Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 197 – 201 

§ 49. Біосфера та її складові

Наявність життя відрізняє Землю від інших планет Сонячної системи.

Біосфера складається з окремих природних систем (ліс, водойми, степ, поле, сад тощо) і штучних систем (ставки, канали, осушені поля). Живі організми на Землі тісно пов'язані між собою та з навколишнім природним середовищем.

Біологічний кругообіг речовин забезпечує життєдіяльність організмів на Землі та єдність біосфери та включає три процеси: 

• процес створення рослинної продукції (починається з процесу фотосинтезу – поглинання вуглекислого газу, води, мінеральних речовин й утворення органічних речовин на світлі);

• процес перетворення її на тваринну продукцію (первинна продукція зелених рослин слугує їжею для тварин, виділяється вуглекислий газ);

• процес руйнування рослинної та тваринної продукції мікроорганізмами (відходами життєдіяльності тварин, мертвою органічною масою харчуються бактерії та гриби, що розкладають органічні речовини до стану неорганічних, які повертаються в навколишнє середовище, для поглинання зеленими рослинами).

Умови існування організмів залежать від чинників неживої природи — температури, вологості, світла.

Рослинний світ — це сукупність усіх рослинних угруповань на певній ділянці земної кулі (у певній місцевості чи регіоні або на планеті в цілому). 

Тваринний світ — це сукупність різних угруповань тварин у певній місцевості. 

Закономірності поширення рослинного і тваринного світу:

• найбільше організмів живе біля земної поверхні – поверхня суходолу й повітря над нею, ґрунти, поверхневі води Світового океану та його дно на невеликих глибинах, куди проникає сонячне світло (там найсприятливіша температура, достатня вологість повітря, потрібна кількість кисню, є речовини, необхідні для живлення орнанізмів);

• найбагатший   рослинний і тваринний світ — у приекваторіальних широтах, найбідніший — за полярним колом.

Найменше тепла поблизу географічних полюсів, в арктичних і антарктичних пустелях, тому рослинність і тваринний світ цих територій Землі дуже бідні. 

Біля полярного кола сформувалася безліса природна зона — тундра (переважають мохи, лишайники, карликові дерева, кущі та ягоди).

У північних районах (50 – 60°  пн. ш.) панують хвойні ліси, що утворюють природну зону тайги (модрина, трав у цих лісах мало).

У помірних широтах поширені лісостепи й широколистяні ліси (дерева скидають листя в холодну пору року, підлісок складається з чагарників, ростуть трави). 

У степах переважає тепле й сухе літо, холодна зима (трав'яниста рослинність, серед тварин переважають гризуни).

У районах, де мало опадів, знаходяться напівпустелі та пустелі, де високі температури вдень, низькі вночі, незначна кількість вологи (у рослин замість листків колючки або довге коріння, що може діставати вологу з великих глибин, водяться плазуни, павуки).

На північ і на південь від екватора кількість опадів менша (деревна рослинність зникає, з'являються трави, поширені також акації, пальми, баобаби).

У міру просування до екватора поширені вологі тропічні й екваторіальні ліси (багатоярусні ліси, вічнозелені дерева, що цвітуть і плодоносять протягом усього року, число видів рослин і тварин поступово зростає).

1. Що таке біосфера? Назвіть складові частини біосфери.

Біосфера (з грецьк. біос — життя, сфера — куля) — це область Землі, населена організмами, оболонка життя. Охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу й верхню частину літосфери.

2. Хто з учених є основоположником учення про біосферу?

Одним з основоположників учення про біосферу був видатний український учений Володимир Вернадський. 

За визначенням В. Вернадського, до складу біосфери входять: сукупність організмів, органічно-мінеральні й органічні продукти, які створили, відмираючи, організми (каміння, вугілля, торф, гумус), і речовини, що утворилися в результаті взаємодії живих організмів і неживої природи (гази, що входять до складу атмосфери, осадові породи, вода). Біосфера — це єдина й суцільна оболонка, яка зв'язана кругообігом речовин і енергії, подібно до того, як води гідросфери поєднані кругообігом води. 

3. Чим відрізняється біосфера від інших оболонок Землі?

Біосфера включає в себе такі оболонки Землі: нижню частину атмосфери, усю гідросферу та верхню частину літосфери. 

4. Які живі організми найбільш різноманітні за видовим складом?

Живі організми біосфери налічують майже 3,5 млн біологічних видів і становлять чотири царства живої природи: рослини (412 тис. видів), тварини, гриби (70 тис. видів), бактерії. Найбільше тварин. 

5. Де розташована верхня та нижня межі біосфери?

Поширення живих організмів визначає межі біосфери. Складовими біосфери є нижня частина атмосфери, уся гідросфера та верхня частина літосфери.

Верхньою межею біосфери є нижня межа озонового шару атмосфери (знаходиться на висоті 20-25 км). Нижня межа біосфери проходить у літосфері: на глибині 2-3 км в земній корі та на 1-2 км нижче від дна океану.

6. Назвіть природні зони Африки (з півночі на південь) за картою природних зон атласу. Чому природні зони на материку Африка повторюються?

Субтропічна природна зона, тропічна, субекваторіальна, екваторіальна, субекваторіальна, тропічна, субтропічна.

Африку майже посередині перетинає екватор, а природні зони повторюються від екватора до полюсів.

7. Підготуйте повідомлення (презентацію, виступ) про появу перших живих організмів на Землі, використовуючи різноманітні джерела інформації.

Життя організмів забезпечує основна енергія – сонячне тепло та світло, наявність води та атмосфера, що захищає від радіації. Життя зародилося й тривалий час розвивалося тільки у водному середовищі, де умови більш стійкі та стабільні. Як припускають учені, уже 4 мільярди років тому на нашій планеті існували найпростіші форми життя. Бактерії складаються всього з однієї клітини і є першими організмами, що з'явилися на нашій планеті. Спори бактерій виявили в стратосфері, а бактерії у бурильних свердловинах на глибині 3 км, деякі з них спроможні існувати в гарячих джерелах, льодовиках, на дні океану, при високому радіаційному фоні.

 

СТОРІНКА 201 – 204 

§ 50. Ґрунт

Ґрунти утворюють ґрунтову оболонку (особливу природну «плівку», що регулює взаємодію біосфери, гідросфери й атмосфери Землі) і є середовищем проживання більшості живих істот (мікроорганізмів, тварин і рослин).

Три основних шари ґрунту : поверхневий (максимально насичений корінням, збагачений органічними речовинами, багатий життям), перехідний, підґрунтовий (грунтоутворюючий).

Ґрунтовий покрив — це сукупність ґрунтів, що вкривають поверхню певної місцевості.

Карта ґрунтів — це графічне зображення в певному масштабі просторового розміщення різних ґрунтів території з притаманними їм властивостями. До основних способів зображення ґрунтів відноситься забарвлення, штрихування, індекси. Карта узагальнює результати ґрунтових досліджень (має бути точною, від цього залежить ефективність її використання), сприяє плануванню й розвитку сільського господарства (дає можливість визначати способи вирощування культурних рослин, шляхи поліпшення властивостей ґрунту й застосування мінеральних та органічних добрив).

1. Що таке  ґрунт? Розкажіть про склад ґрунту. 

Ґрунт — це верхній родючий шар поверхні, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, клімату, рельєфу, організмів протягом тривалого часу. Складається з органічних решток, води, повітря, мікроорганізмів.

2. Чому В. Докучаева вважають засновником науки про ґрунти? 

Василь Докучаев у 1883 р. назвав ґрунт «особливим тілом природи». З цього часу бере початок наука про ґрунти — ґрунтознавство. У 1900 році на Всесвітній виставці в м. Парижі він представив першу карту ґрунтів світу (Північної півкулі).   

3. У результаті яких процесів із гірських порід утворюються ґрунти? 

Утворення ґрунтів починається з вивітрювання гірських порід (вони розтріскуються й розсипаються). 

На цій породі розселяються спочатку лишайники та мохи (у результаті життєдіяльності яких з'являється шар темного порошкоподібного матеріалу — дрібнозему); дрібнозем заповнює тріщини в брилах, у яких укорінюються «скельні» рослини; поступово (протягом тисячоліть) однорідна гірська порода перетворюється на особливе природне тіло — ґрунт, розділений на горизонтальні шари. 

4. Що таке родючість ґрунту? Від чого вона залежить? 

Родючість — основна властивість ґрунту: здатність забезпечувати рослини поживними речовинами та вологою, забезпечується усіма шарами ґрунту.

Родючість залежить від

• частки перегною, або гумусу (накопичені поживні речовини під час розкладання рослинних залишків під дією тепла та вологи, чим більше гумусу в ґрунті, тим він родючіший, оскільки ця речовина темного кольору, тому чим темніший ґрунт, тим він родючіший);

• наявності води, тобто достатньої вологості (коріння не може засвоїти мінеральні речовини в сухому ґрунті);

• насиченості киснем (корінню рослин потрібне повітря для дихання);

• наявності мікроорганізмів та ґрунтових тварин.

Найродючішими ґрунтами вважаються чорноземи, верхній шар яких раніше міг перевищувати 100 см і містити до 10-12 % перегною;

5. Як відбувається забруднення ґрунтів?

Надлишкове використання мінеральних добрив, забруднення підземних вод, сміттєві звалища на полях, розорювання та ерозія (руйнування структури, змивання родючого шару водою та розвіювання вітром), видобуток корисних копалин, кислотний дощ, вирубка лісів, будівництво нових населених пунктів, прокладання доріг, викиди промислових підприємств, пожежі. 

6. Що таке кислотні дощі? Яку загрозу вони несуть природному середовищу?

Кислотні дощі – дощі з розчинами кислот. У крапельках атмосферної води розчиняються гази — двоокис сірки та двоокис азоту, що утворюється під час спалювання вугілля, бензину, вихлопів транспорту. 

Кислотні дощі завдають великої шкоди природному середовищу: ґрунтам, рослинному покриву.

Утворення кислотних дощів можна обмежити ощадливим використанням палива, спорудженням очисних споруд на заводах, зменшенням кількості автомобілів.

7. Розгляньте карту ґрунтів України. Назвіть послідовно з півночі на південь типи ґрунтів, що сформувалися на рівнинній частині України.

Дерново-підзолисті, чорноземи, каштанові.

8. Визначте типи ґрунтів, що знаходяться на території вашої області, користуючись географічним атласом

9. Дослідіть, які є джерела забруднення ґрунтів у вашій місцевості.

Кислотні дощі, сміттєзвалища.

 

СТОРІНКА 205 – 209 

§ 51. Природні комплекси. Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі

Загальні закономірності розвитку географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність і зональність.

Планетарною географічною закономірністю є широтна зональність — зміна природних комплексів від екватора до полюсів. Найбільші зональні комплекси географічної оболонки — географічні пояси, у межах яких розміщені природні зони.

Комплекс (з латини означає «зв'язок», «поєднання») — це поєднання предметів і явищ, які становлять одне ціле. 

Природно-господарський комплекс – господарська діяльність пов'язана з усіма елементами природи території. Люди — теж частина природи — займаються на цій планеті різними видами господарської діяльності, які залежать від природи території (добувають корисні копалини, обробляють землю, випасають худобу, виплавляють метали, будують електростанції). 

1. Що таке природний комплекс?

Природні комплекси (ПК) (ландшафт) — це поєднання взаємопов'язаних компонентів природи (гірських порід, вод, повітря, ґрунтів, організмів) на певній ділянці земної поверхні.

2. Наведіть приклад того, як у результаті зміни одного компонента змінюється весь природний комплекс.

У природі немає «шкідливих» і «корисних» організмів: кожний із них є необхідним компонентом природного комплексу, при зміні одного компонента природного комплексу змінюється весь природний комплекс. 

При знищенні комарів зменшиться кількість риби, що живиться їх личинками; ґрунти не будуть збагачуватися рештками комарів; загинуть рослини, а потім і тварини, зміниться клімат території. 

Винищення людиною хижаків на деяких ділянках африканських саван спричинило різке збільшення поголів'я диких травоїдних тварин, які знищили весь трав'яний покрив, що призвело до ерозії ґрунту, пересихання джерел, перетворення цієї території на пустелі.

Неконтрольована вирубка лісів призводить до масштабних повеней, заболочення місцевості, змінюються ґрунт, клімат, рослинний і тваринний світ.

При знищенні птахів, збільшується кількість комах, які поїдають  рослинність. 

3. Що називають географічною оболонкою? Які оболонки Землі її утворюють?

Географічна оболонка — це цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю гідросферу й біосферу (не має чітко визначених меж, там зародилось і розвинулося життя на Землі, найактивніше змінюється зовнішній вигляд). 

Компоненти географічної оболонки - верхня частина літосфера, нижня частина атмосфера, гідросфера та біосфера.  

Потужність географічної оболонки від її нижньої межі (у надрах літосфери) до верхньої (в атмосфері) не перевищує 55 км.

4. Наведіть приклади взаємозв'язків оболонок Землі. Що таке цілісність географічної оболонки?

Цілісність географічної оболонки — це взаємозв'язок і взаємозалежність її компонентів. Основними частинами географічної оболонки є природні компоненти: гірські породи, форми рельєфу, поверхневі й підземні води, повітряні маси, рослинність і тваринний світ. 

Складові частини літосфери зазнають руйнувань (вивітрювання) під впливом повітря, води, живих організмів. Атмосфера насичується вологістю гідросфери, запилюється дрібними часточками літосфери, підтримує існування всього живого на Землі. Живі організми в процесі життєдіяльності використовують ресурси літосфери, атмосфери й гідросфери.

5. Розкажіть про кругообіг речовин та енергії в географічній оболонці. 

Завдяки кругообігу води в природі волога переноситься на великі відстані, зволожується ґрунт, змінюється мінеральний склад водойм, вивітрюються й утворюються гірські породи та мінерали.

Завдяки засвоєнню енергії Сонця (вона є рушієм) та вуглекислого газу й азоту рослинами підтримується газова рівновага атмосферного повітря (у процесі фотосинтезу вони виділяють кисень, який використовують для дихання тварини, видихаючи при цьому вуглекислий газ).

Тварини споживають рослинну їжу (до її складу входять речовини, які є продуктами спільної роботи Сонця, води, мінеральних речовин літосфери та рослин), згодом рештки тваринних організмів, розкладаючись, повертають атмосфері та літосфері елементи, які входили до їх складу, і самі формують нові мінерали й гірські породи (крейда – рештки панцирів мікроскопічних організмів, торф – рештки рослин).

6. Наведіть приклади ритмічних явищу географічній оболонці.

Ритмічність – періодична повторюваність певних процесів у часі й просторі, що спостерігається в усіх оболонках Землі: 

• зміна дня та ночі внаслідок добового обертання планети;

• зміна пір року внаслідок річного обертання нашої планети навколо Сонця; 

• гірські породи та мінерали на поверхні Землі зазнають періодичного нагрівання й охолодження, що спричиняє вивітрювання;

• регулярно змінюється напрямок бризів і мусонів;

• в океанах і морях спостерігаються періодичні припливи та відпливи внаслідок дії Місяця;

• на водоймах суходолу — сезонні повені й зниження рівня води;

• щорічний падолист дерев;

• багаторічні трав'яні рослини відкладають поживні речовини в бульбах і кореневищах, щоб навесні з новою силою розквітнути й розпочати наступний період життя; 

• періодичне розкривання й закривання квіток і навіть їх повертання в напрямку до сонця;

• сезонна линька у тварин;

• міграція птахів у теплі краї.

Дослідження вчених свідчать, що з давніх-давен на Землі спостерігалися періодичні похолодання та потепління клімату, підняття й опускання рівня Світового океану, зміна магнітного поля Землі тощо.

7. Розгляньте фізичну карту світі. Наведіть приклади природних комплексів.

Назва природного комплексу відображає пануючий тип рослинності: ліс, степ, лука тощо.

 

8. Доведіть, що світовий кругообіг води пов'язує компоненти географічної оболонки.

Завдяки кругообігу води в природі волога в атмосфері та гідросфері переноситься на великі відстані, зволожується ґрунт в літосфері, змінюється мінеральний склад водойм у гідросфері, вивітрюються й утворюються гірські породи та мінерали у літосфері.

 

СТОРІНКА 210 – 214 

§ 52. Природні зони Землі.

1. Що таке природна зона? За якими ознаками виокремлюють природні зони?

Природна зона — один із великих природних комплексів Землі, основним чинником формування якого є клімат (співвідношення тепла й вологи), що закономірно змінюється від екватора до полюсів і від океанів у глиб континентів.

2. Назвіть природні зони від екватора до полюсів.

У напрямку від екватора до полюсів на суходолі послідовно розміщуються різні природні зони: вологі екваторіальні ліси, сезонно-вологі ліси, савани, пустелі, напівпустелі, степ, лісостеп, широколистяні ліси, змішані ліси, хвойні ліси (тайга), лісотундра, тундра, арктичні пустелі.

3. Що таке висотна поясність?

Висотна поясність – зміна у висотному напрямку температури й вологи, рослинного світу у гірських районах (чим вище підніматися в гори, тим нижча температура й більше опадів, менше світла, менший тиск, вологість, сила вітру). 

Нижній пояс завжди відповідає тій зоні, у якій знаходиться даний гірський масив. Висотні пояси займають меншу площу, ніж природні зони (у горах неподалік від екватора на значній висоті можна спостерігати рослинність, подібну до рослинності в зоні тундри).

4. Що таке зональність?

Зональність – широтна зміна природних зон на суходолі (вона проявляється і в Світовому океані).

5. Для чого потрібні знання про взаємозв'язки природних комплексів?

Для правильного використання природних багатств потрібні ґрунтовні знання про взаємозв'язки природних комплексів, глибоке розуміння їх єдності та взаємовпливів.

Непродумане використання дарів природи призводить до порушення рівноваги в природних комплексах, знищення рослин і тварин, водойм, руйнування ґрунтового покриву, забруднення атмосфери. 

6. Покажіть на прикладі природних зон взаємозв'язки природних компонентів.

Арктична пустеля (у Південній півкулі ця природна зона називається антарктичною пустелею). Через холод неможливе існування рослин і формування ґрунтів, є небагато морських тварин-хижаків (морські птахи, тюлені, моржі й білі ведмеді).

Тундра. Зима дуже холодна, а літо достатньо тепле, щоб могли жити рослини (невисокі трав'янисті рослини мохи, лишайники), тварини (північні олені, полярні вовки, дрібні полярні лисички — песці, гризуни.

Ліси хвойні, мішані, листяні. Достатньо тепла, у лісах достатньо їжі для багатьох  тварин (куниці, соболі, білки живуть на деревах, водяться зайці, кабани, олені,  велика кількість птахів. Наземні хижаки лісів: лиси, вовки, бурі ведмеді.

Степова зона. Клімат тепліший, але сухіший. З рослин переважають трави, з тварин - невеликі польові миші, бабаки, ховрахи, плазуни, степова лисиця — корсак і багато хижих птахів,  трапляються в степах і великі тварини. Більшу частину доби тварини проводять у норах, на поверхню виходять тільки поживитися. У степах сформувалися найродючіші ґрунти планети – чорноземи.  Тому майже всі степи розорані, а справжні дикі степи збереглися тільки в заповідниках. Північноамериканські степи називаються преріями, а південноамериканські — пампасами, висота трав може сягати півтора метра й навіть більше.

Пустелі. На південь від степів вологи стає ще менше. Рослинний і тваринний світ пристосований до посухи. Рослини мають довге міцне коріння, колючки, накопичують воду в стеблах. Живуть ящірки, змії, комахи, антилопи, верблюди. Людину, яка мандрує пустелею, переслідують видіння-міражі. 

Савана (тропічні степи). Клімат дуже жаркий, але кількість опадів помітно зростає. Живе надзвичайно багато різноманітних тварин (зебри, антилопи, слони, жирафи утворюють великі стада й постійно кочують у пошуках їжі та води, водяться леви, леопарди, гієни, антилопи, гепард (найшвидший хижак планети).

Вологі екваторіальні ліси - найбагатша життям природна зона (більше 3/4 усіх видів тварин і рослин планети мешкає в цих лісах).  У районі екватора дуже жарко й волого. Ростуть найбільші дерева, переплетені ліанами. Майже всі тварини живуть на деревах (мавпи й різноманітні птахи). Хижаки — великі змії, леопарди, ягуари. 

7. У якій природній зоні розміщений ваш населений пункт?

Лісостеп.

8. Розгляньте в атласі карту природних зон. Яка природна зона на материку Євразія займає найбільшу площу? 

Тайга, мішані та широколистяні ліси.

Назвіть природні зони України. Зона мішаних лісів Полісся, лісостеп, степ, гори Карпати та Кримські.

9. Поясніть, у чому подібність і відмінність між вологими екваторіальними та змішаними лісами.

Подібність: ліси мають яруси, багатий тваринний і рослинний світ.

Відмінність: у екваторіальних лісах більшість тварин живуть на деревах, тварин дуже багато, ростуть найбільші дерева, вони переплетені ліанами. 

 

Практична робота 8 (на місцевості)

Ознайомлення з одним із природних комплексів (ландшафтів) вашої місцевості (яр, річка, ліс, парк тощо), виявлення взаємозв'язків між його компонентами

Здійсніть разом з учителем екскурсію на природу.

Уважно огляньте й опишіть основні елементи рельєфу, охарактеризуйте особливості клімату, тип водойм, склад та умови існування рослинності й тваринного світу.

Поясніть, як кожен із компонентів впливає один на одного (рельєф — на характер водойм, водойми — на формування рельєфу), який характер живлення водойм, які особливості ґрунтового покриву, як ці елементи використовуються живими організмами.

 

СТОРІНКА 215 - 221

РОЗДІЛ IV. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ. 

§ 53. Кількість і розміщення населення Землі

Більшість учених уважає, що розумна істота на Землі з'явилася 3 млн років тому, а прабатьківщиною наших предків була Східна Африка (у 1924 р. в Південній Африці вперше знайшли кістки предка людини). За висновком учених, ця істота займала проміжну стадію між людиною та мавпою, її назвали австралопітеком, що означає «південна мавпа». Вони швидко пересуватися по відкритій місцевості у вертикальному положенні, використовували різні природні предмети (каміння, кістки тварин, палиці) як знаряддя, частково обробляли предмети (розколювали річкову гальку й загострювали її, отримуючи примітивні кам'яні знаряддя). Люди сучасного типу з'явилися майже 125 тис. років тому. 

Усі люди на Землі становлять людський рід, або людство. Про кількість жителів у країні дізнаються з матеріалів перепису населення. В Україні останній перепис населення було проведено в грудні 2001 р. 

Найпоширенішими у світі є 10 мов: китайська, англійська, гінді й урду. японська, арабська, іспанська, португальська, французька, російська. німецька. Ними розмовляють майже 65 % усього людства. Українською мовою спілкуються майже 50 млн. осіб.

1. Укажіть на карті півкуль, у яких напрямках відбувалося заселення суходолу людиною.

З Африки люди розселилися в інші частини світу: Європу, Азію,  Австралію, Америку. 

2. Скільки людей проживає у світі? Обґрунтуйте, чому чисельність населення на Землі постійно збільшується.

У 2012 р. народився семимільярдний житель Землі. 

Чисельність населення Землі зростає завдяки високій народжуваності населення країн Азії, Африки та Латинської Америки (хоча й смертність людей теж значна) та високій тривалості життя людей у Європі та Північній Америці (хоч народжуваність невелика).  

В Україні тепер низький рівень народжуваності й невелика тривалість життя.

3. Чому території земної кулі заселені нерівномірно?

Частина світу % від усього населення Землі

Євразія

Азія (східна, південно-східна та південна частини)

Європа

71

61

10

Африка 12
Південна Америка 9
Північна Америка 7
Австралія та Океанія 1

В Україні живе 45,5 млн. осіб (за чисельністю населення Україна посідає п'яте місце в Європі).

Території заселені дуже нерівномірно, що зумовлено неоднаковими природними умовами окремих частин Землі. 

Густота населення — це показник кількості жителів на 1 км2 території (формується в процесі її історичного розвитку під впливом різних соціально-економічних і природних чинників). Середня густота населення обжитого суходолу Землі становить майже 50 осіб на 1 км2. 

Висока густота населення характерна для промислово розвинутих районів Європи, Північної Америки, а також давніх районів штучного зрошення (долини річок Нілу, Гангу, Велика Китайська низовина). 

Середня густота населення в Україні становить 75,5 осіб на 1 км2. 

4. Які основні людські раси існують на Землі?

Жителі нашої планети належать до одного біологічного виду, що в перекладі з латини означає «людина розумна». Природні умови (клімат, висота місцевості, рельєф, вода, ґрунт, рослинність і тваринний світ) значною мірою впливають на формування зовнішності та внутрішнього світу (характер, темперамент) людини. 

За зовнішніми ознакам (відмінність у будові тіла, кольорі шкіри, рисах обличчя, розмірі очей, формі голови, носа, брів і кольорі волосся – ці фізіологічні ознаки передаються спадково від батьків до дітей) людство можна поділити на три великі раси (група людей із схожими зовнішніми ознаками): європеоїдну (білу), монголоїдну (жовту), екваторіальну, або негроїдну (чорну). 

5. Назвіть зовнішні ознаки, характерні для представників різних рас.

У екваторіальних районах жаркого поясу – Африка, Австралія, острів Нова Гвінея – пристосувалися до палючого сонця негроїди (мають темну шкіру, чорне кучеряве волосся, темно-карі очі, широкі носи й великі губи). Австралоїди (корінні мешканці Австралії та навколишніх островів) не набули поширення через географічну віддаленість, їх теж відносять до  екваторіальної раси (мають хвилясте  волосся, світлу шкіру та різний колір очей). 

Корінні народи Європи, арабські народи Північної Африки, народи Західної Азії (тепер їх представники мешкають на всіх континентах) належать до європеоїдів (світлий відтінок шкіри, видовжена форма обличчя, вузький ніс, світле або темне, пряме або хвилясте волосся, очі блакитні, сірі, зелені, карі)

Монголи, китайці, корейці, індіанці Америки, тепер здебільшого проживають в Північній, Східній і Південно-Східній Азії, Північній і Південній Америці належать до монголоїдів (жовтий колір шкіри, округле, плоске обличчя, вузький розріз очей, темне пряме волосся, у чоловіків дуже погано ростуть борода та вуса, у жителів відкритих просторів із постійними сильними вітрами, пиловими бурями, обличчя вилицювате, повіки очей мають особливу форму, що оберігає їх від пилу та піску).

Між людьми різних рас створюються сім'ї, так з'являються мішані раси (мулати, метиси, самбо тощо). 

6. Обґрунтуйте вплив природних умов Землі на формування зовнішніх ознак людини.

У негроїдів пігмент шкіри та кучеряве волосся захищає від сонячного проміння, у монголоїдів вузькі очі від пилових бур.

7. Проаналізуйте картосхему «Людські раси». Поясніть географію поширення кожної з них.

8. Заповніть у робочому зошиті таблицю «Основні людські раси».

Раса Характерні зовнішні ознаки Райони поширення основних представників рас
негроїдна Темна шкіра, чорне кучеряве волосся, темно-карі очі, широкий ніс, великі губи. Хвилясте  волосся, світлу шкіру та різний колір очей.  Африка, Австралія, острів Нова Гвінея
європеоїдна Світлий відтінок шкіри, видовжена форма обличчя, вузький ніс, світле або темне, пряме або хвилясте волосся, очі блакитні, сірі, зелені, карі. Усі континенти, найбільше в Європі, Північній Америці
монголоїдна жовтий колір шкіри, округле, плоске обличчя, вузький розріз очей, темне пряме волосся, у чоловіків дуже погано ростуть борода та вуса, у жителів відкритих просторів із постійними сильними вітрами, пиловими бурями, обличчя вилицювате, повіки очей мають особливу форму, що оберігає їх від пилу та піску Північна, Східна і Південно-Східна Азія, Північна і Південна Америка

9. Проаналізуйте, як змінювалася чисельність населення Землі за історичний період.

Чисельність населення зростає тепер набагато швидше, ніж до ХХ століття.  Фахівці вважають, що у 2050 р. на Землі проживатиме майже 9 мільярдів осіб.

10. Проаналізуйте розміщення населення на материках Землі за картами атласу. Покажіть на карті країни, що мають населення понад 1 мільярд осіб.

Третина жителів планети проживають у двох країнах — Китаї (1 млрд. 300 млн. чол.) та Індії, далі ідуть США, Індонезія та Бразилія.

11. Доведіть, що на розвиток людини не впливає її расова належність.

Люди різних рас відрізняються за зовнішніми ознаками, однак природні здібності, розум, уміння господарювати людини не залежать від її расової належності. Серед представників кожної раси є видатні вчені, музиканти, художники, письменники, підприємці, спортсмени тощо. Стародавні цивілізації, які прославилися матеріальною й духовною культурою, своїм ставленням до природи, існували на територіях майже всіх континентів (Єгипет, Межиріччя, країни Середземномор'я. Китай, Індія,  Мексика). 

 

СТОРІНКИ 222 – 225. 

§ 54. Держави світу.

Держава — це територія з певними кордонами, населенням і політичною владою (відрізняються площею, кількістю населення, особливостями географічного положення, рівнем розвитку господарства тощо). 

Кожна держава має свої кордони, столицю, закони, державні символи: герб, прапор, гімн. Кожна сучасна людина — громадянин певної держави (країни). 

На земній кулі нині налічують понад 240 держав (в Європі – 49, в Азії — 50, Північній Америці — 38. Південній Америці — 15, Африці — 61, Австралії та Океанії — 33).

За кількістю жителів є держави однонаціональні (Японія, Швеція, Німеччина,  Фінляндія, Польща тощо) й багатонаціональні (США, Росія, Індія, Нігерія, Канада та ін.). 

За територією держави великі (США, Китай, Індія, Росія, Австралія, Бразилія тощо) та малі (Ватикан). 

Політична карта – карта, на якій показано певним кольором держави земної кулі, знаками їх кордони, столиці, найбільші міста, транспортні магістралі (можна простежити географічне положення країн). Території невеликих за площею держав на політичних картах позначають цифрами, а під картою внизу (у легенді) цифри розшифровано — поряд із цифрою написано назву держави та її столицю. 

Перепис населення у Стародавньому Римі називали цензами; підчас татарської навали на Русі – «дими» (обліковували людей і будинки); у ХІV-ХVІ ст. вели облік об'єктів оподаткування в так званих писарських книгах; у XVII ст. називали подвірним переписом (одиницею оподаткування стає господарство - подвір'я); за часів Петра І складали списки душ чоловічої статі, які протягом трьох років підлягали перевірці — ревізії; запорозькі козаки вели облік членів війська за списком, тобто за реєстром.

Перепис населення у Європі запровадили в ХІХ ст., а у країнах Азії, Африки, Латинської Америки почали проводити лише у ХХ ст.

На підставі проведених переписів прогнозують чисельність населення (за рекомендаціями ООН переписи населення в країнах потрібно проводити регулярно й не рідше як один раз на 10 років, по можливості в роки, що закінчуються на нуль чи близько біля них).

1. Доведіть необхідність існування держав у сучасному світі.

На певному історичному етапі розвитку людства почали виникати держави - об'єднання людей, які проживали на спільній території, говорили переважно однією мовою, мали спільні господарські інтереси, хотіли захистити цю територію від ворогів. 

2. Знайдіть на політичній карті Європи Україну, назвіть країни, з якими вона межує.

Сусідами нашої країни з півночі є Білорусь, зі сходу — Росія, із заходу — Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія. Південну частину України омивають води Чорного й Азовського морів.

3. Знайдіть на карті державу-місто Ватикан. Підготуйте розповідь-презентацію про цю країну.

Найменшою за площею державою світу є держава-місто Ватикан — 0,44 км2.

4. Знайдіть на карті п'ять найбільших за площею держав світу й позначте їх на контурній карті. Підпишіть їх столиці.

Найбільші за площею держави світу.

Держава Столиця Площа (млн. км. кв) Материк
Росія Москва 17 075 Євразія
Канада Оттава 9 976 Північна Америка
Китай Пекін 9 597 Євразія
США Вашингтон 9 363 Північна Америка
Бразилія Бразиліа 8 521 Південна Америка
Австралійський Союз Канберра 7 687 Австралія
Індія Делі 3 288 Євразія

5. Знайдіть на карті Україну. Позначте її на контурній карті. Підпишіть столицю.

Україна знаходиться в центрі Європи. Київ – столиця України.

6. Дослідіть ваш населений пункт за планом:

— географічне положення населеного пункту (у якій частині України, області, адміністративному районі знаходиться населений пункт);

— природні об'єкти (низовини, височини, гори, річки, озера, водосховища, що знаходяться в межах вашого населеного пункту);

— коротка історія виникнення населеного пункту;

— до якого типу поселень належить (обласний центр, районний центр, місто, село) ваш населений пункт;

— які типи житла переважають;

— традиційні промисли місцевого населення;

— традиції та обряди мешканців краю;

— видатні люди, які народилися чи проживають у вашому населеному пункті.

 

Практична робота 9. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав і їх столиць.

1. Знайдіть на політичній карті Україну. Вона розташована в Центральній Європі. Обраним кольором позначте (зафарбуйте чи заштрихуйте) її територію, підпишіть назву столиці нашої держави (м. Київ), обведіть кордони, підпишіть назви країн-сусідів (Білорусь, Росія,  Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова та Румунія).

2. Позначте на контурній карті європейські країни: Німеччину (столиця м. Берлін). Францію (столиця м. Париж), Італію (столиця м. Рим), Іспанію (столиця м. Мадрид). Велику Британію (столиця м. Лондон), Росію (столиця м. Москва).

3. На території Азії позначте Китай (столиця м. Пекін), Індію (столиця м. Делі), Японію (столиця м. Токіо), Індонезію (столиця м. Джакарта), Монголію (столиця м. Улан-Батор).

4. На материку Австралія знаходиться держава з однойменною назвою. Підпишіть її столицю (м. Канберра).

5. У Північній Америці позначте Канаду (столиця м. Оттава), С'ША (столиця м. Вашингтон), Мексику (столиця м. Мехіко).

6. У Південній Америці позначте Бразилію (столиця м. Бразиліа), Аргентину (столиця м. Буенос-Айрес), Чилі (столиця м. Сантьяго).

7. В Африці позначте Єгипет (столиця м. Каїр), ПАР (столиця м. Преторія),  Ефіопію (столиця м. Аддис-Абеба).

 

СТОРІНКИ 226 – 229 

§ 55. Вплив людини на природу

1. Наведіть приклади зміни природи під впливом господарської діяльності людини.

Будівництво, видобуток корисних копалин, вирубка лісів, меліорація, звалища сміття руйнують ґрунтовий покрив, змінюють клімат, рослинність та тваринний світ. Спалення горючих речовин, вихлопні гази, запуск космічних апаратів призводить до озонових дір у атмосфері, кислотних дощів. Промислові викиди у повітря створюють парниковий ефект, що може призвести до танення льодовиків, затоплення низовин, зміщення меж природних зон, зникнення деяких видів рослин і тварин тощо. Техногенні катастрофи роблять природу непридатною для життя. 

2. Що таке ноосфера? Хто перший увів це наукове поняття?

Первісні люди мало впливали на природне середовище (кочівне скотарство, землеробство, рибальство, мисливство), з розвитком суспільства цей вплив поступово зростає (добування корисних копалин; створення нових матеріалів - пластмаси, сплави, штучні волокна; будівництво; меліорація; звалища сміття; енергетика; промисловість тощо).

Ноосфера (сфера розуму) — новий стан розвитку географічної оболонки, біосфери, при якому розумна людська діяльність є вирішальним чинником її розвитку. 

Це наукове поняття на початку ХХ століття увів відомий український учений академік В. Вернадський. 

3. Чому В. Вернадський назвав людство могутньою силою?

Стійкий стан географічної оболонки, який  зберігався десятки мільйонів років, нині швидко змінюється. Протягом життя одного покоління стало очевидним, що людина — головна сила в перетворенні географічної оболонки. Він назвав людство могутньою силою, бо саме від нього залежить майбутнє життя на Землі.

4. Підготуйте виступ про зміну природи Землі внаслідок господарської діяльності людини.

Природа і людина взаємозв'язані: життя людства неможливе без природи, з  іншого боку існування всього живого на Землі залежить від поведінки людини в природі, уміння господарювати, від її екологічної культури.

Господарська діяльність людини негативно впливає на природу: викиди шкідливих речовин, внесення мінеральних добрив на поля, відходи тваринництва, робота машин, вирубка лісів та знищення тварин, техногенні катастрофи – усе це зумовлює озонові дірки в атмосфері, глобальне потепління, кислотні дощі, перетворення родючих земель на пустелі, танення льодовиків, масштабні повені, накопичення відходів, забруднення повітря, вод Світового океану, ґрунтів, зникнення рослин і тварин. Промислове та хімічне забруднення повітря, водойм, ґрунтів сприяє розвитку мікробів і вірусів — збудників різних небезпечних для людини хвороб. 

Найбільш забрудненими територіями планети є Європа, окремі території Азії та Північної Америки.

5. Що таке навколишнє середовище?

Навколишнє середовище — це природне середовище, яке оточує людину, а також об'єкти, створені її діяльністю.

6. Наведіть приклади нерозривного зв'язку компонентів навколишнього середовища.

Повітряні й океанічні течії переносять на великі відстані відпрацьовані речовини (повітря, забруднене димом промислових підприємств Німеччини, переноситься повітряними потоками на територію Скандинавського півострова).

Викиди радіоактивних речовин під час катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції були рознесені на території Білорусі, Росії, країн Прибалтики та Скандинавії.

У крові пінгвінів, які водяться в Антарктиді, учені виявили шкідливі хімічні речовини, що потрапили до них від риби, якою вони харчувалися. 

7. Обґрунтуйте вислів «охорона навколишнього середовища».

Охорона навколишнього середовища — це цілий комплекс заходів (політичних, економічних, технологічних, юридичних), які спрямовані на підтримання природи в стані, що відповідає потребам біосфери, і забезпечує збереження здоров'я людини.

8. Яких заходів вживає людство для охорони навколишнього середовища?

У більшості країн світу було створено природоохоронні органи (спеціальні служби, ведуть контроль за станом атмосфери, річок, озер, ґрунтів, лісів). У нашій державі створено Міністерство охорони навколишнього природного середовища.

На міжнародній арені працюють міжнародні громадські й державні організації (Міжнародний союз охорони природи та природних ресурсів, Всесвітній фонд дикої природи, Науковий комітет з проблем навколишнього середовища), що опікуються проблемами охорони Світового океану, вод суходолу, атмосфери, надр землі, рослинності та тваринного світу, космічного простору. 

Для збереження ландшафту створені заповідники, національні парки. Введені закони, що регулюють мисливство, рибальство, видобуток корисних копалин, обмеження промислових викидів. 

Учені вважають, що в сучасному місті людина має бути оточена природою, а зелені насадження в місті — займати більше половини його площі.

9. Наведіть приклади нераціонального використання природи у вашій місцевості.

Звалища сміття за територіями населених пунктів, мало зелених насаджень у містах.

10. Позначте й підпишіть на контурній карті України природний заповідник Асканія-Нова, національні природні парки: Швацький, Синевір,  Святі гори.

 

11. Підготуйте інформацію про сучасні зміни в природі Землі внаслідок господарської діяльності людини за матеріалами преси.

Взаємодія людини та природи особливо загострилася в 60-70-х роках XX ст. Тоді різко зросли обсяги видобування корисних копалин, виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, збільшилася чисельність населення планети майже вдвічі. Серед сучасних екологічних проблем, які природа не б змозі побороти самостійно, є забруднення повітря, води, ґрунтів, зникнення багатьох рослин і тварин, руйнування озонового шару атмосфери, вирубування лісів, наступ пустелі, накопичення в природі промислових відходів, побутового сміття тощо.

12. Розробіть правила розумної поведінки людини в природі.

1. Не залишай сміття після відпочинку на природі.

2. Не зривай ранні первоцвіти. Багато з них занесені у Червону книгу України.

3. Не кидай жуйки на землю. Через них гинуть птахи.

4. Розвішуй годівниці для птахів у зимову пору.

5. Не ламай дерева та кущі.

6. Не руйнуй пташині гнізда.

7. Сортуй побутове сміття.

8. Правильно утилізуй речі, що ведуть до хімічного, радіоактивного забруднення (батарейки, термометри, запчастини). 

Інші завдання дивись тут...