§ 35. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН. СТАТЕВІ КЛІТИНИ ТА ЗАПЛІДНЕННЯ

Розмноження — де здатність живих організмів відтворювати собі подібних, збільшуючи при цьому кількість особин свого виду. 

Біологічне значення: забезпечує існування виду протягом багатьох тисячоліть, сприяє збільшенню чисельності особин виду, їхньому розселенню на нових територіях.

Нестатеве розмноження від материнської особини відокремлюється частина її тіла або особина ділиться на дві чи більшу кількість частин, кожна з яких розвивається у самостійну особину (властиве переважно нижчим тваринам)
Поділ, або фрагментація Поділ полягає в тому, що материнська особина ділиться на дві більш-менш однакові частини, кожна з яких стає новим організмом
Брунькування На тілі материнської особини утворюється виріст — брунька, поступово ця брунька набуває форми й будови дорослої тварини, після відділення (відбруньковування) від материнського організму нова особина починає самостійне життя
Статеве розмноження При статевому розмноженні жіночий організм виробляє яйцеклітини, а чоловічий — сперматозоїди, статеві клітини зливаються у процесі запліднення і таким чином утворюється зигота. Деяким тваринам (що, як правило, мешкають у воді) притаманне зовнішнє запліднення (яйцеклітини і сперматозоїди виділяються у воду, де й відбувається їх злиття). Іншим тваринам властиве внутрішнє запліднення (сперматозоїди вводяться в статеві шляхи самки, де й відбувається запліднення яйцеклітини)
Гермафродитизм у процесі запліднення зливаються жіноча і чоловіча статеві клітини одного організму і в результаті утворюється зигота
Роздільностатевість у процесі запліднення зливаються жіноча і чоловіча статеві клітини двох організмів, в результаті утворюється зигота
Партеногненез Яйцеклітина розвивається в дочірню особину без запліднення сперматозоїдом
Поліембронія Розвиток кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини

Способи розмноження й запліднення тварин.

Кишковопорожнинні тварини (звичайна гідри) Розмноження статеве (запліднення зовнішнє) і нестатеве  (брунькуванням). Гермафродити
Плоскі черви Розмноження статеве (запліднення внутрішнє) і нестатеве  (поділ тіла). Переважно гермафродити
Круглі черви Розмноження статеве (запліднення внутрішнє)
Багатощетинкові кільчасті черви (нереїс) Розмноження статеве (запліднення зовнішнє), нестатеве (поділ або брунькування). Роздільностатеві
Малощетинкові кільчасті черви (дощовий черв'як) Розмноження тільки статеве (запліднення внутрішнє). Гермафродити
Членистоногі Розмноження тільки статеве (запліднення внутрішнє). Зустрічається явище патогенезу. Роздільностатеві
Черевоногі молюски Розмноження тільки статеве (запліднення внутрішнє). Гермафродити
двостулкові і головоногі молюски Розмноження тільки статеве (запліднення внутрішнє). Роздільностатеві
Риби Розмноження тільки статеве (запліднення зовнішнє). Роздільностатеві
Амфібії Розмноження тільки статеве (запліднення внутрішнє). Роздільностатеві
Плазуни, птахи, ссавці Розмноження тільки статеве (запліднення внутрішнє). Роздільностатеві

1. Яким чином відбувається нестатеве розмноження тварин завдяки поділу і брунькуванню? Наведіть приклади.

При поділі материнська особина ділиться на дві більш-менш однакові частини, кожна з яких стає новим організмом (багатощетинкові черви, морські зірки). При брунькуванні на тілі материнської особини утворюється виріст — брунька, поступово ця брунька набуває форми й будови дорослої тварини, після відбруньковування від материнського організму нова особина починає самостійне життя (поліпи кишковопорожнинних, губки, гідри, хордова асцидія).

2. Які переваги і недоліки нестатевого розмноження ви знаєте?

Переваги: бере участь лише одна особина, здатна швидко збільшувати чисельність виду та заселяти нові території.

Недоліки: всі особини мають однаковий набір генів (є клонами), пристосовані до умов проживання материнського організму, зміни в довкіллі можуть призвести до загибелі всіх особин даного виду на території. 

3. У чому переваги статевого розмноження у порівнянні з нестатевим?

Статеве розмноження підвищує генетичну різноманітність виду, що дозволяє йому вижити в умовах істотних змін у довкіллі. Дочірній організм, який розвивається зі зиготи, може поєднувати ознаки обох батьків.

Переваги: забезпечує унікальність набору генів кожної дочірньої особини у пристосуванні до умов середовища, зміна довкілля не веде до загибелі усього виду, більш прогресивною форма розмноження, серед тварин переважає саме статевий спосіб розмноження.

4. Які організми називають гермафродитами? Наведіть приклади гермафродитів у різних типах тварин.

У тварин статеві клітини (жіночі нерухомі статеві клітини називаються яйцеклітинами, рухомі чоловічі — сперматозоїдами.) утворюються в спеціалізованих органах — статевих залозах.

Організми, в яких одночасно є і чоловічі і жіночі статеві залози, називають гермафродитами (гідра, паразитичні плоскі черви, кільчасті малощетинкові черви, черевоногі молюски, коралові риби).

5. Яких тварин, які розмножуються завдяки партеногенезу, ви знаєте?

Партеногенезом розмножуються скельна ящірка, сріблястий карась, планктонні ракоподібні дафнії, рачки-артемії, комахи медоносні бджоли, попелиці, палочник, дибка степова (швидко збільшують свою чисельність). 

6. Заповніть таблицю в зошиті, поставивши позначку «+» або «так» навпроти способів розмноження, що притаманні вказаним видам тварин.

Вид Статеве розмноження Нестатеве розмноження Герма-фродит-ний організм Роздільно-статевий органам

Внутрі

шнє заплід-нення

Зовніш

нє заплід-нення

Партено-генез Поділ Брунь-куван-ня

Гідра

звичайна (кишково-порожнинні)

  +     + +  
Сисун печінковий (плоскі черви) +     + (поділ частин)   +  
Дощовий черв'як (кільчасті мало-щетинкові черви) +         +  
Нереїс (кільчасті багато-щетинкові черви)   +   + (поділ частин)     +
Річковий рак (ракоподібні) +           +
Павук- хрестовик (павукоподібні) +           +
Бджола медоносна (комахи) +   +       +
Окунь звичайний (риба)   +         +
Жаба ставкова (земноводні)   +         +
Прудка ящірка (плазуни) +           +
Голуб сизий (птахи) +           +
Європейський кріль (ссавці) +           +

  • Nar _ Tina
    Чому в різних тваринах відрізняється ембріональний розвиток. ---> Пов'язано з еволюційним виходом на сушу.
    14 березня 2017 16:17