Інші завдання дивись тут... 

Вправа 1. Обчислення відносної густини газів:

І варіант

кисню за воднем DH2(O2)=Mr(O2)/Mr(H2)=32/2=16

карбон (ІІ)

оксиду за азотом

DN2(CO)=Mr(CO)/Mr(N2)=28/28=1

бутану С4Н10

за повітрям

Dповітря(C4H10)=Mr(C4H10)/Mr(повітря)=58/29=2

ІI варіант

аміаку NH3 за

воднем

DH2(NH3)=Mr(NH3)/Mr(H2)=17/2=8,5

карбон (ІV) окси-

ду за гелієм Не 

DHe(CO2)=Mr(CO2)/Mr(He)=44/4=11

пропану С3Н8

за повітрям

Dповітря(C3H8)=Mr(C3H8)/Mr(повітря)=44/29=1,5

Вправа 2. Обчислення відносної молекулярної (молярної) маси невідомого газу X за його відносною густиною:

І варіант

DH2(x)=14 Mr(x)=DH2(x)•Mr(H2)=14•2=28

DHe(x)=4

Mr(x)=D(x)•Mr(Hе)=4•4=16

Dповітря(x)=1,17

Mr(x)=Dповітря(x)•Mr(повітря)=1,17•29=34

 

ІІ варіант

DH2(x)=35,5 Mr(x)=DH2(x)•Mr(H2)=35,5•2=71

Dповітря(x)=0,69

Mr(x)=Dповітря(x)•Mr(повітря)=0,69•29=20

DНе(x)=11

Mr(x)=DНе(x)•Mr(Не)=11•4=44

 

Вправа 3

I варіант Відносна густина деякого газу за киснем становить 2. Обчисліть відносну густину цього газу за воднем.

Відомо: DO2(x)=2

Знайти: DH2(x)-?

Розв'язування

DO2(x)=Mr(x):Mr(O2), звідси 

Mr(х)=DO2(х)Mr(O2)=232=64

DH2(х)=Mr(х):Mr(H2)=64:2=32

Відповідь: відносна густина деякого газу за воднем 32

II варіант. Відносна густина деякого газу за воднем становить 16. Обчисліть відносну густину цього газу за повітрям.

Відомо: DH2(x)=16

Знайти: Dповітря(x)-?

Розв'язування

DН2(x)=Mr(x):Mr2), звідси 

Mr(X)=DН2(х)Mr2)=162=32

Dповітря(X)=Mr(X):Mr(повітря)=32:29=1,1

Відповідь: відносна густина деякого газу за повітрям 1,1 

 

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Вправа 1. Відносна густина за метаном (СН4) газуватої сполуки Сульфуру з Оксигеном дорівнює 4, а масова частка Оксигену в ній становить 50%. Установіть формулу сполуки.

Відомо: DСН4(SxOy)=4; ω(O)=50%, або 0,5

Знайти: SxOy—? 

Розв’язання 

1. З формули обчислення відносної густини DCH4(SxOy)=Mr(SxOy)/Mr(CH4) знаходимо відносну молекулярну масу газуватої сполуки:

Mr(SxOy)=DCH4(SxOy)•Mr(CH4)=4•16=64

2. З формули обчислення масової частки Оксигену ω(О)=y•Ar(О)/Mr(SxOy) знаходимо число атомів Оксигену:

y=(ω(О)•Mr(SxOy)):Ar(O)=0,5•64:16=2

3. Розраховуємо масову частку Сульфуру у складі газуватої сполуки:

ω(S)=1-ω(O)=1-0,5=0,5

4. З формули обчислення масової частки Сульфуру ω(S)=х•Ar(S)/Mr(SxOy) знаходимо число атомів Сульфуру:

х=(ω(S)•Mr(SxOy)):Ar(S)=0,5•64:32=1

Отже, формула газуватої сполуки SO2

Відповідь: SO2

 

Вправа 2. Відносна густина пари білого фосфору за аргоном дорівнює 3,1. Знайдіть формулу білого фосфору.

Відомо: DArx)=3,1

Знайти: Px—? 

Розв’язання 

З формули обчислення відносної густини DAr(Px)=Mr(Px)/Mr(Ar) знаходимо відносну молекулярну масу білого фосфору:

Mr(Px)=DAr(Px)•Mr(Ar)=3,1•40=124

Mr(Px)=xAr(P)=x31

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

31х=124

х=124:31

х=4

Отже, формула білого фосфору P4

Відповідь: P4

Інші завдання дивись тут...