Вправа 171.1. Розгляньте малюнок. Розкажіть, що ви знаєте про туризм і туристів.

Туристи – це люди, які подорожують.

171.2. Прочитайте поради туристу.

      ПОРАДИ ТУРИСТУ.

Не розпалюй без потреби багаття. Не зали­шай після себе на привалах сміття. Точно вико­нуй усі розпорядження керівника-інструктора.

171.3. Які слова в порадах туристу стосуються теми, яку ми вивчаємо?

Багаття, сміття.

 

Вправа 172.1. Прочитайте народні прикмети.

1. Блимання зірок у листопаді — ознака по­гіршення погоди. 2. Наявність на небі хмар різ­ного забарвлення — ознака близької негоди. 3. Якщо лушпиння на цибулі багато — зима буде холодною, якщо мало — теплою.

172.2. Пригадайте інші народні прикмети. Позмагайтеся яка група пригадала

найбільше.

 

172.3. Спишіть дві народні прикмети (на вибір).

 

Вправа 173.1. Прочитай речення.

Якщо запастися терпінням і виявити ста­рання, то посіяне неодмінно дасть добрі сходи. Коріння навчання гірке, але його плід солод­кий. Це знання! (За Франческо Петраркою).

173.2. Спиши. Підкресли слова з подовженими м'якими приго­лосними. Одне з них поділи для переносу по-різному.

Якщо запастися терпінням і виявити ста­рання, то посіяне неодмінно дасть добрі сходи. Коріння навчання гірке, але його плід солод­кий. Це знання!

Те – рпінням, тер – пінням, терпі – нням, терпін – ням.

Ста – рання, стара – ння, старан – ня.

Ко – ріння, корі – ння, корін – ня.

На – вчання, нав – чання, навча – ння, навчан – ня.

Зна – ння, знан – ня. 

173.3. Поміркуй, чому не підкресленим залишилося слово неодмінно. Розкажи про це в класі.

У слові неодмінно твердий подовжений приголосний звук [н:].

 

§10 Апостроф.

Вправа 174.1. Відгадай загадку.

Я такий же, як знак розділовий,

і відомий шкільній дітворі.

Та в словах української мови

я пишусь не внизу, а вгорі.

Спробуй лиш написати ім'я —

зразу стану потрібним і я.    (Дмитро Білоус).

174.2. Запиши слово апостроф. Вимов останній звук, підкрес­ли букву, назви її.

Апостроф (останній звук [ф] позначається буквою «еф»).

 

 

Вправа 175.1. Прочитай слова. Після апострофа на місці букв я, ю, в, ї чітко вимовляй по два звуки: [йа], [йу],[йе], [йі].

Голуб'я, п'ю, в'є, сім'ї, торф'яний, бур'ян.

175.2. Спиши слова. Підкресли букви, між якими стоїть апостроф.

Голуб'я, п'ю, в'є, сім'ї, торф'яний, бур'ян.

 

175.3. Зроби висновок, після яких букв і перед якими буквами ставиться апостроф.

Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, г, які позначають по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].

 

Вправа 176.1. Прочитай і спиши. Поясни вживання апострофа у словах.

Наше подвір'я, дерев'яна лавочка, м'який диван, гусяче пір'я.

176.2. Усно склади речення з поданими словосполученнями.

Наше подвір'я велике та затишне. Дерев'яна лавочка стоїть на моєму подвір'ї.  Батьки купили м'який диван. У давнину гусяче пір'я слугувало пером.

 

Вправа 177.1. Прочитай і спиши слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.

М..ята, солов.ї, здоров..і, пір..я, б..ють, здоров..я, мор..я, бур..як.

М'ята, солов'ї, здорові, пір'я, б'ють, здоров'я, моря, буряк.

 

177.2. Назви однакові букви в словах пір'я і моря. Зроби висно­вок, чи однакові звуки позначено цими буквами.

Піря [п' і р й а], моря [м о р' а]. В словах однакові букви «ер» позначені різними звуками твердим [р], м'яким [р'].

 

Вправа 178.1. Відгадай загадки і спиши їх.

1. Хто має кам'яну сорочку? (Черепаха) 2. Не їсть, не п'є, а ходить і б'є (годинник). 3. Поля скляні, а межі дерев'яні (вікно).

178.2. Поясни вживання апострофа у словах.

Кам'яну, п'є, б'є, дерев'яні.

178.3. Яке речення відповідає схемі?

_ ___ , _ ___, а ___ і ___ .

Не їсть, не п'є, а ходить і б'є.

 

Вправа 179.1. Прочитайте речення.

1. Солов..ї селяться у парках, де в..ють свої гнізда і весело співают... 2. Ластівки носят.. у дз..обах грудочки м..якої глини для гніздечка. 3. У гніздечку вивелис.. мален..кі ластів..ята.

179.2. Спишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви або апостроф.

Солов'ї селяться у парках, де в'ють свої гнізда і весело співають. Ластівки носять у дзьобах грудочки м'якої глини для гніздечка. У гніздечку вивелись маленькі ластів'ята.

179.3. Усно зробіть звуко-буквений аналіз виділених слів.

1. Солов'ї

2. со-ло-в'ї

3. солов'ї (наголошений звук [і] у третьому складі)

4. [с о л о в й і][•|• |= •']

5. солов'ї  (ес, о, ел, о, ве, ї)

6. звуків 7, букв 6

7. буква «ї» завжди позначає два звуки [й], [і].

1. Дзьбах

2. дзьо-бах

3. дзьобах (наголошений звук [о] у першому складі)

4. [дз' о б а х][ = •'||]

5. дзьобах (де, зе, знак м'якшення, о, бе, а, ха)

6. звуків 5, букв 7

7. Буквосполучення в слові позначає один звук [дз']буква «знак м'якшення» не є звуком, вона тільки пом'якшує попередній приголосний звук.

 

Вправа 180.1. Прочитайте вірш.

ШПАК.

Жив у саду веселий шпак.

Було щебече та співає.

А тільки виткнеться черв'як —

летить стрілою і хапає.

Садок буяв і процвітав.

Та, спочиваючи від праці,

той шпак знічев'я поклював

десяток ягід на гілляці.

Хазяїн вздрів біду таку,

прожогом вибіг на подвір'я,

пальнув з рушниці по шпаку,

аж полетіло з того пір'я.

Давно в садку шпака нема,

і шпаченята там не свищуть,

а люта гусінь, як чума,

плоди псує і листя нищить.             (Павло Глазовий).

180.2. Зробіть висновок із прочитаного.

Щоб мати гарний урожай, не можна знищувати пташок.

180.3. Прочитайте висновок поета. Як ви його розумієте?

Хто друга покарає, собі самому зробить зло.

180.4. Випишіть слова з апострофом. Поясніть одне одному їх написання.

Черв'як, знічев'я, подвір'я, пір'я.