Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором.

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС. ТІЛА ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. АТОМИ І МОЛЕКУЛИ.

Тематичний контроль знань N9 2

І варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-5)  

1. Укажіть варіант відповіді, в якому обидві речовини за кімнатної температури перебувають у твердому агрегатному стані.

А цукор, срібло 

Б вода, кисень 

В алюміній, вода

Г водень, залізо

За кімнатної температури цукор перебуває у твердому стані, срібло – у твердому, вода – у рідкому, кисень – у газоподібному, алюміній – у твердому, водень у газоподібному, залізо – у твердому.

 

2. Укажіть, які тіла наведено у переліку: дерево, крижина, слон, море. 

А правильної форми 

Б рукотворні 

В живої природи 

Г тіла живої і неживої природи

Тіла правильної форми характеризуються лінійними розмірами (довжина, ширина, висота). Рукотворні тіла – тіла, створені людиною. Тіла живої природи – живі організми. Тіла неживої природи – неживі предмети.

 

3. Укажіть, які тіла зберігають форму.

А тверді

Б рідкі

В газуваті 

Г усі

Тверді тіла мають форму та об'єм,  можуть змінювати їх під впливом зовнішньої дії (нагрівання, охолодження, плавлення). 

Рідини зберігають об'єм, але легко змінюють форму, бо їм властива текучість (набирають форму посудини). 

Газоподібні речовини не зберігають ні об'єму, ні форми (заповнюють увесь наданий об'єм).

 

4. У переліку: кисень, вода, білок, жир, крохмаль: 

А простих речовин більше

Б неорганічних речовин більше

В органічних речовин більше

Г простих і складних речовин порівну

Прості речовини - речовини, в утворенні яких беруть участь атоми лише одного виду, тобто одного хімічного елемента (кисень).  Складні речовини – речовини, які складаються з атомів різних елементів (вода, білок, жир, крохмаль). 

Кисень О2 проста неорганічна речовина (складається з атомів одного виду Оксиген). Вода Н2О складна неорганічна речовина (складається з атомів двох видів Оксиген та Гідроген). 

Далі можна міркувати так: назва органічні пов'язана з організмами, значить білок, жир, крохмаль — це органічні речовини (усі органічні речовини є складними). Кисень і вода стосується неорганічної природи, тобто є неорганічними речовинами.

 

 

5. Зазначте, в яких речовинах дифузія відбувається найшвидше.

А газуватих 

Б рідких

В твердих 

Г рідких і твердих

Найшвидше дифузія відбувається в газах, повільніше в рідинах, найповільніше відбувається в твердих речовинах

 

6. Позначте дві спільні фізичні властивості цукру та кухонної солі.

А розчинні у воді 

Б без запаху 

В мають запах 

Г солоний смак 

Д солодкий смак

Цукор без запаху, солодкий на смак, розчиняється у воді.

Сіль без запаху, солона на смак, розчиняється у воді

 

7. Запишіть речовини послідовно у порядку збільшення в них відстаней між молекулами при кімнатній температурі.

А вода 

Б кисень 

В алюміній

Алюміній, вода, кисень

Агрегатний стан Причина
Твердий Відстань між молекулами менша за розміри самих молекул, вони сильно притягуються одна до одної.
Рідкий Відстань між молекулами більша за розміри самих молекул, вони притягуються менше одна до одної, вільно переміщуються одна відносно одної (таким речовин характерна текучість: їх  легко перелити з однієї посудини в іншу).
Газоподібні Відстань між молекулами значно більша за розміри самих молекул, вони притягуються дуже слабо одна до одної, легко безладно переміщуються на великі відстані

8. Опишіть особливості дифузії у газах.

Оскільки відстань між молекулами значно більша за розміри самих молекул, вони притягуються дуже слабо одна до одної, легко безладно переміщуються на великі відстані, то явище дифузії в газоподібних речовинах відбувається найшвидше.

 

 

ІІ варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1- 5)  

1. У переліку: яблуня, Сонце, водоспад, заєць: 

А переважають тіла живої природи 

В переважають тіла неживої природи 

В тіл живої і неживої природи порівну

Г тіл неживої природи немає

Яблуня та заєць - тіла живої природи, Сонце та водоспад – тіла неживої природи.  

 

2. Укажіть, що таке: колір, блиск, запах, прозорість.

А характеристики тіл 

Б явища природи 

В фізичні властивості 

Г хімічні властивості

Характеристики тіл — це ознаки, за якими вони різняться одне від одного (форма, розміри, маса, об'єм). 

Явища природи – зміни, що відбуваються з тілами природи.

Фізичні властивості речовин – колір, прозорість, блиск, смак, запах, густина, здатність розчинятися у воді, зберігати або не зберігати форму і об'єм, текучість, певна температура кипіння та температура плавлення, температура затвердіння, електропровідність, теплопровідність тощо.

Хімічні властивості - властивості речовини, що стосуються хімічних процесів.

 

3. Зазначте, що є спільного у цеглини та сірникової коробки.

А розмір 

Б форма 

В об'єм 

Г маса

Цеглина і сірникова коробка мають правильну форму (мають лінійні розміри: довжину, ширину, висоту).

 

4. У переліку: вуглекислий газ, азот, вода, лимонна кислота: 

А переважають прості речовини

Б переважають неорганічні речовини

В переважають органічні речовини

Г органічних і неорганічних речовин порівно

Азот проста речовина (складається з атомів одного виду Нітроген), а вуглекислий газ, вода, лимонна кислота – складні речовини, тому перша твердження неправильне.

Органічні речовини — це складні речовини, молекули яких містять атоми Карбону (за винятком вуглекислого газу, питної соди та деяких інших). А можна міркувати так: органічні: назва органічні пов'язана з організмами, лимонна кислоту дає лимон, значить лимонна кислота – органічна речовина, а вуглекислий газ, азот, вода стосуються неживої природи.

 

5. Укажіть, якими речовинами є: вода, цукор, кухонна сіль. 

А простими

В неорганічними 

В складними 

Г органічними

Вода, цукор, кухонна сіль складаються з атомів декількох видів, тобто вони є складними.

Цукор – органічна речовина, а вода, кухонна сіль – неорганічна.

 

6. Позначте дві фізичні властивості води.

А солодка на смак 

Б не має кольору 

В має різкий запах 

Г тверда за кімнатної температури

Д здатна легко переходити з одного агрегатного стану в інший

 

З'єднайте лініями логічні пари.

7. Установіть відповідність між назвами і символами хімічних елементів.

А Оксиген 

Б Гідроген 

В Карбон

 

1N

 

Фрагмент таблиці хімічних елементів.

Назва хімічного елемента Хімічний символ Вимова хімічного символу
Алюміній АІ алюміній
Гідроген Н аш
Карбон С це
Нітроген N ен
Оксиген О о
Силіцій Si силіцій
Ферум Fe ферум

 

8. У чому полягає відмінність між твердими, рідкими і газуватими речовинами? Наведіть приклади речовин кожного переліченого стану.

Агрегатний стан визначається внутрішньою будовою речовини: 

Агрегатний стан Причина Приклад
Твердий Відстань між молекулами менша за розміри самих молекул, вони сильно притягуються одна до одної. Залізо, графіт, алюміній, лід
Рідкий Відстань між молекулами більша за розміри самих молекул, вони притягуються менше одна до одної, вільно переміщуються одна відносно одної (таким речовин характерна текучість: їх  легко перелити з однієї посудини в іншу). Вода, спирт, бензин, молоко
Газоподібні Відстань між молекулами значно більша за розміри самих молекул, вони притягуються дуже слабо одна до одної, легко безладно переміщуються на великі відстані Кисень, вуглекислий газ, чадний газ, озон

 

 

ІІІ Варіант.

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-5) 

1. У переліку: автомобіль, електрична лампа, басейн, м'яч зазначено: 

А тіла живої природи 

Б тіла неживої природи 

В рукотворні, або штучні, тіла 

Г вимірювальні прилади

Автомобіль, електрична лампа, басейн, м'яч – тіла, створені людиною (рукотворні, або штучні). 

 

2. Зазначте, що с спільного у футбольного та тенісного м'ячів.

А форма

Б розміри

В об'єм 

Г маса

Спільна неправильна форма.

 

3. Укажіть речовину, якій властива прозорість.

А залізо

Б вода

В кухонна сіль 

Г крохмаль

 

4. Укажіть, як називається взаємне поширення частинок однієї речовини між частинками іншої.

А агрегатний стан 

Б дифузія

В випаровування 

Г експеримент

В залежності від відстані між молекулами в будові речовини розрізняють рідкий, твердий, газоподібний агрегатний стан.

Дифузія — взаємне поширення частинок однієї речовини між частинками іншої, її причиною є безперервний рух молекул. 

Випаровування – перехід з рідкого агрегатного стану в газоподібний.

Експеримент – метод вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах.

 

б. Зазначте, яка речовина утворена з атомів одного хімічного елемента.

А вода    

Б метан  

В кисень 

Г цукор

З атомів одного хімічного елемента (одного виду) складаються прості речовини, з атомів двох і більше елементів – складні речовини. 

Вода Н2О – складна речовина, метан – органічна речовина, тобто складна, кисень О2 – проста речовина, цукор – органічна речовина, тобто складна. 

 

З'єднайте лініями логічні пари (у завданнях 6-7)

6. Установіть відповідність між речовинами та їх складом.

А вода 1 тверда суміш речовин
Б граніт 2 неорганічна речовина, утворена одним хімічним елементом
В кисень 3 неорганічна речовина, утворена двома хімічними елементами
Г цукор 4 органічна речовина 
  5 рідка суміш речовин

Неорганічна речовина, утворена одним хімічним елементом – проста речовина кисень  О2.

Неорганічна речовина, утворена двома хімічними елементами – складна речовина вода Н2О.

Тверда суміш речовин – граніт (порода тверда, має домішки).

Органічна речовина – цукор.

Рідка суміш рідин – поєднання двох і більше речовин у рідкому агрегатному стані (наприклад, молоко, квас).

 

7. Установіть відповідність між символами хімічних елементів та їх вимовою.

А Н

Б С

В О

 

1 це

2 о

3 ен

4 аш

Фрагмент таблиці хімічних елементів.

Назва хімічного елемента Хімічний символ Вимова хімічного символу
Алюміній АІ алюміній
Гідроген Н аш
Карбон С це
Нітроген N ен
Оксиген О о
Силіцій Si силіцій
Ферум Fe ферум

 

8. Запишіть послідовність дій з вимірювання об'єму картоплини — тіла неправильної форми.

Об'єм тіла неправильної форми визначають за законом Архімеда за об'ємом витісненої ним води. 

1) у мірний стакан наливаємо воду, фіксуємо показ об'єму.

2) кинемо в мірний стакан картоплину.

3) вода в мірному стакані підніметься (об'єм води збільшився на об'єм картоплини), вдруге фіксуємо показ об'єму.

4) різниця кінцевого та початкового показу об'єму в мірному стакані – буде шуканим об'ємом картоплини.

Пояснення подані зеленим кольором.

Інші завдання дивись тут...

 

  • Наталя
    чудові розробки
    9 жовтня 2019 21:39