Вправа 151.1. Прочитай початок легенди. Спиши його.

Жила на горі Олімп богиня Афіна Паллада, дочка головного бога — Зевса-громовержця. Вона була покровителькою героїв Греції і неперевершеною ткалею. Усіх дівчат вона навча­ла рукоділля, і така майстриня була, що ніхто не наважувався змагатися з нею.

151.2. У другому реченні підкресли слова з м'якими приголо­сними звуками. Поясни способи позначення м'якості приголосних звуків у цих словах.

Вона була покровителькою [п о к р о в и т е л' к о й у]героїв  [г е р о й і в] Греції [г р е ц' і й і] і неперевершеною  [н е п е р е в е р ш е н о й у] ткалею [т к а л е й у].

Знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук. Буква ю після голосного звуку позначає два звуки: м'який [й] і голосний [у]. Буква ї завжди позначає два звуки: м'який [й] і голосний [і].

 

Вправа 152.1. Прочитайте діалог в особах.

Хлопчик підняв із землі залізний гак і ки­нув. Дідусь запитав:

— Навіщо ти добро розкидаєш? Онук здивувався:

— А для чого залізяка? Її ж не можна їсти. На це дідусь йому так відповів:

— Залізом хліб добувають (За Львом Толстим).

152.2. Поясніть, як ви розумієте слова дідуся.

152.3. Вимовте приголосні звуки у виділеному слові. Які з них тверді, а які — м'які? Якими буквами позначено м'якість приголосних звуків?

Залізяка (приголосні звуки [з], [л'], [з'], [к]; тверді приголосні [з], [к]; м'які приголосні [л'], [з']; м'якість приголосних звуків позначено буквами і, я.

 

Вправа 153.1. Прочитайте загадку (акровірш) і знайдіть сховану в ній відгадку.

Пахнуть свіжістю поля.

Лискотить масна рілля (виоране поле).

Угрузає в землю ніж.

Горне борозну леміш (частина плуга, що підрізує шар землі знизу).

                (Василь Довжик).

Відгадка: плуг.

153.2. Вимовте кінцевий голосний звуку виділених словах.

У словах поля [п о л' а] , масна [м а с н а]  кінцевий голосний звук [а'].

153.3. Чому звук [а] в словах поля і масна позначений різними буквами — а і я?

В першому слові він пом'якшує приголосний звук [л'].

 

Вправа 154.1. Допиши прислів'я, знайшовши його продовження в пра­вому стовпчику.

Осінній день                         будеш мати зерна гору.

Посієш вчасно —                  зиму годує.

Посій у пору —                     вродить рясно.

Осінній день зиму годує. Посієш вчасно – вродить рясно. Посій у пору – будеш мати зерна гору.

154.2. Склади звукову модель слова рясно.

Рясно –  букв 5, звуків 5     [р' а с н о]   [= •' | • ]

 

Вправа 155.1. Прочитай уривки з віршів і спиши.

1. Бачить хлопчик: садять сад,—

він поміг кінчити ряд.      (Платон Воронько).

2. Батьківщина — це труд і свято,

Батьківщина — це мама й тато.    (Анатолій Костецький).

155.2. Назви слова в рядках, які закінчуються однаково. Які звуки в цих словах однакові?

Сад [с а д], ряд [р' а д]. Однакові звуки [а], [д].

Свято [с в' а т о], тато [т а т о].  Однакові звуки [а], [т], [о].             

155.3. Поміркуй, замість якого слова у першому уривку вжито слово він. Поясни, з якою метою.

У першому уривку, щоб уникнути повтору слів, вжито слово він замість слова хлопчик.

 

§9 Подовжені м'які приголосні звуки.

Вправа 156.1. Прочитайте речення.

1. Була неділя, тихий час дозвілля (Максим Рильський). 2. Широке поле простяглося, зви­сає бронзове колосся (Дмитро Луценко).

156.2. Вимовте вголос виділені слова. У яких словах м'які при­голосні звуки вимовляються подовжено?

Неділя, дозвілля, простяглося, колосся.

Дозвілля, колосся.

156.3. Спишіть парами виділені слова. Зробіть висновок, як по­значається на письмі м'який подовжений звук.

Неділя – дозвілля, простяглося – колосся.

М'який подовжений звук позначається на письмі двома однаковими буквами.

 

Вправа 157. 1. Прочитай слова. Звуки, позначені двома однаковими буквами, вимовляй подовжено.

Узлісся, бадилля, каміння, заняття, змаган­ня, знаряддя, обличчя, завдання, взуття.

157.2. Спиши слова. Підкресли букви, які позначають м'які по­довжені звуки.

Узлісся, бадилля, каміння, заняття, змаган­ня, знаряддя, обличчя, завдання, взуття.

157.3. Визнач, скільки звуків і скільки букв у слові читання.

Відповідай так: у слові читання букв — 7, а зву­ків — 6. Звуків менше, бо один подовжений м'який [н':] позначено двома однаковими буквами «ен».

 

Візьми до уваги! Подовження звука у звуковій моделі позначається двокрапкою: [— • — • =: •] — [ч и т а н': а]— читання.

Вправа 158.1. Прочитай вірш. Розкажи, як онук ставиться до своєї бабусі. Доведи словами вірша.

Дай, бабусю, поцілую

сивину твого волосся,

теплим диханням зігрію

снігом вибілені коси.         (Анатолій Костецький).

158.2. Назви слова з подовженими м'якими приголосними зву­ками. Склади звукові моделі цих слів (подовження звука у звуковій моделі позначається двокрапкою: ).

Волосся   [в о л о с': а]   [— • | — •' |=: •]

Диханням [д и х а н': а м]   [— •' | — • | =: • —]

 

Вправа 159.1. Утвори слова за зразком і запиши парами. Зразок. Уміти — уміння.

Знати – знання, читати – читання, жити – життя, шити – шиття, малювати – малювання.

159.2. Склади і запиши речення з одним із утворених слів.

Знання – це сила. На уроці читання ми читаємо казки. Життя прожити – не поле перейти. Моя сестра ходить на курси крою та шиття. Малювання – мій улюблений шкільний предмет.

 

Вправа 160.1. Прочитай прислів'я.

1. Дерево сильне корінням, а людина зна­нням. 2. Читання — ось краще навчання. З. Чим повніше джерело знань, тим глибше ріка життя. 4. Маленька праця краща за вели­ке безділля.

160.2. Випиши у стовпчик слова з подовженими приголосними звуками. Поясни їх написання.

Корінням

знанням

читання

навчання

життя

безділля

М'який подовжений звук позначається на письмі двома однаковими буквами.

160.3. Добери до виділених слів слова за зразком (усно): навчання — навчати.

Знання – знати, читання – читати, життя – жити.

 

 

  • Иван
    160.3 Замінити "навчання - навчати" на "читання - читати" ------------------ Виправлено. Дякуємо.
    15 листопада 2017 18:51