§ 43. ПОПУЛЯЦІЯ, ЕКОСИСТЕМА, ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

Довкілля (навколишнє середовище) – усе те, що нас оточує.

 

 

Середовище життя тварин визначається чинниками середовища. 

Назва середовища Характеристика життя тварин
Наземно-повітряне  Дихають атмосферним киснем, можуть переміщуватися по землі або літати (павукоподібні, комахи, земноводні, плазуни, птахи та ссавці)
Водне Дихають киснем, розчиненим у воді, шляхом дифузії поглинати тілом або за допомогою зовнішніх і внутрішніх зябер (одноклітинні організми, риби). У воді можуть жити тварини, які перейшли до водного способу життя повторно (водяні змії, павук-сріблянка, ластоногі, китоподібні). Водяні тварини живуть та переміщуються в певних водних шарах.
Ґрунтове Дихають атмосферним киснем за допомогою спеціальних органів або всією поверхнею тіла. Живуть в умовах нестачі світла, але відносно сталої температури, не так сильно відчувають нестачу  вологи. Як правило,  мають недорозвинений зір, риючі кінцівки (кріт, сліпак, капустянка) 
Паразитичне (всередині інших організмів) Забезпечені поживними речовинами, мають спрощену систему травлення, пристосовані покриви до агресивного середовища організму хазяїна

 

 

Чинники середовища - об'єкти, які здатні прямо чи опосередковано впливати на живі організми, викликаючи у них необхідність до пристосування.

Абіотичні чинники - чинники неживої природи. Їх поділяють на періодичні (добова періодичність освітленості, сезонна періодичність пір року, місячні ритми і пов'язані з ними чинники - вологість, температура, вміст кисню у воді) та неперіодичні.
Кліматичні освітленість, температура, вологість, атмосферний тиск, швидкість вітру тощо
Ґрунтові вологість, вміст повітря, кислотність, вміст мінеральних речовин, вміст гумусу
Ландшафтні  висота місцевості над рівнем моря, широта місцевості по відношенню до екватора
Фізичні шум, вібрація, гравітація, магнітне, електромагнітне та іонізуюче випромінювання

Біотичні чинники — це чинники живої природи (симбіоз, паразитизм, конкуренція, коменсалізм, хижацтво живих організмів тощо).

мікробогенні  вплив бактерій на організм
зоогенні  вилив тварин на організм
мікогенні вплив грибів на організм
фітогенні  вплив рослин на організм 
Антропогенні чинники - сукупність впливу людини на життя організму

 

 

Ареал – певна територія, яку займають особини одного виду (ареал окунів – прісні водойми, ареал бурих ведмедів – тайга), причому в межах ареалу є багато ізольованих одне від одного місць, які відрізняються умовами існування.

 

 

Популяція — група особин одного виду, яка існує на території з однаковими умовами (популяція окуня в певному озері, популяція дубів в певному лісовому масиві). Характеризується чисельністю (загальна кількість особин на території, яку займає популяція) та щільністю (визначається середньою кількістю особин на одиницю площі або об'ємі простору, який займає популяція).

Структура популяції:

• розподіл особин по території;

• співвідношення груп за статтю;

• співвідношення груп за віком;

• співвідношення груп за особливостями зовнішнього вигляду

• тощо. 

 

 

Екосистема — це зв'язані в одне ціле організми і нежива природа, у якій вони мешкають (екосистема тундри, тайги, океану, пустелі, тощо).  

Для функціонування екосистеми необхідні

• сонячна енергія;

• неорганічні речовини (вуглець, азот, вуглекислий газ, кисень, вода та ін.), які здійснюють кругообіг в екосистемі;

• органічні сполуки (білки, вуглеводи, жири, гумусові речовини і т.д.);

• середовище існування (наземно-повітряне, водне, ґрунтове), якому притаманний певний клімат та інші фізичні чинники 

• продуцентами утворюються органічні речовини завдяки сонячній енергії з неорганічних речовин;

• по ланцюгах живлення для забезпечується потік енергії та кругообігу речовин;

• редуценти розкладають органічні речовини до простих органічних та неорганічних речовин.

Найважливіші компоненти екосистеми автотрофні (продуценти - зелені рослини та деякі  організми) й гетеротрофні організми (консументи - тварини, редуценти - гриби, бактерії, падальні тварини).

Взаємодія автотрофних організмів (використовують світлову енергію Сонця та неорганічні речовини для вироблення органічних речовин), і гетеротрофних організмів (використовують та розкладають органічні речовини до неорганічних). Екосистема не може існувати за відсутності хоча б однієї ланки в ланцюгу живлення (продуцента, консумента або редуцента). 

 

 

Кругообіг речовин. 

• В процесі фотосинтезу з неорганічних  речовин синтезуються прості органічні речовини до складу органічних речовин, передусім глюкози і крохмалю. 

• Органічні речовини рослин споживають рослиноїдні тварини, які, в свою чергу, є джерелом поживних речовин для різноманітних хижаків. 

 

 

Кругообіг кисню та вуглекислого газу.

• Вуглекислий газ атмосфери поглинається рослинами і в процесі фотосинтезу включається до складу простих органічних речовин (передусім глюкози і крохмалю) з виділенням кисню. 

• Органічні речовини рослин споживають рослиноїдні тварини, які, в свою чергу, є джерелом поживних речовин для різноманітних хижаків. У процесі дихання (відбувається в мітохондріях) розкладаються складні органічні речовини до простіших й виділяється вуглекислий газ, який знову повертається в атмосферу, а клітини рослин і тварин отримують енергію. 

Таким чином, життєдіяльність живих організмів забезпечує кругообіг вуглекислого газу і кисню в природі й підтримання необхідної для існування біосфери кількості цих речовин в атмосфері.

 

 

Кругообіг води в біосфері.

Вода випаровується з поверхні водойм, ґрунту, рослин, в атмосфері водяна пара конденсується і випадає у вигляді дощу та інших опадів.

Таким чином, кругообіг води головним чином забезпечується неживими компонентами екосистем.

Різні території нашої планети мають притаманні саме їм особливості температурного режиму, освітлення, зволоження та рельєфу, а організми різних екосистем пристосувалися саме до тих умов, в яких вони мешкають (від посухи – довге коріння, невеликих розмір гризунів; від холоду – товсте хутро, підшкірний жир). 

 

 

Біосфера (жива оболонка Землі) - поєднання між собою природних екосистеми (для біосфери Землі головним джерелом енергії є Сонце, саме рослини перетворюють сонячну енергію в енергію органічних речовин).

1. Наведіть приклади наземної і водної екосистем.

Екосистема тундри, тайги, лісу, пустелі, савани.

Екосистема річки, озера, океану, ставка, моря.

2. Які чинники середовища відносяться до абіотичних?

Кліматичні (освітленість, температура, вологість, атмосферний тиск, швидкість вітру тощо), ґрунтові (вологість, вміст повітря, кислотність, вміст мінеральних речовин, вміст гумусу), ландшафтні (висота місцевості над рівнем моря, широта місцевості по відношенню до екватора), фізичні (шум, вібрація, гравітація, магнітне, електромагнітне та іонізуюче випромінювання) тощо.

3. Наведіть приклади періодичних і неперіодичних чинників.

Зміна дня і ночі, пори року, припливи й відпливи, мусони. 

4. Як ви вважаєте, зараження паразитами — це абіотичний чи біотичний чинник?

Мікробогенний біотичний чинник.

5. До якої групи чинників середовища відноситься клімат?

Абіотичний чинник.

6. Розподіліть запропоновані нижче чинники середовища на три групи:

а) абіотичні; б) біотичні; в) антропогенні. 

Чинники середовища:

1) вирубка лісів;

2) середньорічна температура повітря;

3) чисельність хижаків;

4) забруднення води побутовими стоками;

5) кислотність ґрунту;

б) швидкість течії річки;

7) склад рослинності;

8) обробка полів гербіцидами;

9) чисельність проміжних хазяїв гельмінтів.

Абіотичні   Біотичні Антропогенні

2) середньорічна температура повітря

5) кислотність ґрунту

б) швидкість течії річки

3) чисельність хижаків;

7) склад рослинності;

9) чисельність проміжних хазяїв гельмінтів

1) вирубка лісів

4) забруднення води побутовими стоками

8) обробка полів гербіцидами