4. [с л' о з и][– = •' | •]

5. сльози (ес, ел, знак м'якшення, о, зе, и)

6. звуків 5, букв 6

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук.

 

Вправа 139.1. Прочитай прислів'я. Спиши, вставляючи пропущені букви.

1. У дитини заболит.. пал..чик, а в мами — серце. 2. Вогон.. і ніж — не забавка для дитини. 3. Добра дитина бат..кам завжди віддячит...

У дитини заболить пальчик, а в мами — серце. Вогонь і ніж — не забавка для дитини. Добра дитина батькам завжди віддячить.

139.2. Запам'ятай написання виділених слів.

Серце, дитина.

 

Вправа 140. 1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи пропущені букви.

У низині дзюрчало джерел..це, веселе, дзвінке ! У джерел..ці купала свої віти плакуча верба. Разом їм було дуже добре. Джерел..це напувало вербичку. А вона захищала його від пекучого сонця. А восени опали у воду з верби листочки.

У низині дзюрчало джерельце, веселе, дзвінке ! У джерельці купала свої віти плакуча верба. Разом їм було дуже добре. Джерельце напувало вербичку. А вона захищала його від пекучого сонця. А восени опали у воду з верби листочки.

140.2. Вимов приголосні звуки у виділених словах. Назви бук­ви, якими вони позначені.

Джерельце (приголосний звук [дж] позначений буквами д,ж; приголосний звук [р] позначений буквою р; приголосний звук [л'] позначений буквами л,ь; приголосний звук [ц] позначений буквою ц).

Джерельці (приголосний звук [дж] позначений буквами д,ж; приголосний звук [р] позначений буквою р; приголосний звук [л'] позначений буквами л,ь; приголосний звук [ц'] позначений буквою ц).

Їм (приголосний звук [й] позначений частково буквою ї; приголосний звук [м] позначений буквою м).

Захищала (приголосний звук [з] позначений буквою з; приголосний звук [х] позначений буквою х; приголосні звуки [ш] [ч] позначений буквою щ; приголосний звук [л] позначений буквою л).

 

140.3. Поділи для переносу слово джерельце. Який висновок можна зробити?

Дже – рельце, джере – льце, джерель – це.