Інші завдання дивись тут... 

Сторінка 42

Вправа 1. Заповніть таблицю

Зв'язок між будовою та властивостями речовин

Тип криста-

лічних

ґратків

Структурна

частинка

 

Вид

хімічного

зв'язку

Міцність

зв'язку

 

t0пл

 

Приклади

 

молекулярна молекули

ковален-

тний

мала низька

у твердому

стані водень,

азот, кисень,

галогени;

лід, цукор

йонна йони йонний велика висока

натрій хлорид,

кальцій оксид

атомна атоми

ковален-

тний

дуже велика

дуже

висока

алмаз,

кварц,

аметист,

пісок

Вправа 2. Укажіть рядок, який містить лише назви речовин з молекулярними кристалічними ґратками.

А крейда, кухонна сіль, залізо 

В метан, мармур, магній оксид 

Б цукор, вода, кисень

Г золото, хлороводень, азот

Вправа 3. Бінарну сполуку Силіцію з Карбоном — дуже міцний і твердий матеріал карборунд — використовують для шліфування та гранування дорогоцінного каміння. Яка кристалічна ґратка в цієї речовини? Атомна кристалічна ґратка.

 

Вправа 4. Установіть відповідність (з'єднайте лініями) між формулою, властивостями речовини та типом кристалічних ґраток:

Кристалічні ґратки Формула речовини Властивість

1 Атомні

2 Молекулярні

3 Ионні

2 Йод І2

3 Кальцій флуорид CaF2

1 Кварц SiО2

3 Калій гідроксид КОН

2 Азот N2

2 Летка речовина

1, 3 Має високу темпе-

ратуру плавлення

2 Має низькі температури

плавлення та кипіння

2 Газувата

1, 3 Тверда, нелетка

 

Вправа 5. На підставі знань про хімічний зв'язок спрогнозуйте властивості речовин

а) магній оксид MgO

Утворений йонним хімічним зв'язком і є речовиною з йонною кристалічною ґраткою, тому тверда, тугоплавка, добре розчиняється у воді.

б) амоніак NH3

Утворений ковалентним полярним хімічним зв'язком і є речовиною з молекулярною кристалічною ґраткою, тому летка,  має характерний запах, легкоплавка, добре розчиняється у воді.

в) алмаз С

Утворений ковалентним неполярним хімічним зв'язком і є речовиною з атомною кристалічною ґраткою, тому дуже тверда, тугоплавка, не розчиняється у воді.

 

Сторінка 44

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ.

Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю.

Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду.

Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.

Ступінь окиснення Флуору у всіх сполуках дорівнює -1.

Ступінь окиснення Оксигену у всіх сполуках -2, крім сполук O+2F2- і Н2+1О2-1.

Ступінь окиснення металів у сполуках завжди позитивний.

Найвищий ступінь окиснення відповідає номеру групи, до якої належить елемент, за винятком Флуору, Оксигену.

Більш електронегативний елемент завжди має негативний ступінь окиснення, у формулах бінарних сполук елемент із більшою електронегативністю стоїть на другому місці.

Мінімальний (негативний) ступінь окиснення неметалічного елемента дорівнює номеру групи, в якій він перебуває, мінус 8.

ВЛАСТИВІСТЬ ЕЛЕКТРОНЕЙТРАЛЬНОСТІ: алгебраїчна сума ступенів окиснення атомів у хімічній сполуці завжди дорівнює нулю, а у складному йоні - заряду йона.

Вправа 1. Заповніть останню колонку таблиці 3 на сторінці с.103.

 

Вправа 2. Визначте ступені окиснення елементів у наведених речовинах:

Cl20, H+I-, Ca+2l2-, Al2+2S3-3, Аl+3, Cu2+O-2, Cu+2O-2, Р2+5O5-2, Р2+3O3-2, H+Br-, С+4Сl4-, C+4S2-2, І20, Сг+6O3-2.

 

Вправа 3. Визначте ступені окиснення елементів у наведених речовинах:

Н2+С+4O3-2, Са+2С+4O3-2, Н3+Р+5O4-2, Na3+P+5O4-2, Mg3+2(P+5O4)2-2, Cu+2S+6O4-2, H+N+5O3-2, Cu+2(N+5O3)22-.

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Карбону у сполуці Н2СO3.

Ступінь окиснення О (-2), H (+1). Позначимо ступінь окиснення  Карбону у сполуці через х: Н2+СхO3-2тоді за властивістю електронейтральності 21+х+3(-2)=0, звідси 2+х-6=0, тому х=4

Отже, ступінь окиснення С (+4).

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Карбону у сполуці СаСO3.

Ступінь окиснення О (-2), Са (+2). Позначимо ступінь окиснення  Карбону у сполуці через х: Са+2СхO3-2тоді за властивістю електронейтральності 12+х+3(-2)=0, звідси 2+х-6=0, тому х=4

Отже, ступінь окиснення С (+4).

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Фосфору у сполуці Mg3(РO4)2.

Ступінь окиснення О (-2), Mg (+2). Позначимо ступінь окиснення  Фосфору у сполуці через х: Mg3+2(PхO4-2)2тоді за властивістю електронейтральності 32+2х+24(-2)=0, звідси 6+2х-16=0, 2х=16-6, 2х=10тому х=5

Отже, ступінь окиснення Р (+5).

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Нітрогену у сполуці НNO3.

Ступінь окиснення О (-2), H (+1). Позначимо ступінь окиснення  Нітрогену у сполуці через х: Н+NхO3-2тоді за властивістю електронейтральності 1+3(-2)=0, звідси 1+х-6=0, тому х=5

Отже, ступінь окиснення N (+5).

Аналогічно знаходимо для решти кислот.

 

Вправа 4. Позначте стрілками полярність ковалентних зв'язків і визначте ступені окиснення елементів за графічними формулами молекул:

          O

          

H—O—S—O—H

        

          O

 

 

H—O—Cl

 

 

H—O—Cl=O

        

          O

        O

        

H—O—Cl=O

        

          O

            O-2

           

H+→O-2S+6→O-2H+

            

              O-2

 

 

H+O-2Cl+

 

 

H+O-2Cl+5O-2

            

              O-2

            O-2

            

H+→O-2Cl+7O-2

            

              O-2

 

 

Сторінка 45

Вправа 1. Заповніть таблицю. Складіть формули бінарних сполук і назвіть їх:

Елемент Флуор (I) Сульфур (II) Нітроген (III) Фосфор (III)
Гідроген (І) HF H2S NH3  PH4
Барій (ІІ) BaF2 BaS  Ba3N2  Ba3P2
Алюміній (ІІІ) AlF3 Al2S3  AlN  AlP

Вправа 2. Складіть формули і назвіть утворені сполуки:

а) двох сполук Фосфору з Хлором, у яких Фосфор має ступені окиснення +3 та +5; PCl3, PCl5. Фосфор (ІІІ) хлорид, фосфор (V) хлорид.

б) двох сполук Мангану з Оксигеном, у яких Манган має ступені окиснення +4 та +7. MnO2, Mn2O7. Манган (IV) оксид, манган (VII) оксид.

 

Вправа 3. В якому випадку ступінь окиснення елемента не збігається з його валентністю? У простих речовинах неметалах. 

Наведіть приклади. Кисень О2. Валентність Оксигену ІІ (О=О).  Азот N3. Валентність Нітрогену ІІІ (NN)Водень Н2. Валентність Гідрогену І Н). А ступінь окиснення елементів у всіх цих речовинах має нульове значення 20, N20, H20), бо хімічний зв'язок - ковалентний неполярний, тобто, спільна електронна пара розміщена симетрично й однаковою мірою належить обом атомам.

Інші завдання дивись тут...