Інші завдання дивись тут...

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

Вправа 1 Укажіть групу речовин, яка містить:

А СO2, CaO, SO2

В SO2, SO3, Р2O5

Б Н2O, СO2, SO3

Г К2О, ВаО, Сu2O

I варіант, лише кислотні оксиди Відповідь: В

II варіант, лише основні оксиди Відповідь: Г 

 

Вправа 2 Серед наведених груп оксидів позначте ту, що складається з речовин:

А К2O, СаО, Аl2O3

В Р2O5, Li2O, SiO2

Б Li2O, Н2O, SiO2

Г Н2O, N2O5, СO2

I варіант, йонної будови: Відповідь: А

II варіант, молекулярної будови: Відповідь: Г

 

Вправа 3 Із даного переліку: К2O, ВаО, SO2, CuO, випишіть формулу оксиду, 

І варіант, який не реагує з водою CuO

II варіант, який не реагує з кислотою SO2

 

Вправа 4 Напишіть рівняння реакцій між даними оксидами та водою. 

І варіант CaO, Na2O, SO3

CaO + H2O = Ca(OH)2

Na2O + H2O = 2NaOH

SO3 + H2O = H2SO4

II варіант ВаО, СO2, Li2O

BaO + H2O = Ba(OH)2

CO2 + H2O = H2CO3

Li2O + H2O = 2LiOH 

ДОСТАТНІЙ І ВИСОКИЙ РІВНІ

Вправа 1 Складіть рівняння реакцій, підпишіть назви продуктів: 

І варіант

СO2 + H2O = Н2СO3  Карбонатна кислота

ВаО + 2HCl = ВаСl2 + H2O  Барій хлорид і вода

СаО + СO2 = CaCO3   Кальцій карбонат 

Р2О5 + 6NaOH = 2Na3PO4 + 3H2O  Натрій ортофосфат і вода

II варіант

Р2О5 + 3H2O = 2Н3РО4  Ортофосфатна кислота

SO3 + 2КОН = K2SO4 + H2O  Калій сульфат і вода

3MgO + 2H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3H2O Магній ортофосфат і вода

Li2O + SO2 = Li2SO3  Літій сульфіт

 

Вправа 2 Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити хімічні перетворення:

І варіант Са -> СаО -> Са(ОН)2; CaO -> Ca(NO3)2

2Ca + O2 = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

II варіант С -> СO2 -> Н2СO3; CO2-> ВаСO3

C + O2 = CO2

CO2 + H2O = H2CO3

CO2 + BaO = BaCO3

 

Вправа 3 Обчисліть масу та об’єм (н. у.) вказаної кількості речовини оксиду:

І варіант  2,5 моль СO2

Дано: y(CO2)=2,5 моль 

Знайти: m(CO2)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

M(CO2)=12+216=44 г/моль

m(CO2)=y(CO2)•M(CO2)=2,5 моль•44 г/моль=110 г

V(CO2)=y(CO2)•VM=2,5 моль•22,4 л/моль=56 л

Відповідь: 110 г і 56 л СО2

II варіант 0,5 моль SO2

Дано: y(SO2)=0,5 моль 

Знайти: m(SO2)-?, V(SO2)-?

Розв'язування

M(SO2)=32+216=64 г/моль

m(SO2)=y(SO2)•M(SO2)=0,5 моль•64 г/моль=32 г

V(SO2)=y(SO2)•VM=0,5 моль•22,4 л/моль=11,2 л

Відповідь: 32 г і 11,2 л SО2

Інші завдання дивись тут...