Інші завдання дивись тут...

Вправа 1.

Найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та електронів — атом.

Хімічний елемент — це вид атомів з певним зарядом ядра.

Якщо атом втрачає або приєднує електрони, то він перетворюється на заряджені частинки — йони.

Молекула є нейтральною частинкою.

Речовини поділяються на прості та складні.

Речовина, утворена одним хімічним елементом, називається простою речовиною.

Прості речовини поділяють на метали і неметали.

Речовина, утворена кількома хімічними елементами, є складною речовиною.

Складні речовини називають хімічними сполуками.

Складні речовини поділяються на органічні та неорганічні.

Відносна атомна маса є безрозмірною величиною.

Кількість протонів і електронів у атомі однакова і збігається з порядковим номером елемента.

Явища, під час яких відбувається перетворення одних речовин на інші, це хімічні явища.

Ознаками хімічної реакції є зміна забарвлення, утворення осаду, виділення газу.

Хімічні формули сполук складають згідно з валентністю елементів.

Хімічні рівняння реакцій складають згідно із законом збереження маси речовин.

Процес окиснення — це взаємодія речовин з киснем.

Оксиди - це бінарні сполуки, що містять Оксиген.

 

Вправа 2. 

Символ

елемен-

та

 

Назва

елемен-

та

 

Поряд-

ковий 

номер

 

Номер

періоду

 

 

Група

 

 

 

Підгрупа

 

 

 

Заряд

ядра 

 

 

Кіль-

кість

елект-

ронів

Na Натрій 11 3 І Головна +11 11
N Нітроген 7 2 ІІ Головна +7 7
Fe Ферум 26 4 VIII Побічна +26 26
Br Бром 35 4 VII Головна +35 35
S Сульфур 16 3 VI Головна +16 16

Вправа 3. Установіть відповідність між хімічною формулою речовини та її відносною моле кулярною масою:

Хімічна

формула

Відносна

молекулярна

маса

1. KOH

2. НРО3

3. Аl(ОН)3

4. Fe2O3

А 80

Б 78

В 160

Г 56

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56

Mr(HPO3)=Ar(H)+Ar(P)+3•Ar(O)=1+31+3•16=80

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3•Ar(H)=27+3•1+3•16=78

 

Вправа 4. 

4. Визначте валентності елементів, знайдіть спільні ознаки в кожному рядку

a) H2S, KF, Li20, NaCl

НІ i S II, K I i F I,

Li I i O II, Na I i Cl I

б) ZnBr2, BeO, CaO, MgI2

Zn II i Br I, Be II i O II,

Mg II i I I

 

В) В2O3, Fe2O3, АlСl3, AlN

B III i O II, Fe III i O II,

Al III i Cl I, Al IІІ i N I

 

Г) NO2, CCl4, SiC, Al4C3

N IV i O II, C IV i Cl I,

Si II i C II, Al III i C IV

Значення неметалічного елемента у сполуці з Гідрогеном або металічним елементом дорвнює різниці числа 8 і номера групи, в якій елемент перебуває.

 

Вправа 5. За валентністю елементів складіть формули сполук:

  O (II) Cl (I) P (III) S (II) N (III) Br (I)
K (I) K2O KCl K3P K2S K3N KBr
Mg (II) MgO MgCl2 Mg3P2 MgS Mg3N2 MgBr2
Al (III) Al2O3 AlCl3 AlP Al2S3 AlN AlBr3

 

Вправа 6. Установіть відповідність між формулами і назвами оксидів. Знайдіть зашифроване слово, заповнивши послідовно пусті клітинки літерами, якими позначено правильні назви відповідних оксидів. ФЕРМІЙ.

1. MnO - манган (II) оксид   Ф

2. MnO2 - манган (IV) оксид  Е

3. N2O5 - нітроген (V) оксид  Р

4. Mn2O7 - мангвн (VII) оксид  М

5. N2O - нітроген (І) оксид  І 

6. N2O3 нітроген (III) оксид  Й

 

 

Вправа 7. 7. В якій з даних сполук масова частка металічного елемента є найбільшою?

Масову частку елемента у сполуці обчислюємо за формулою w(E)=nAr(E)/Mr(сполуки), де w(E) — масова частка хімічного елемента E, виражена в частках одиниці; n — число атомів елемента E, позначене індексом у формулі сполуки; Ar(Е) — відносна атомна маса елемента E; Mr(сполуки) — відносна молекулярна маса сполуки.

Al2O3 Fe2O3 Cr2O3

Mr(Al2O3)=2•Ar(Al)+3•Ar(O)=

=2•27+3•16=102

w(Al)=2•Ar(Al)/Mr(Al2O3)=

=2•27/102 = 0,53 або 53%

Mr(Fe2O3)=2•Ar(Fe)+3•Ar(O)=

=2•56+3•16=160

w(Fe)=2•Ar(Fe)/Mr(Fe2O3)=

=2•56/160 = 0,7 або 70%

Mr(Cr2O3)=2•Ar(Cr)+3•Ar(O)=

=2•52+3•16=152

w(Cr)=2•Ar(Cr)/Mr(Cr2O3)=

=2•52/102 = 0,68 або 68%

Відповідь: частка металічного елемента є найбільшою у сполуці Fe2O3.

 

Вправа 8. У склянку з 154 мл води добавили 6 г кухонної солі. Обчисліть масову частку солі в утвореному розчині.

Дано: V(води)=154 мл, m(солі)=6 г. 

Знайти: w(солі)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води)=154 мл • 1 г/мл=154 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(солі)+m(води)= 6 г + 154 г =160 г.

3. Знаходимо масову частку речовини (солі) в розчині за формулою:

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(солі)=(6 г/160 г)•100%=0,0375•100%=3,75%.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води)=154 мл • 1 г/мл=300 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину. 

m(розчину)= m(солі)+m(води)= 6 г + 154 г =160 г.

3. Визначаємо масу розчиненої речовини (солі), що міститься  у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 160 г розчину - 6 г солі

у 100 г розчину - х г солі

160 г / 100 г = 6 г / х г, тому

х г • 160 г = 6 г • 100 г, 

х = (6 г • 100 г) : 160 г

х = 3,75 г, тому w(солі)= 3,75%

Відповідь: 3,75% або 0,0375.

 

Вправа 9. У якій масі води треба розчинити 10 г цукру, щоб приготувати розчин із масовою часткою розчиненої речовини 5%? 

Дано: m(цукру)=10 г, w(цукру)-5%

Знайти: m(води)-?

Розв'язування:

1. Знаходимо масу розчину з масовою часткою речовини (цукру) за формулою: 

m(розчину)=(m(речовини)/w(речовини))•100%

m(розчину)= (10 г : 5%)•100%= 200 г.

2. Знаходимо масу води:

m(води)=m(розчину)-m(цукру)=200 г - 10 г=190 г.

Відповідь: m(води)=190 г. 

 

Вправа 10. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння. Знайдіть серед них реакції сполучення та реакції розкладу:

a) 2KNO3 = 2KNO2 + O2

в) 2CO + O2 = 2СO2

д) 4FeS + 7O2 = 2Fe2O3 + 4SO2

б) Cu2S + 2O2 = 2CuO + SO2

г) 2КМnO4 = К2МnO4 + МпO2 + O2

е) Na2O + Н2O = 2NaOH

Реакції сполучення; в), е)  Реакції розкладу. а) г)

Які з даних реакцій можна використати для добування кисню в лабораторії? а), г)

Напишіть рівняння реакцій добування кисню з гідроген пероксиду (згадайте умови проведення даної реакції).

2H2O2 = O2 + 2H2O. Умови: t, каталізатор манган (IV) оксид MnO2.

 

Вправа 11. Складіть рівняння реакцій між киснем та даними речовинами:

а) воднем;

2H2 + O2 = 2H2O

б) вуглецем;

C + O2 = CO2

в) сіркою;

S + O2 = SO2

г) магнієм;

2Mg + O2 = 2MgO

д) залізом;

3Fe + 2O2 = Fe3O4

е) міддю;

2Cu + O2 = 2CuO

є) метаном СН4;

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

ж) гідроген сульфідом H2S.

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

 

Вправа 12. Напишіть рівняння реакцій між водою та оксидами: CaO, Na2O, Р2O5, СO2.

CaO + H2O = Ca(OH)2

Na2O + H2O = 2NaOH

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

CO2 + H2O = H2CO3

Як називають продукти сполучення оксидів з водою? Гідратами.

Які речовини називають кислотами, а які — основами? Кислоти складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку, а основи складаються з атомів металічного елемента та гідроксильної групи OH.

Назвіть продукти даних реакцій: Ca(OH)2 і NaOH - основи, H3PO4 і H2CO3 - кислоти.

Підкресліть однією рискою хімічні формули кислот, а двома рисками формули основ: HNO3, КОН, Ва(ОН)2, Н2СO3, Н3ВO3, LiOH, Cu(OH)2, H2SO3

Підкреслені - кислоти, решта - основи.

HNO3, КОН, Ва(ОН)2, Н2СO3, Н3ВO3, LiOH, Cu(OH)2, H2SO3

 

Вправа 13. Обчисліть масу натрій гідроксиду NaOH в розчині об'ємом 60 мл з масовою часткою натрій гідроксиду 10%, якщо густина розчину 1,115 г/мл. Як зміниться масова частка NaOH у розчині, якщо добавити ще 20 мл води?

Відомо: V(розчину)=60 мл; ρ(розчину)=1,115 г/мл; w(NaOH)=10%;

m(води)=20 мл.

Знайти: m(NaOH)-? 

Розв'язування:

1. Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину)=V(розчину)•ρ(розчину).

m(розчину)=60 мл • 1,115 г/мл = 66,9 г.

2. Знаходимо масу речовини (NaOH) в розчині за формулою: 

m(речовини)=(w(речовини)•m(розчину)):100%

m(NaOH)= (10%•66,9 г):100%= 6,69 г.

3. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води)=20 мл • 1 г/мл=20 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою. 

4. Знаходимо масу нового розчину:

m(н.розчину)=m(розчину)+m(води)=66,9 г + 20 г=86,9 г.

5. Знаходимо масову частку речовини (NaOH) в новому розчині за формулою:

w(речовини)=(m(речовини)/m(н.розчину))•100%

w(NaOH)=(6,69 г/86,9 г)•100%=0,08•100%=8%.

Відповідь: m(NaOH)=6,69 г; масова частка NaOH у розчині зменшиться і становитиме 8%.

Інші завдання дивись тут...

  • Леся
    дякую
    16 вересня 2021 18:26