Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 У 45 мл води розчинили 5 г цукру. Яка масова частка цукру в розчині, що утворився?

Дано Розв'язання

V(H2O)=45 мл

m(цукру)=5 г

Знайти:

w(цукру)-?

1. Знаходимо масу води в розчині за формулою: 

m=Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(H2O)=V(H2O)ρ(H2O)=45 мл1 г/мл = 45 г

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, 

тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(H2O)=5 г + 45 г=50 г

3. Знаходимо масову частку речовини (цукру) в розчині

за формулою: w=(m(речовини)/m(розчину))100%

w(цукру)=(5 г : 50 г 100%=0,1100%=10%

Відповідь: масова частка цукру в розчині 0,1,

або 10%.

Вправа 2 Яка масова частка солі в розчині, якщо його маса становить 80 г, а маса розчиненої солі  4 г?

Дано Розв'язання

m(розчину)=80 г

m(солі)=4 г

Знайти:

w(солі)-?

Знаходимо масову частку речовини (солі) в розчині за

формулою: w=(m(речовини)/m(розчину))100%

w(солі)=(4 г : 80 г 100%=0,05100%=5%

Відповідь: масова частка cолі в розчині 0,05,

або 5%.

Вправа 3 Масова частка солі у морській воді становить 3,5%. Яку масу солі можна добути при випаровуванні 500 г морської води?

Дано Розв'язання

w(солі)=3,5%

m(розчину)=500 г

Знайти:

m(солі)-?

 

Знаходимо масу речовини (солів розчині за

формулою: m(речовини)=wm(розчину):100%

m(солі)=3,5%  500 г : 100%=17,5 г

Відповідь: маса cолі 17,5 г

Вправа 4 До розчину питної соди масою 250 г, у якому масова частка соди дорівнює 10%, добавили 150 г води. Обчисли масову частку питної соди в утвореному розчині. 

Дано Розв'язання

m(розчину)=250 г

w(соди)=10%

m(H2O)=150 г

Знайти:

wн(соди)-?

1. Знаходимо масу речовини (содив початковому роз- 

чині за формулою: m(речовини)=wm(розчину):100%

m(соди)=10% • 250 г : 100%=25 г

2. Знаходимо масу новоутвореного розчину:

mн(розчину)=m(розчину)+m(H2O) =

=250 г + 150 г=400 г

3. Знаходимо масову частку соди в новоутвореному

розчині за формулою: w=(m(речовини)/m(розчину))100%

w=(25 г : 400 г 100%=0,0625100%=6,25%

Відповідь: масова частка cолі в новоутвореному

розчині 6,25%.

Вправа 5 До розчину масою 100 г з масовою часткою добрива 5% добавили 29 г добрива. Обчисли масову частку добрива в утвореному розчині.

Дано Розв'язання

m(розчину)=100 г

w(добрива)=5%

m0(добрива)=29 г

Знайти:

wн(добрива)-?

1. Знаходимо масу добрива в початковому розчині 

за формулою: m(речовини)=wm(розчину):100%

m(добрива)=5% • 100 г : 100%=5 г

2. Знаходимо масу добрива в новоутвореному розчині:

mн(добрива)=m(добрива)+m0(добрива)=

=5 г + 29 г=34 г

3. Знаходимо масу новоутвореного розчину:

mн(розчину)=m(розчину)+mн(добрива)=

=100 г + 29 г=129 г

4. Знаходимо масову частку добрива в новоутвореному

розчині за формулою: w=(m(речовини)/m(розчину))100%

wн(добрива)=(34 г : 129 г)100%=0,263100%=

=26,3%

Відповідь: масова частка добрива в новоутво-

реному розчині 26,3%.

Інші завдання дивись тут...