Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Схарактеризуйте різні види хімічного звязку на конкретних прикладах. Заповніть таблицю.

Варіант

утворен-

ня зв'язку

між ато-

мами

Між атомами

одного й того

самого неме-

талічного

елемента

Між атомами

різних

неметалічних

елементів

Між атомами

металічних та

неметалічних

елементів

Схеми

утворення

хімічного

зв'язку

різних

видів

H:H ; H-H

 

 ..  ..

:Cl:Cl: ; Cl-Cl

 ..  ..

 

..  ..

O::O ; O=O

..  ..

    

:N::N:NN

   ..

   ..

H:Cl: ; Н+δ→Cl-δ 

   ..

 

   ..

H:O:H ; O-δH+δO-δ

   ..

  

..      ..   

O::Si::O ; O-δSi+δ→O-δ

..      ..

 

       ..

Na+[:Cl:]-

          ..  

 

  ..         ..

[:F:]-Ca+2[:F:]-

  ..           ..

 

             ..

 Mg+2[:O:]-2

             ..

За рахунок

чого утво-

рюється

зв'язок

утворення

спільних

електронних

пар

утворення

спільних

електронних

пар

віддачі або

приєднання

електронів

Вид

хімічного

зв'язку

ковалентний

неполярний

ковалентний

полярний

 йонний

Приклади

речовин з

даним

видом

зв'язку

Н2,

Cl2,

O2,

N2

HCl,  H2O,

SiO2

NaCl,

CaF2,

MgO

Типи

кристалічних

ґраток

 молекулярна

 

молекулярна,

атомна

 йонна

 

Вправа 2. Розподілить хімічні формули сполук за типом хімічного зв'язку: Н2О, О2, SF6, N2, Cal2, H2S, Na3N, Р4, CO, FeCl3, PH3

Ковалентний

неполярний

Ковалентний

полярний

Йонний
О2, N2, Р4, PH3 Н2О, SF6, H2S, CO Cal2, Na3N, FeCl3

Вправа 3. Порівняйте здатність до плавлення цукру та кухонної солі. Здатність до плавлення цукру більша, ніж кухонної солі. Відповідь обґрунтуйте з погляду будови даних речовин. Цукор утворений ковалентним хімічним зв'язком і має молекулярну кристалічну ґратку, а кухонна сіль - йонним і має йонну кристалічну ґратку. Йонні кристалічні і ґратки перевищують за міцністю молекулярні. Сила взаємодії між катіонами та аніонами у кристалі велика, тому потрібно багато енергії, щоб його розплавити. Речовинам з йонною кристалічною ґраткою, на відміну від молекулярної, характерна висока твердість і тугоплавкість. 

 

Вправа 4. Як зміниться електронна оболонка:

а) атома Кальцію, якщо він віддасть 1 електрон;

Запишемо схему перетворення атома на каніон та електронні формули частинок:

К0 - e– → К+;

атом К — 1s22s22p63s23p64s1, або [Ar]4s1

йон К+ — 1s22s22p63s23p6, або [Ar]

б) атома Брому, якщо він приєднає 1 електрон.

Запишемо схему перетворення атома на аніон та електронні формули частинок:

Br + e– → Br-;

атом Br — 1s22s22p63s23p64s23d104p5, або [Ar]4s23d104p5

йон Br- — 1s22s22p63s23p64s23d104p6, або [Kr]

 

Вправа 5. Запишіть формули сполук, що утворені такими йонами:

а) K2S

б) FeCl3

в) AlBr3

г) Na2O

 

Для допитливих. Знайдіть «білу ворону», визначивши ступені окиснення кожного елемента. Зазначте відповідну клітинку. 

Варіант а б в г ґ
І N-3H3+ N2+3O3-2 Al+3N-3 Li3+N-3 Mg3+2N2-3
ІІ H+Cl- C+4Cl4-
P+5Cl5- Cl2+7O7-2 Al+3Cl3-
ІІІ Si+4O2-2 S+4O2-2 H2+O-2 N+4O2-2 C+4O2-2

Поясніть свій вибір. 

I варіант: ступінь окиснення Нітрогену позитивний;

ІІ варіант: ступінь окиснення Хлору позитивний;

ІІІ варіант: ступінь окиснення Гідрогену +1.

 

Вправа 6. Користуючись рядом електронегативності та знаннями про будову електронної оболонки атомів, визначте ступені окиснення елементів та складіть формули бінарних сполук і назвіть речовини:

а) Алюмінію з Йодом; Al (+3) i I (-1), AlI3 - алюміній йодид.

б) Гідрогену з Натрієм; Na (+1) i H (-1)NaH - натрій гідрид.

в) Карбону з Гідрогеном; C(+4) i H (+1)CH4 - метан.

г) Карбону з Хлором. C (+4) i Cl (-1)CCl4 - карбон хлорид.

Інші завдання дивись тут...