Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 3 електрони.

A 3 В 1З В 23 Г ЗЗ

Відповідь: В

Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома елемента дорівнює номеру групи, в якій елемент перебуває.

 

Вправа 2. Визначте рядок, який містить символи хімічних елементів однієї головної підгрупи Періодичної системи Д.І.Менделєєва.

A Cu, Ag, Аu

В Be, Mg, Ca

Б Zn, Cd, Hg

Г Li, Be, В

Відповідь: В

 

Вправа 3. Визначте рядок, який містить символи хімічних елементів малого періоду Періодичної системи Д.І.Менделєєва.

A Na, К, Са

В Cu, Se, Кг

Б С, Si, Ge

Г Li, C, Ne

Відповідь: Г

Періоди, що складаються з одного ряду, називаються малими. Перші три періоди є малими.

 

Вправа 4. У медичній діагностиці використовують радіоактивний нуклід 13N Укажіть число нейтронів у ядрі цього нукліда.

А 14 Б 13 В 7 Г б

Відповідь: В

Число нейтронів у ядрі атома дорівнює різниці нуклонного числа і протонного числа (порядкового № елемента), тому 13-7=7

 

Вправа 5. Ізотопи — це

А прості речовини різних хімічних елементів

Б прості речовини одного хімічного елемента

В види атомів різних елементів з однаковою кількістю нейтронів

Г види атомів одного елемента з різною кількістю нейтронів

Відповідь: Г

 

Вправа 6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами

А 14 і 6 Б 24 і 14 В 14 і 11 Г 10 і 36

Відповідь: В

На кількість енергетичних рівнів атома елемента вказує номер періоду, в якому елемент перебуває, тому однакову кількість енергетичних рівнів будуть мати елементи одного періоду. 

 

Вправа 7. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого ЕO2.

A 1s22s22p63s23p64s2

В 1s22s22p63s23p2

Б 1s22s22p3

Г 1s22s22p5

Відповідь: В

Валентність елемента Е у вищому оксиді дорівнює IV, тому елемент перебуває у IV групі і атом елемента на останньому енергетичному рівні містить 4 електрони (2 s- + 2 p-електрони).

 

Вправа 8. Визначте елемент за такими даними: атом має три енергетичних рівні, до завершення зовнішнього рівня не вистачає 2 електрони.

А Са Б S В Se Г О

Відповідь: Б

Атом елемента має три енергетичні рівні, тому розміщується у 3 періоді. Завершений зовнішній енергетичний рівень атома містить 8 електронів, тому атом шуканого елемента на останньому енергетичному рівні буде містити 6 електронів (8-2=6) і перебуватиме у VI групі.

 

Вправа 9. У палеонтології та археології для визначення віку решток організмів використовують нуклід елемента 14Е. Визначте протонне число елемента, якщо в ядрі його атома міститься 8 нейтронів. Назвіть елемент.

Відповідь: протонне число 14-8=6, порядковий №=6 ― це Карбон.

 

Вправа 10. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між хімічними елементами, що в незначній кількості містяться в мінеральній воді «Лужанська», і будовою зовнішніх енергетичних рівнів їхніх атомів:

Будова зовнішнього рівня

Хімічний елемент

1 Сульфур

2 Хлор

3 Калій

4 Кальцій

A...3s23p4

Б...3s23p5

В...4s2

Г...4s1

Відповідь: 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В

 

Вправа 11. Розташуйте частинки за збільшенням їхніх радіусів:

А атом Са

Б атом Mg

В йон Mg2+

Г атом Ва

Відповідь: 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г

Елементи атомів розміщуються в одній підгрупі, а в підгрупі із зростанням заряду ядра атома (порядкового № елемента) радіус зростає, тому розміщення є таким: БАГ. Йон Магнію - це атом Магнію, який втратив 2 електрони зовнішнього енергетичного рівня і набув електронної конфігурації найближчого інертного елемента Неона, який має найменший атомний радіус, бо в нього найменша кількість енергетичних рівнів. Кінцевий варіант розміщення є таким: ВБАГ.

 

Вправа 12. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента IV групи дорівнює 60. Визначте елемент і напишіть формулу його гідрату оксиду.

Відомо: Mr(EO2)=60

Знайти: елемент Е-?

Розв'язування

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси.

Mr(EO2)=Ar(E)+2•Ar(O), звідси

Ar(E)=Mr(EO2)-2•Ar(O)=60-2•16=28. Таку відносну атомну масу має елемент ІV групи Силіцій S.

Гідрат оксиду H2SiO3 ― силікатна кислота.

Відповідь: Силіцій Si, H2SiO3.

 

Вправа 13. Визначте елемент за такими даними: формула леткої сполуки з Гідрогеном — Н2Е, масова частка Елемента в його вищому оксиді становить 40 %.

Відомо: летка сполука Н2Е, w)=40%, або 0,4  

Знайти: елемент Е -? 

Розв'язування

Те, що елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е, означає, що вища валентність елемента VI. (Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій перебуває елемент: 8-х=2, х=8-2, х=6, а номер групи, як правило, співпадає з вищою валентністю елемента). Тому вищий оксид елемента матиме вигляд ЕО3.

I спосіб

Знаходимо масову частка Оксигену у вищому оксиді ЕО3.

w(O)=1-w(E)=1-0,4=0,6

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

w(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

w(O)=3Ar(O)/Mr(ЕО3), звідси 

Mr(ЕО3)=3Ar(O)/w(О)=3•16:0,6=80

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО3)=Ar(Е)+3Ar(О), звідси

Ar(Е)=Mr(ЕО3)-3Ar(О)=80-3•16=32

Таку відносну атомну масу має елемент VI групи Сульфур S.

ІІ спосіб

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

w(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

w(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕО3), звідси Mr(ЕО3)=Ar(Е)/w(Е)

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО3)=Ar(Е)+3Ar(О), тому

Ar(Е)/w(Е)=Ar(Е)+3Ar(О)

Ar(Е)=Ar(Е)w(Е)+3Ar(О)w(Е)

Ar(Е)-Ar(Е)w(Е)=3Ar(О)w(Е)

Ar(Е)•(1-w(Е))=3Ar(О)w(Е)

Ar(Е)=(3Ar(О)w(Е)):(1-w(Е))=(3•16•0,4):(1-0,4)=32.

Таку відносну атомну масу має елемент VI групи Сульфур S.

Відповідь: Сульфур S

Інші завдання дивись тут...