Нагадаємо, слова з подовженими м'якими приголосними звуками ділити на склади треба тільки так: гі-лля. А переносити такі слова можна по-різному: гіл-ля або гі-лля.

Вправа 161. 1. Прочитай слова. Подумай, як їх можна поділити для переносу.

Гілля, життя, уміння, знання, зілля, корін­ня, узлісся, галуззя.

161.2. Поділи слова для переносу по-різному.

Гі – лля, гіл – ля, жи – ття, жит – тя, умі – ння, умін – ня, зна – ння, знан – ня,   зі – лля, зіл – ля, ко – ріння, корі – ння, корін – ня, уз – лісся, узлі – сся, узліс – ся, га – луззя, галу – ззя, галуз – зя.

161.3. З двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

На березі озера розпустила своє гілля плакуча верба. Справжні герої ті, що віддають своє життя за рідний край.

Уміння і терпіння необхідне майстрові. Коріння дерев глибоко проникає у землю.

Незабаром ми вийшли на узлісся. Галуззя верби – символ для українців.

 

Вправа 162 1. Прочитай прислів'я. Поміркуй, чому ми так говоримо.

1. Яке коріння, таке й дерево. 2. Важко у на­вчанні — легко у труді. 3. Знання — це сила. 4. Є терпіння — буде й уміння.

162.2. Випиши слова з подвоєними буквами, поділяючи їх для переносу.

Ко – ріння, корі – ння, корін – ня, на – вчанні, нав – чанні, навча – нні, навчан – ні, зна – ння, знан – ня, те – рпіння, тер – піння, терпі – ння, терпін – ня, умі – ння, умін – ня.   

162.3. Усно зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.

1. Коріння

2. ко-рі-ння

3. коріння

4. [к о р' і н': а][•|= •' | =: • ]

5. коріння (ка, о ер, і, ен, ен, я)

6. звуків 6, букв 7

7. подовжений приголосний звук [н':] позначає один звук, але дві букви «ен».

 

Вправа 163.1. Прочитай текст.

     Тихо в лісі. Настає прозоре світан..я. Про­крадається з нічного полювання старий лис.

    Ось ворухнулася в гіл.. і синичка. Пролетіла над узліс..ям зграйка шишкарів.

    Усе бачить, усе чує, усе знає в лісі старий хи­трющий лис (За Іваном Соколовим-Микитовим).

163.2. Випиши слова з подовженими приголосними звуками, вставляючи пропущені букви.

Світання, гілля, узліссям.

163.3. Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.

1. узлісся

2. уз-лі-сся

3. узлісся (наголошений звук [і] у другому складі)

4. [у з л' і с': а][•|= •' | =: • ]

5. узлісся (у, зе, ел, і, ес, ес, я)

6. звуків 6, букв 7

7. подовжений приголосний звук [с':] позначає один звук, але дві букви «ес».

 

Вправа 164.1. Прочитай і відгадай загадку.

Кому потрібні голки для шиття, а кому — для життя?

Відгадка: швея, їжак.

164.2. Прочитай уголос виділені слова. Які звуки в них однако­ві? Вимов звуки, якими ці слова відрізняються.

Шиття [ш и т': а], життя [ж и т': а]. Однакові звуки  [и], [т:], [а]. Різні звуки [ш], [ж].

164.3. Запиши виділені слова, поділяючи їх для переносу.

Ши – ття, шит – тя, жи – ття, жит – тя.

 

Вправа 165.1 Прочитайте жарт.

ЗАУВАЖЕННЯ

Прийшов Дмитрик зі школи. Глянула бабу­ся, а новий костюмчик пожмаканий, усі ґудзи­ки відірвані.

— Що це ти наробив? — забідкалася бабуся.

— Та це я Миколі робив зауваження, щоб він не свистів на вулиці.

165.2. Оцініть поведінку Миколи і Дмитрика. Чи чемні ці хлопчи­ки? Поясніть, чому. Обидва хлопці нечемні: Дмитрик не використав слів ввічливості (ними треба користуватися й тоді, коли ти з кимось не погоджуєшся, робиш комусь зауваження), а побив Миколку, Миколка свистить на вулиці, не звертає уваги на інших.

165.3. Складіть звукову модель виділеного слова. Поділіть його для переносу.

Зауваження – букв 10, звуків 9 [з а у в а ж е н': а][•|•| •'|•| =: •]

 

Вправа 166.1 Прочитай текст.

ЯК ТРЕБА ПОВОДИТИСЬ НА ВУЛИЦІ.

Перш ніж вийти з дому, перевір, чи все в тебе в порядку. Ґудзики мають бути застебнуті, одяг і взуття вичищені, волосся зачесане.

Якщо йдеш вулицею з товаришами, не роз­тягуйтесь на весь тротуар, не штовхайте пере­хожих, не кричіть. Некультурно ходити вули­цями і їсти. Не можна смітити! Для сміття на вулицях є урни.

166.2. Спиши останнє речення.

Для сміття на вулицях є урни.

166.3. Випиши на окремий аркуш слова, у яких є подовжені приголосні звуки. Потім запиши їх у зошит за абеткою.

Взуття, волосся, сміття.

 

Вправа 167.1. Прочитай і спиши слова.

Взуття, пальто, дзеркало.

167.2. Зроби усний звуко-буквений аналіз цих слів. Користуйся поданим у таблиці зразком.

 

 

 

 

Слово

Звуки

Букви

Скільки звуків

Скільки букв

знання

[з], [н], [а], [н':], [а]

«зе», «ен», «а»,

«ен», «ен», «я»

5

6

пальто

[п], [а], [л'], [т], [о]

«пе», «а», «ел»,

«знак м'якшення», «те», «о»

5

6

дзеркало

[дз], [е], [р], [к], [а], [л'], [о]

«де», «зе», «е»,

«ер», «ка», «а», «ел», «о»

7

8

 

Вправа 168.1. Послухайте текст.

ЧЕРНЕЧА ГОРА

   Густим лісом укриті схили Чернечої гори. Дерева дужі, гіллясті, кущі непролазні.

   Глянеш униз — ніби з літака бачиш суціль­ні верховіття дубів. Глянеш угору — на схилах живе коріння випинається з землі (За Олесем Гончарем).

168.2. Чим укриті схили Чернечої гори? Які дерева ростуть на Чернечій горі? Які кущі ростуть на Чернечій горі?

Схили Чернечої гори укриті густим лісом. Ростуть дужі, гіллясті дерева. На Чернечій горі ростуть непролазні кущі.

168.3. Послухайте ще раз цей текст. Випишіть слова з подо­вженими м'якими приголосними звуками. Складіть зву­кові моделі цих слів.

Гіллясті, верховіття, коріння.

Гіллясті – букв 8, звуків 7 [гʾ і л': а с т' і],  [ = •| =: •' – | = •]

верховіття  – букв 9, звуків 8  [в е р х о в' і т': а],   [– • –| – •|= •' | =: •]

коріння – букв 7, звуків 6 [к о р' і н': а],  [– •| = •' | =: •]

 

Хвилинка спілкування

— Що тобі відомо про Чернечу гору?

— На ній — могила Тараса Шевченка.

— А ти знаєш, де вона знаходиться?

— У місті Каневі, над Дніпром.

— Як цю гору називають у народі? Продовжіть розмову.

 

Вправа 169.

1. Складіть розповідь за малюнком та запитаннями. Скористайтеся довідкою. Слова для довідки: на кролефермі, чистять клітки, годують кролів, різні овочі.

1. Де працюють школярі?

2. Що роблять старші діти? Хто їм допомагає?

3. Що роблять дівчатка, а що — хлопчики?

169.2. Запишіть відповіді на запитання. Доберіть заголовок.

На кролефермі.

Школярі працюють на кролефермі. Хлопчики чистять клітки. Дівчатка годують кролів різними овочами.

 

Вправа 170.1. Прочитай текст.

Подорожник росте на узбіччі доріг, на лу­ках, поблизу житла, на узліссі. Заготовляють цю рослину під час цвітіння. Зібране листя сушать на горищах чи під накриттям.

Подорожник використовують для лікування різних хвороб.

170.2. Випиши слова з подовженими м'якими приголосними звуками. Усно поділи їх для переносу.

Узбіччі, узліссі, цвітіння, накриттям.

Уз – біччі, узбі – ччі, узбіч – чі, уз – ліссі, узлі – ссі, узліс – сі, цві – тіння, цвіті – ння, цвітін – ня, на – криттям, нак – риттям, накри – ттям, накрит – тям.