§ 52. ПОНЯТТЯ ПРО ПОПУЛЯЦІЮ, ЕКОСИСТЕМУ ТА ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

Місце існування - територія або простір, у якому живе вид. Воно є спільним для багатьох видів організмів - тварин, рослин, грибів, бактерій, що утворюють на цій території багатовидове біологічне угруповання. Приклади угруповань: ліс, лука, болото, степ, море, озеро, річка тощо.

Організми в угрупованнях тісно взаємодіють між собою та з неживою природою: 

беруть з навколишнього середовища певні речовини (кисень, вуглекислий газ, воду, їжу), необхідні для забезпечення нормальної життєдіяльності, та виділяють туди продукти власного обміну речовин (неперетравлені рештки їжі, продукти виділення тощо). 

 Екосистеми - сукупність взаємопов'язаних популяцій організмів, які взаємодіють між собою та з умовами середовища життя. Сукупність усіх екосистем нашої планети має назву біосфера.

Адаптації (від лат. адапто - пристосовую) - різноманітні пристосування організмів до умов середовища життя (обтічна форма тіла риб і птахів, захисне забарвлення окуня, попереджувальне забарвлення жука сонечка, попереджувальна поведінка кобри, прояв мімікрії у мухи-дзюрчалки). 

1. Що досліджує екологія? 

Екологія (від грец. ойкос - дім і повос - наука) - наука про взаємозв'язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та з навколишнім середовищем.

2. Що таке популяція? Які умови виникнення популяцій? 

Популяція - сукупність особин одного виду, яка досить тривалий час існує більш або менш відокремлено від інших подібних угруповань. Кожний вид організмів може мешкати лише там, де для нього є необхідні умови існування. 

Білка звичайна поширена по всій Європі, але мешкає лише в лісових та лісопаркових угрупованнях, які розділені рослинними угрупованнями інших типів (лучними або степовими), річками, гірськими хребтами тощо; білий ведмідь поширений лише в Арктиці; пінгвіни - переважно в Антарктиці та прилеглих до неї територіях; качкодзьоб - в Австралії та Тасманії тощо; лише окремі види тварин розселилися майже повсюдно (пацюк сірий, миша хатня).

Що різноманітніші умови існування на території, яку займає вид, то більшою буде кількість популяцій, з яких він складається.

3. Що таке середовище життя організмів? Які основні середовища життя опанували тварини? 

Середовище життя - це сукупність умов, у яких мешкають організми різних видів і з якими вони безпосередньо взаємодіють. На нашій планеті є чотири основні середовища життя: водне, ґрунт, наземно-повітряне та організми живих істот. 

4. Які ви знаєте екологічні чинники? 

Екологічні чинники - це всі умови навколишнього середовища, які впливають на окремі організми та їхні угруповання. 

Від природи та особливостей дії на організми екологічні чинники поділяють на 

абіотичні (від грец. а - заперечна частка та біос - життя) – чинники неживої природи - це температура, вологість, освітленість, газовий склад повітря, сольовий склад води тощо;

біотичні - чинники живої природи – це різні форми взаємодій між особинами як одного виду, так і різних видів;

антропогенні (від грец. антропос - людина та генос - походження) чинники - це різні форми господарської діяльності людини, які змінюють стан середовища життя різних видів живих істот і самої людини зокрема.

5. Яку роль відіграє світло в житті тварин? 

Фотоперіодизм - реакції організмів на тривалість світлового періоду доби. 

Одні види активні уночі (нічні метелики, таргани, сови, їжаки, кажани), інші активні удень (денні метелики, мухи, соколоподібні, ластівки, копитні та інші). Зростання тривалості світлового дня навесні стимулює у тварин процеси розмноження (створення пар, влаштування гнізд, відкладання яєць тощо);   скорочення світлового дня спонукає тварин готуватися до зими (роблять  запаси їжі білки, ховрахи; здійснюють далекі міграції ластівки, солов'ї; готуються сплячки ведмеді, борсуки).

6. Як температура впливає на процеси життєдіяльності тварин? Як тварини пристосовуються до існування в різних температурних умовах? 

Організми пристосувалися по-різному, одні є теплокровними або холоднокровними. Є тварини холодолюбні, теплолюбні, холодостійкі.

Холодолюбні тварини можуть існувати в умовах понижених температур, у них добре розвинений волосяний ти пір'яний покрив, підшкірний жировий прошарок (пінгвіни, білий ведмідь, морж). 

Теплолюбним тваринам для існування потрібні підвищені температури (мадрепорові корали, антилопи, бегемоти, папуги тощо) 

Холодостійкі тварини здатні існувати в умовах періодичних змін температур, для них характерна періодична зміна волосяного або пір'яного покриву залежно від пори року, перед зимою стає густішим прошарок пуху (вовки, лисиці, білки, зайці, сіра ворона, голуби тощо).

Холоднокровні тварини (безхребетні, риби, амфібії, рептилії) за низьких або надто високих температур впадають у стан заціпеніння. 

Теплокровні тварини (птахи і ссавці) мають досконалі механізми теплорегуляції та високий рівень обміну речовин (пристосовані до життя у спекотних тропіках, Арктики та Антарктики).

7. Як тварини пристосовуються до існування в умовах дефіциту води? 

Вологолюбні види можуть існувати лише в умовах підвищеної вологості, не витримують навіть нетривалих посушливих періодів, оскільки не здатні утримувати у своєму тілі вологу (мокриці, дощові черв'яки) або їхнє розмноження пов'язане з водним середовищем (амфібії).  

Посухолюбні тварини можуть утримувати вологу у своєму тілі (кутикула комах пустель та посушливих степів – пустельна сарана, жук скарабей священний, жуки-чорнотілки тощо – має добре розвинений зовнішній шар, утворений жироподібною речовиною); багато таких видів активні вночі (коли повітря більш вологе і прохолодне); великі тварини антилопи, слони долають значні відстані в пошуках джерел води; в задньому відділі кишечнику павуків є залози, якими з решток їжі всмоктується вода й деякі корисні речовини і повертаються в гемолімфу; тіло павуків оточене кутикулою, яка вкрита зовнішнім шаром воскоподібної речовини для запобігання випаровування води через покриви.

Посухостійкі тварини здатні переживати певні посушливі періоди у стані заціпеніння.

8. Які чинники неживої природи відіграють провідну роль у водному середовищі? Як тварини пристосовуються до їхньої дії?

У водному середовищі провідна роль з абіотичних чинників належить температурі, освітленості, тиску, газовому складу й солоності води, рельєфу дна тощо. 

Освітленість  водойм швидко зменшується зі збільшенням глибини, тому глибоководні тварини навіть із добре розвиненими органами зору (головоногі молюски, риби, китоподібні) бачать лише на незначній відстані. Для спілкування, орієнтації в просторі, пошуку їжі вони використовують звукові, світлові та інші способи передачі та сприйняття інформації.

Коливання температури у воді значно менші, на відміну від повітря. 

Водойми різних типів відрізняються за сольовим складом води: одні види здатні існувати лише у прісних водоймах (карась, короп, щука), інші - лише в солоних (акули, кити), рачок артемія мешкає у прісних і солоних водоймах.

Пересування водних мас зумовлені положенням Землі відносно Сонця і місяця (припливи і відпливи), земним тяжінням (течія річок), впливом вітру і т. д, тому види припливно-відливної зони мають особливі пристосування: під час відпливу закопуються в пісок, ховаються у черепашках, будиночках (молюски, вусоногі раки), мігрують у відкрите море (медузи).

9. Наведіть приклади різних екологічних чинників, використавши власний досвід.

Хижак вовк полює на зайця. Географічна широта місцевості: білий ведмідь поширений лише в Арктиці; пінгвіни - переважно в Антарктиці та прилеглих до неї територіях; качкодзьоб - в Австралії та Тасманії. Пожежа нищить ліс. Альпійські кози живуть у горах на певній висоті над рівнем моря. 

10. 1. Від чого залежить ступінь відокремленості популяцій?  

Від придатності території до існування виду та різноманітності умов для життя. 

2. Рептилії краще пристосовані до існування в посушливих умовах, ніж теплокровні ссавці. Як це пов'язано з необхідністю витрачати вологу для зниження температури власного тіла?

Шкіра суха, практично без залоз, укрита роговими лусками, щитками або пластинками, захищає від зайвої втрати вологи. 

3. Виберіть один з найпоширеніших видів тварин вашої місцевості та назвіть риси його пристосованості до середовища життя.