Вправа 141.1. Прочитай і спиши, вставляючи пропущені букви.

1. Зерна курочка клювала, бити дз..бом не вгавала. 2. Осінній ден..к як у комара носок. 3. На чужіш труд ласий не буд...

Зерна курочка клювала, бити дзьобом не вгавала. Осінній деньок як у комара носок. На чужіш труд ласий не будь.

141.2. Вираз бити дзьобом усно заміни одним словом.

Клювати.

141.3. Поділи для переносу виділені слова.

Дзьо-бом, де-ньок.

 

Вправа 142.1. Послухайте текст.

   Ми зупинилися біля поля. Десь із хлібів сповістила про себе перепілка.

— Під-падьом! Під-падьом!

    Спершу озвалося за гор­бом. Потім раптово підпадьомкнуло зовсім близько.

    Ця пустунка нібито радіє, що є нагода їй побавитися з нами. І голос подає то звідси, то звідти. Загукує до себе в польову гущавінь.

    Ми спробували вистежити жартівницю. Та марні наші лови! (За Олесем Гончаром).

142.2. Хто із хлібів сповістив про себе? Де спершу озвалася пе­репілка? Куди перепілка загукує до себе?

Із хлібів сповістила про себе перепілка. Спершу озвалася за горбом. Перепілка загукує до себе в польову гущавінь.

142.3. Послухайте текст ще раз. Доберіть до нього влучний заголовок.

Перепілка.

142.4. Запишіть слова з буквосполученням ьо. Поділіть їх для переносу.

Під – падлом, підпа – дьом,

під – падьомкнуло, підпа – дьомкнуло, підпадьо – мкнуло, підпадьом – кнуло, підпадьомкну – ло,

по – льову, польо – ву.

 

Вправа 143 1. Прочитай скоромовку тричі, щоразу прискорюючи темп. Потім запиши з пам'яті.

Пильно поле пильнували,

перепелів рахували.

143.2. Знайди у скоромовці слова, в яких немає м'яких приго­лосних звуків. Який звук трапляється найчастіше?

Поле [п о л е] , рахували [р  а х у в а л и].

Найчастіше зустрічається звук [п]    (5 [п], 4 [и], 3 [л], 3 [л'], 2 [н], 2 [о], 4 [е], 2 [у], 3 [в], 2 [р], 1 [і], 1 [х])          

143.3. Поділи для переносу виділені слова.

Пи – льно, пиль – но,

пи – льнували, пиль – нували, пильну – вали, пильнува – ли 

 

Вправа 144.1. Прочитай текст. Про кого в ньому йдеться?

Дунай ще малий та нерозумний. Але до всьо­го придивляється, всюди бігає, все нюхає. Головатий, вуха гострі, очі чорні-чорні. Язик висуне та хекає-хекає, бо набігався (Леонід Дениско).

У тексті йдеться про собаку.

144.2. Випиши з тексту виділені слова.

Всього, придивляється.

144.3. Назви букви, якими позначено м'які приголосні звуки, та букви, якими позначено м'якість приголосних.

У слові всього [в с' о г о]буквами с і ь позначений звук [с']. У слові придивляється [п р и д и в л' а й е т' с а] буквою л позначений звук [л'], буквами т і ь позначений звук [т'].

 

§8 Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є.

Вправа 145. 1. Прочитай уголос склади парами. Вимов попарно при­голосні звуки.

Да — дя, не — не, лу — лю, ти — ті.

145.2. Назви букви, які підказали тобі, що приголосні, позначе­ні виділеними буквами, треба вимовляти м'яко.

Букви і, я, ю, є позначають м'якість попередніх при голосних звуків: ні — [н'і], ня — [н'а], ню — [н'у] і не — [н'е].

 

Вправа 146.1. Прочитай і спиши речення.

Сійся, родися, колосом розвийся, засівайся, ниво, людям на добро! (Василь Симоненко).

146.2. Знайди слова з м'якими приголосними звуками. Вимов ці звуки.

Сійся, родися, розвийся, засівайся, людям.

146.3. Виділені слова поділи для переносу.

Роз – вийся, розвий – ся,

за – сівайся, засі – вайся, засівай – ся.

146.4. Назви слово у вірші, у якому всі приголосні звуки м'які.

Сійся.

 

Вправа 147.1. Розглянь малюнок і прочитай вірш. З чого видно, що люди бережливо ставляться до природи, охороняють її?

ЛІСОВА КРИНИЧКА.

На зеленій галявині,

де росяна трава,

дзюркотить криниченька,

чиста, лісова.

Ми збирали ягоди,

забрели сюди.

Відпочити в затишку

сіли край води.     (Наталя Забіла).

147.2. Спиши виділені слова. Вимов м'які приголосні звуки. Букви, якими позначено м'якість цих звуків, підкресли двома рисками. Зразок. Галявині.

Росяна, дзюркотить, лісова, сюди.

 

Вправа 148. Назвіть звуки (не букви), які треба додати до частинки слова -інь, щоб утворилися такі слова: тінь, лінь, дзінь. Якими буквами позначено ці звуки? А якою буквою позначено їх м'якість?

Тінь (звук [т'], буква т, м'якість позначено буквою і ; ),        [т' і н']

лінь (звук [л'], буква л, м'якість позначено буквою і),           [л' і н']

дзінь ( звук [дз'], букви д, з, м'якість позначено буквою і)     [дз' і н']

 

Вправа 149.1. Прочитай вірш. Вивчи напам'ять і запиши його з пам'яті.

По діброві (листяний ліс, де найбільше дубів) вітер виє,

гуляє по полю,

край дороги гне тополю

до самого долу.            (Тарас Шевченко).

149.2. Вимов кожен приголосний звук у виділених словах. Які різні звуки в цих словах позначає буква л? Яка бук­ва вживається для позначення м'якості приголосного звука [л'] у слові полю?

Полю [п о л' у], долу [д о л у]. Буква л позначає два різні звуки [л'], [л]. У слові полю для м'якості приголосного звука [л'] вживається буква ю.

 

Урок розвитку мовлення

Вправа 150.1. Візьміть участь у діалозі вчителя з учнями.

Льон — трав'яниста рослина, зі стебел якої виготовляють волокно, а з насіння — олію. Бавовник — рослина з насінням, вкритим пух­настим волокном, з якого виробляють пряжу.

ЯК ТВОРЯТЬСЯ ТКАНИНИ?

— З чого одяг у людини? Ну, звичайно ж із...

— Тканини!

— З чого робляться тканини? Із травинок? З павутини? І на вас, і на мені з павутини одяг?

— Ні!

— А із чого ж утворили нам тканини ці усі?

— Із ниток!

— Нитка! Робиться вона із тонкого...

— Волокна!

— Є волокна натуральні: вовняні і конопля­ні» і природні шовкопрядні, і лляні, і...

— Бавовняні!

— Хто? Які майстри чудові роблять нитки кольорові?

Відгадаймо цю загадку! Це прядильниці на...

— Прядках!

— Ні! Сьогодні в наших хатах перестали прясти-ткати. Нитки нам прядуть верстати на прядильних...

— Комбінатах!

— Який майстер і машини виткали для нас тканини, модні, барвами багаті? Ткач на ткацькому...

— Верстаті!

— У природи є ткачі, що працюють і вночі. Із тонкої павутини візерунок роблять дивний, їх майстерні — це кутки, а «ткачі» — це...

— Павуки!                        (Володимир Тименко).

150.2. Потренуйтеся читати діалог в особах (учителя й учнів).

150.3. Зробіть звуко-буквений аналіз виділених слів.

1. Кольорові

2. ко-льо-ро-ві

3. кольорові

4. [к о л' о р о в' і][ • | = • | •' | = •]

5. кольорові (ка, о, ел, знак м'якшення, о, ер, о, ве, і)

6. звуків 8, букв 7

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук.

1. Сьогодні

2. сьо-год-ні

3. сьогодні

4. [с' о г о д н' і][= • | •' | = • ]

5. сьогодні (ес, знак м'якшення, о, ге, о, де, ен і)

6. звуків 7, букв 8

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук

1. Працюють

2. пра-цю-ють

3. працюють

4. [п р а ц' у й у т'][– – •|= •' | = • = ]

5. працюють (пе, ер, а, це, ю, ю, те, знак м'якшення)

6. звуків 8, букв 8

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук, буква ю після голосного звуку позначає два звуки [й] [у].