ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

1.  Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища …4

2.  Будова речовини. Молекули. Атоми …6

3.  Методи наукового пізнання ….9

4.  Фізичні величини та їх вимірювання. Похибки вимірювань ….11

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

5. Система відліку. Матеріальна точка. Шлях. Переміщення…19

6. Рівномірний рух. Швидкість руху….24

7. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху….33

8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу…..42

9. Коливальний рух….45

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА 

10. Взаємодія тіл. Інерція. Маса…49

11.  Густина….55

12.  Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил…..64

13.  Види деформації. Сила пружності. Закон Гука……66

14.  Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість….71

15.  Тертя. Сили тертя….74

16.  Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску…..82

17.  Тиск газів і рідин. Закон Паскаля…..87

18.  Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри…..93

19.  Сполучені посудини. Манометри, гідравлічні машини….98

20.  Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда…..107

21.  Умови плавання тіл….112

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

22.  Механічна робота. Потужність…..120

23.  Механічна енергія. Перетворення механічної енергії…..128

24.  Момент сили. Умови рівноваги важеля. Блоки….135

25.  Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії….145