ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЧЛЕНИСТОНОГИХ.

Мета роботи: ознайомитися з узагальненими зовнішніми ознаками, за якими

відрізняють представників різних класів типу Членистоногі. Матеріал: колекції комах, препарати ракоподібних, павукоподібних, муляжі.

Обладнання, інструменти та реактиви: ручні лупи, кювети, таблиці, фотографії, мультимедійний проектор або інтерактивна дошка.

Хід роботи

1. Ознайомтесь із наведеними узагальненими ознаками, за якими розрізняють представників класів Ракоподібні, Павукоподібні і Комахи.

Ознаки, за якими відрізняють ракоподібних

Тіло ракоподібних тварин складається з двох відділів — головогрудей і черевця. На головогрудях містяться дві пари вусиків, пара фасеткових очей, три пари щелеп, і (у річкового рака, омарів, креветок) п'ять пар ходильних ніг. Органами, що забезпечують газообмін у ракоподібних, є зябра.

Ознаки, за якими відрізняють павукоподібних

Тіло павукоподібних складається з двох відділів — головогрудей і черевця. Вусиків немає. На головогрудях містяться хеліцери і ногощупальця, кілька пар простих очей (у павука-хрестовика чотири) і чотири пари ходильних ніг. Органами, що забезпечують газообмін у павукоподібних, є легеневі мішки і трахеї.

Ознаки, за якими відрізняють комах

Тіло комах складається з трьох відділів — голови, грудей і черевця. На голові є одна пара вусиків, одна пара фасеткових очей, додаткові прості очка (не у всіх представників), ротовий апарат різних типів. На грудях містяться три пари ходильних ніг, а на другому і третьому сегментах грудей — дві пари крил. Органи, що забезпечують газообмін у комах, — це трахеї.

2. Розгляньте запропоновані вчителем муляжі, колекції тварин, фотографії або таблиці з представниками різних класів членистоногих тварин.

3. Користуючись наведеними в 1-му пункті зовнішніми ознаками, визначте, до якого класу відносяться тварини, запропоновані вчителем.

4. Накресліть в зошиті й заповніть порівняльну таблицю особливостей будови представників різних класів типу Членистоногі.

Особливості будови представників різних класів типу Членистоногі

Клас

Відділи тіла

Органи дихання

Очі

Число ходиль­них ніг

Рото­вий апарат

Вусики

Крила

Ракоподібні

Голово груди і черевце

зябра

Пара фасеткових очей

10

Складається із 6 кінцівок

Дві пари

нема

Павукоподібні

Голово груди і черевце

Легеневі мішки і трахеї

кілька пар простих очей

8

Сисиний ротовий апарат

нема

нема

Комахи

Голова, груди, черевце

Трахеї, трахейні зябра

одна пара фасеткових очей, додаткові прості очка (не у всіх представників)

6

Різних типів

Одна пара

Дві пари

5. Дайте відповіді на запитання: 

1. У чому подібність зовнішньої будови членистоногих тварин? 

Мають членисті кінцівки та зовнішній скелет, тіло поділене на відділи. 

2. У чому відмінність способу дихання ракоподібних від представників інших класів членистоногих? 

Ракоподібні мешкають у воді, тому мають зябра.

3. Чому членистоногим тваринам потрібно линяти? 

Мають зовнішній скелет (хітиновий панцир), тому при рості скидають старий, під яким утворюється новий.

4. Які різновиди очей є у комах?

Фасеткові очі (знаходяться на двох рухомих «стебельцях», тому може одночасно дивитися і вперед, і назад) та прості очі.

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. ВИВЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ РЯДІВ КОМАХ

Мета роботи: ознайомитися з особливостями зовнішньої будови комах різних рядів.

Матеріал: колекції комах різних рядів.

Обладнання, інструменти та реактиви: пінцети, ручні лупи, рукавички, атласи комах, посібники з визначення комах.

Хід роботи

1. Повторіть узагальнені ознаки, за якими розрізняють представників різних рядів комах за зовнішньою будовою.

Характерні ознаки зовнішньої будови комах різних рядів

У бабок дві пари приблизно однакових видовжених крил, великі фасеткові очі, ротовий апарат гризучого типу, довге тонке черевце.

У прямокрилих тіло звичайно сплющене з боків, передні крила довгі, вузькі і тверді. Задні крила ширші за передні. Ротовий апарат гризучого типу. Третя пара ніг — стрибальні.

У клопів (напівтвердокрилих) тіло сплющене зверху і знизу, передня пара крил перетворилась на напівжорсткі надкрила. Половина кожного надкрила, яким воно кріпиться до тіла комахи, є жорсткою, а інша половина — більш тонка і прозора. Ротовий апарат у клопів колюче-сисного типу.

У жуків (твердокрилих) тіло сплющене зверху і знизу, передня пара крил перетворилась на жорсткі надкрила. Ротовий апарат гризучого типу.

У метеликів (лускокрилих) дві пари дуже великих, у порівнянні з тілом комахи, яскравих крил. Ротовий апарат сисного типу.

У перетинчастокрилих задні крила завжди менші, ніж передні. Обидві пари крил прозорі з поздовжніми і поперечними жилками. Ротовий апарат гризучо-лижучого типу.

У двокрилих комах задня пара крил відсутня, а передня сильно звужена. Ротовий апарат лижучого (у мух) і колюче-сисного (у комарів) типів.

2. За допомогою лупи уважно розгляньте комах, яких вам роздав учитель. Зверніть увагу на форму їхнього тіла, будову крил, ходильних ніг, ротового апарату. Визначте, до яких рядів відносяться ці комахи.

3. Скористайтесь атласом або визначником комах. Перевірте правильність назв рядів комах, визначених вами. За допомогою атласу або визначника встановіть назви комах, яких учитель запропонував вам для дослідження. Знайдіть у довідковій літературі відомості про місце проживання, поширення і значення в природі й для людини визначених вами видів.

4. Накресліть в зошиті таблицю і запишіть у неї результати ваших досліджень.

Види комах, що були досліджені

Назва

Ряд

Особливості будови

Поширення і значення

Форма тіла

Крила

Ноги

Тип

ротового апарату

бабки

Бабки

довге тонке черевце

дві пари приблизно однакових видовжених крил

 

довге тонке черевце

Регулятори кількості багатьох комах, у тому числі кровосисних

Перелітна сарана,  коники, цвіркуни, кобилки

Прямокрилі

сплющене з боків

передні крила довгі, вузькі і тверді, задні крила ширші за передні

Третя пара ніг — стрибальні

гризучого типу

Деякі рослиноїдні форми завдають істотних збит­ків сільському госпо­дарству в разі масового розмноження (сарана)

Кровосос постільний клоп, рослиноїдні  клоп-черепашки, хижі клопи, водяні водоміри, водяний скорпіон

Клопи, або Напівтвердокрилі

сплющене зверху і знизу

передня пара крил перетворилась на напівжорсткі надкрила. Половина кожного надкрила, яким воно кріпиться до тіла комахи, є жорсткою, а інша полови­на — більш тонка і прозора.

 

колюче-сисного типу

Рослиноїдні можуть бути шкідниками культур­них рослин,деякі види паразитують на людині. Хижаки знищують шкід­ників

колорадський жук,  хижаки туруни, сонечка, водні плавунці й водолюби, до Червоної книги України занесений вусач альпійський, жуки-гнойовики та жуки-могильники

Жуки, або Твердокрилі

сплющене зверху і знизу

передня пара крил перетворилась на жорсткі надкрила

 

гризучого типу

Рослиноїдні можуть бути небезпечними шкідника­ми культурних рослин, хижаки регулюють кіль­кість інших комах, сонечка знищують шкідників попелиць; гнойовики  знищують рештки, збагачують ґрунт

кімнатна моль, сосновий шовкопряд, дубовий і тутовий шовкопряди, капустяна білянка, павине око денне, тропічний метелик, сатурнія велика

Лускокрилі, або Метелики

 

дві пари дуже великих, у порівнянні з ті­лом комахи, яскравих крил

 

сисного типу

Запильники багатьох рослин. Деякі гусени­ці є шкідниками с.-г. культур. Шовкопрядів розводять як домашніх тварин для одержання шовку

Чорні мурахи, руді лісові мурахи, фараонова мураха, бджола медоносна, бджола-тесляр, оса-скопія, їздці

Перетинчастокрилі

 

задні крила завжди менші, ніж передні. Оби­дві пари крил прозорі з поздовжніми і поперечними жилками

 

гризучо-лижучого типу

Найважливіші запиль­ники. Деякі види вико­ристовуються як біоло­гічні засоби боротьби зі шкідниками

Кровососи комарі, ґедзі; кровосисні мухи осінні жигалки; мухи падальщики;  хижаки мухи-ктирі; рослиноїдні мухи дрозофіли; запилювачі мухи-бджоловидки; оводи

Двокрилі

 

задня пара крил відсутня, а передня сильно зву­жена

 

лижучого (у мух) і колюче-сисного (у комарів) типів

Ряд видів — шкідники с.-г. культур. Є паразити тварин і переносники не­безпечних захворювань (малярія). Деякі — за­пильники

5. Сформулюйте висновки за даними таблиці.

Комахи – великий клас організмів, з різною будовою крил та ротового апарату, мають різне значення.