Інші завдання дивись тут...

Закінчіть речення, вписавши потрібні слова або словосполучення із правого стовпчика в лівий. 

1 До складу основ обов’язково входять ... одна або кілька гідроксогруп ОН

 

Кислотний залишок є складовою ... кислот і солей

 

3 Сполуки, формули яких Р2O5, СO2, В2O3, SО3, належать до ... кислотних оксидів

 

4 Сульфатна та карбонатна кислоти належать до ... оксигеновмісних двоосновних ... кислот

 

5 Валентність кислотного залишку визначається за кількістю атомів ... Гідрогену ... в молекулі кислоти

 

6 Солі — це тверді кристалічні речовини, тому що мають ... йонну будову

 

7 Формула оксиду, що відповідає карбонатній кислоті - це ... СO2 карбон (IV) оксид

Для H2СO3 обчислюємо суму одиниць валентностей атомів Гідрогену Н (12=2) та Оксигену О (23=6). Валентність атома Карбону дорівнює різниці сумарних валентностей атомів О та Н: 6—2=4, тобто C (IV), тому оксид CO2

 

Тривіальна назва гідроген оксиду - це ... вода

 

9 Кількість гідроксильних груп у формулі основи збігається з ...валентністю металічного елемента

 

10 Розчинні у воді основи називають ... лугами

 

11 Карбон (ІV) оксид має тривіальну назву... вуглекислий газ

 

12 Оксиди, що відповідають кислотам, називають ... кислотними

 

13 Хімічні формули лугів - це... КОН, NaОН

 

14 Хімічна формула кухонної солі ...NaCl

 

15 Сполуки, формули яких K2SO4, FеСl3, Аl(NO3)3, належать до ... розчинних солей

 

16 Сполука, хімічна формула якої Fе2(SO4)3, має назву... ферум (III) сульфат

 

17 За складом кислоти поділяються на ... безоксигенові та оксигеновмісні

 

18 У молекулах кислот атоми Гідрогену здатні заміщуватися на... йони металічного елемента

 

19 Формула вищого оксиду Сульфуру — це ... SO3

Вища валентність Cульфуру VI, бо відповідає номеру групи Періодичної системи, в якій він розміщується.

 

20 Формула оксиду, який відповідає основі Сr(ОН)2 — це ... СrО

Інші завдання дивись тут...