§ 31. КРОВ, її ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН

Циркуляторна система безхребетних тварин (кровоносна система та рідина, яка заповнює порожнину тіла або проміжки між клітинами).

• У кільчастих червів формується справжня кровоносна система (складається з поздовжніх судин, з'єднаних між собою кільцевими; кровоносні судини більшого діаметра між собою сполучають найтонші судини – капіляри і формують так звану капілярну сітку в покривах та органах дихання тварин, забезпечуючи газообмін. Кровоносна система кільчастих червів замкнена, тобто кров  рухається лише по судинах і не потрапляє в порожнину тіла. Серця у них немає.

• У членистоногих кровоносна система незамкнена (рух крові забезпечують скорочення центрального пульсуючого органа – серця; судини, які відходять від серця, називають артеріями, по них кров надходить безпосередньо в порожнину тіла, де змішується з порожнинною рідиною - вид тканин внутрішнього середовища гемолімфа; рухаючись порожниною тіла, гемолімфа омиває внутрішні органи, до серця гемолімфа повертається через отвори в його стінках). У річкового рака серце нагадує мішечок з м'язовими стінками, а в павуків та комах має форму трубки. 

• У молюсків серце оточене оболонкою (навколосерцевою сумкою), складається з камер, які називають передсердями (відділи серця, у які надходить кров із кровоносних судин) та шлуночками (відділи серця, у які кров надходить з передсердь), зі шлуночків кров надходить в артерії. Кровоносна система незамкнена. (кров з артерій потрапляє до порожнини тіла, де змішується з порожнинною рідиною, формуючи гемолімфу).

Кровоносна система хребетних тварин (замкнена; є серце; риби мають одне коло кровообігу, решта хребетних тварин - два).

• У риб та личинок амфібій (пуголовок) серце двокамерне: складається з послідовно розміщених передсердя та шлуночка, причому у серці риб перебуває лише венозна кров. Під час скорочення передсердя кров надходить у шлуночок, скороченням шлуночка перекачується до черевної артерії, а від неї - до зябер; там венозна кров збагачується киснем і перетворюється на артеріальну. Від зябер артеріальна кров по судинах потрапляє до різних органів, де віддає кисень і насичується вуглекислим газом, перетворюючись на венозну; від різних тканин та органів венозна кров по венах повертається до серця. Притаманне одне коло кровообігу – шлях, який здійснює кров від шлуночка серця до передсердя.

• У амфібій (земноводних) два кола кровообігу і серце має три камери: два передсердя та шлуночок. Передсердя, скорочуючись, виштовхують кров до шлуночка; зі шлуночка кров потрапляє в основні артерії і розноситься по всьому тілу; частина крові зі шлуночка серця надходить до легень, де збагачується киснем і стає артеріальною. Далі по венах кров повертається до лівого передсердя. Це так зване, мале коло кровообігу. Решта крові зі шлуночка надходить до всіх інших органів. Там вона віддає кисень і стає венозною, венозна кров повертається у праве передсердя. Так утворюється велике коло кровообігу. Крім венозної крові, у правий шлуночок по венах потрапляє й артеріальна кров, тому що в амфібій газообмін відбувається ще й у шкірі. Отже, у правому передсерді змішується венозна та артеріальна кров.

• У рептилій (плазунів) серце також трикамерне, але в шлуночку є неповна перетинка, що частково перешкоджає змішуванню артеріальної та венозної крові. В крокодилів серце чотирикамерне, як у птахів і ссавців.

• У птахів чотирикамерне серце, у якому права частина, де знаходиться венозна кров, та ліва, куди надходить артеріальна, повністю ізольовані одна від одної, тобто венозна та артеріальна кров не змішуються. До всіх органів птахів, окрім легень, надходить лише артеріальна кров з великою кількістю кисню.

Ссавці також мають чотирикамерне серце. У більшості ссавців еритроцити не мають ядер, на відміну від інших груп хребетних тварин. Це забезпечує більший вміст у них гемоглобіну та можливість перенесення більших порцій кисню.

По судинах кровоносної системи рухається кров (тканина внутрішнього середовища, що складається з рідкої міжклітинної речовини - плазми та клітин крові). 

У хребетних тварин і людини клітинами крові є 

- еритроцити (червоний колір надає дихальний пігмент – гемоглобін, який відповідає за зв'язування молекул кисню і транспортування їх до клітин тіла, віддавши кисень (О2), гемоглобін забирає від тканин молекули вуглекислого газу (СО2) і відносить назад до місця, де відбувається газообмін); 

- лейкоцити (безбарвні клітини крові, які здійснюють захисну функцію; одні з них захоплюють хвороботворні мікроорганізми та сторонні частинки шляхом фагоцитозу, інші - виробляють біологічно активні речовини, здатні їх знешкоджувати);

- тромбоцити (в разі ушкодження кровоносних судин беруть участь у формуванні згустків крові, які закупорюють ушкоджені ділянки судин та запобігають витратам крові).

1. Які біологічні функції виконує кровоносна система? 

Транспортує та розподіляє по організму кисень, поживні та інші речовини, а також транспортує до органів виділення кінцевих продуктів обміну речовин. 

2. Яка роль серця в забезпеченні кровообігу? 

Центральним пульсуючим органом кровоносної системи є серце, яке забезпечує рух крові. 

3. Які судини називають артеріями, венами та капілярами? 

Кров, збагачену киснем, називають артеріальною, а вуглекислим газом - венозною. Судини, якими кров рухається від серця, називають артеріями, а до серця - венами. Найдрібніші кровоносні судини називають капілярами.

4. Який тип кровоносної системи називають замкненою, а який - незамкненою? 

Замкнена кровоносна система - тип кровоносної системи, у якій кров рухається тільки кровоносна всередині судин системи (у кільчастих червів, амфібій, рептилій, птахів і ссавців). Незамкнена кровоносна система - тип кровоносної системи, коли кров рухається як всередині судин, так і в порожнинах тіла тварини (у молюсків і членистоногих). 

5. Які тварини належать до теплокровних, а які - до холоднокровних?

Тварин залежно від рівня обміну речовин поділяють на теплокровних (постійна температура тіла не залежить від температури довкілля, мають досконалий механізм теплорегуляції; птахи, ссавці) і холоднокровних (температура тіла залежить від температури навколишнього середовища; при знижені температури процеси сповільнюються; усі безхребетні, риби, амфібії та рептилії). 

6. Як ускладнювалась система кровообігу у хребетних тварин?

Появилось два кола кровообігу, чотирикамерне серце, венозна та артеріальна кров не змішуються.

7. При надходженні змішаної (з правого передсердя) та артеріальної (з лівого передсердя) крові у шлуночок серця амфібії подальшого її змішування не відбувається. Це пояснюють тим, що внутрішня поверхня шлуночка має багато комірчин, які кров окремими порціями заповнює на короткий час. Унаслідок цього найбідніша на кисень кров надходить до легень, змішана - до різних внутрішніх органів, найбільш насичена киснем - до головного мозку. Поміркуйте, чому саме так.

За рахунок різниці тисків.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. 

Тема: Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.

Мета: розглянути і порівняти кровоносні системи хребетних тварин.

Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: схеми кровоносних систем риб. амфібій, рептилій, птахів, ссавців.

Хід роботи

1. Розгляньте і проаналізуйте схему кровоносної системи риб. Зверніть увагу на напрямок руху крові від серця до зябер. Скільки кіл кровообігу в риб?

Наявне двокамерне серце, одне коло кровообігу.

2. Розгляньте і проаналізуйте схему кровообігу в амфібій на прикладі жаби. Зверніть увагу на появу другого передсердя. Скільки всіх камер має серце? У зв'язку з появою яких органів у жаби з'явилось друге коло кровообігу?

Трикамерне серце, два кола кровообігу (пов'язане з легеневим диханням).

3. Яка особливість з'являється в будові серця рептилій?

Трикамерне серце в шлуночку має неповна перетинка, що частково перешкоджає змішуванню артеріальної та венозної крові.

4. Розгляньте і проаналізуйте схеми кровообігу у ссавців і птахів. Скільки камер має таке серце? Які кола кровообігу сформувалися у ссавців і птахів?

Чотирикамерне серце, артеріальна і венозна кров не змішується, два кола кровообігу. 

5. На схемі проаналізуйте напрямок руху крові по аорті у птахів і ссавців. Укажіть відмінність.

У птахів наявна права дуга аорти, у ссавців – ліва дуга. 

6. Зробіть висновки, проаналізувавши ускладнення в будові системи кровообігу хребетних тварин.

У хребетних тварин замкнена кровоносна система; є серце; риби мають одне коло кровообігу, решта хребетних тварин – два.