Інші завдання дивись тут...

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

Вправа 1. Підкресліть ознаки, які характеризують дані кислоти: 

а) має різкий запах;

б) вбирає воду з повітря;

в) змінює забарвлення лакмусу з фіолетового на червоний;

г) димить на повітрі;

д) добре розчинна у воді

І варіант Хлоридна кислота а), в), г), д)

II варіант Сульфатна кислота б)концентрована, в), д)

 

Вправа 2. Виберіть тип реакції, до якого належить взаємодія кислот:

А сполучення

В обміну 

Б заміщення

Г розкладу

I варіант — з металами: Б

II варіант — з основами: В

 

Вправа 3. Виберіть твердження щодо властивостей:

а) реагують з основними сполуками;

б) реагують з водою;

в) реагують як з кислотними, так і з основними сполуками;

г) взаємодіють з кислотними сполуками.

І варіант  кислотних оксидів а), б)

II варіант основних оксидів б) утворюючи лугиг)

 

Вправа 4. Запишіть рівняння реакції, зазначте тип реакції та назви продуктів:

I варіант

а) Zn + Н2SO4 = ZnSO4 + H2↑ - цинк сульфат і водень

Тип реакції: заміщення

б) 2НІ + Са(ОН)2 = CaI2 + 2H2O - кальцій йодид і вода

Тип реакції: обміну (нейтралізація)

в) 3Li2O + 2Н3РO4 = 2Li3PO4 + 3H2O - літій ортофосфат і вода

Тип реакці: обміну

г) 2НNO3 + CaCO3 -> Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑ - кальцій нітрат і вода

Тип реакції: обміну

II варіант

а) 2К + Н2SO4 = K2SO4 + H2↑ - калій сульфат і водень

Тип реакції: заміщення

б) 2O3 + 6НСl = 2FeCl3 + 3H2O - ферум (III) хлорид і вода

Тип реакції: заміщення

в) Н3РO4 + 3КОН = K3PO4 + 3H2O - калій ортофосфат і вода

Тип реакції: обміну (нейтралізація)

г) Н2SO4 + СаSO3 = CaSO4 + H2O + SO2↑ - кальцій сульфат, вода, карбон (IV) оксид

Тип реакції: обміну

 

ДОСТАТНІЙ І ВИСОКИЙ РІВНІ

Вправа 1 Напишіть формули гідратів (основ, кислот або амфотерних гідроксидів), що відповідають запропонованим оксидам: 

I варіант Аl2O3Al(OH)3 ; SO2H2SO3; К2O — KOH; Мn2O7HMnO4.

II варіант Р2O5H3PO4 ; Сl2O7HClO4; Fе2O3Fe(OH)3; СгО — Cr(OH)2.

 

Вправа 2 Замість крапок напишіть формули реагентів (кислот), продуктів реакцій і перетворіть схеми на хімічні рівняння:

І варіант

СuО + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O

2Fе(ОН)3 + 3H2SO4 = Fе2(SO4)3 + 6H2O

2Аl + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

II варіант

3Ва + 2H3PO4 = Ва3(РO4)2 + 3H2

Li2O + 2HNO3 = 2LiNO3 + H2O

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O

 

Вправа 3. Визначте, з якими речовинами центрального стовпчика (магній оксид, нітратна кислота, фосфор (V) оксид, вода, цинк, мідь, калій гідроксид) може реагувати задана речовина, напишіть відповідні хімічні рівняння: 

І варіант

H2SO4 + MgO = MgSO4 + H2O

H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2

H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O

II варіант

SO3 +MgO = MgSO4

SO3 + H2O = H2SO4

SO3 + 2KOH = K2SO4 + H2O

 

Вправа 4

1 варіант Який об’єм водню (н.у.) виділиться в результаті взаємодії алюмінію масою 2,7 г з достатньою кількістю хлоридної кислоти?

Відомо: m(Al)=2,7 г    Знайти: V(H2)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

2,7 г                           х л

 2Al +  6HCl  =  2AlCl3 + 3H2

54 г                           67,2 л

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - масу і об'єм кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 л. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) алюмінію й, відповідно, масу 2 моль

M(Al)=27 г/моль, маса 1 моль=27 г, а маса 2 моль=54 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм водню:

2,7 г / 54 г = х л / 67,2 л

х л  54 г = 2,7 г • 67,2 л

х = 2,7 г • 67,2 л : 54 г

х =V(Н2)=3,36 л

ІІ спосіб

Кількість речовини алюмінію масою 2,7 г обчислюємо за формулою y=y/M, де M=Mrг/моль

M(Al)=27 г/моль

y(Al)=m(Al)/M(Al)=2,7 г : 27 г/моль=0,1 моль 

Складаємо рівняння реакції: 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(Al):y(H2)=2:3, за властивістю пропорції 2y(H2)=3y(Al), тому

y(H2)=3y(Al):2=30,1 моль:2=0,15 моль

Об'єм водню кількістю речовини 0,15 моль обчислюємо за формулою V=yVM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

V(H2)=y(H2)VM=0,15 моль22,4 л/моль=3,36 л

Відповідь: V(H2)=3,36 л  

II варіант Обчисліть масу магнію, що прореагував з ортофосфатною кислотою, якщо виділився водень об’ємом 3,36 л (н.у.).

Відомо: V(H2)=3,36 л   Знайти: m(Mg)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

х г                                     3,36 л

3Mg  +  2H3PO4  =  Mg3(PO4)2 + 3H2

72 г                                    67,2 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - масу і об'єм кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 л. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) магнію й, відповідно, масу 3 моль

M(Mg)=24 г/моль, маса 1 моль=24 г, а маса 3 моль=72 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу магнію:

х г / 72 г = 3,36 л / 67,2 л

х г  67,2 л = 3,36 л • 72 г

х = 3,36 л • 72 г : 67,2 л

х =m(Mg)=3,6 г

ІІ спосіб

Кількість речовини водню об'ємом 3,36 л обчислюємо за формулою y=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

y(Н2)=V(Н2)/VM=3,36 л : 22,4 л/моль=0,15 моль 

Складаємо рівняння реакції: 3Mg+2H3PO4=Mg3(PO4)2+3H2

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(Mg):y(H2)=3:3=1:1, кількості речовини однакові, тому 

y(Mg)=y(H2)=0,15 моль

Масу магнію кількістю речовини 0,15 моль обчислюємо за формулою m=yM, де

M=Mrг/моль

M(Mg)=24 г/моль

m(Mg)=y(Mg)M(Mg)=0,15 моль•24 г/моль=3,6 г 

Відповідь: m(Mg)=3,6 г 

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

На шальках терезів зрівноважено стаканчики з однаковою кількістю речовини хлоридної кислоти. В один стаканчик помістили шматочок цинку, а в другий — шматочок магнію такої самої маси. У якому положенні будуть шальки терезів після закінчення реакції, якщо кислоту взято в надлишку? 

Відповідь підтвердіть розрахунками.

Оскільки об'єм зменшиться за рахунок виділення водню, то достатньо порівняти ці об'єми. 

Відомо: припустимо, що m(Zn)=m(Mg)=1 г   Знайти: V1(H2)-?, V2(H2)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакцій:

1 г                             х л                     

2Mg  + 6HCl  =  2MgCl3 + 3H2↑    (1)

48 г                          67,2 л

1 г                           у л

Zn   +  2HCl  =  ZnCl2 + H2↑        (2)

65 г                         22,4 л

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - об'єм і масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 л.  Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль магнію і масу 1 моль цинку.

M(Mg)=24 г/моль, маса 1 моль=24 г, а маса 2 моль=48 г

M(Zn)=65 г/моль, маса 1 моль=65 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм водню, що виділиться після реакції з магніієм:

1 г / 48 г = х л / 67,2 л

х л  48 г = 67,2 л • 1 г

х = 67,2 л • 1 г : 48 г

х =y1(H2)=1,4 л

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм водню, що виділиться після реакції з цинком:

1 г / 65 г = у л / 22,4 л

у л  65 г = 22,4 л • 1 г

у = 22,4 л • 1 г : 65 г

у =y2(H2)=0,3 л

1,4 л>0,3 л Отже, рівновага порушиться, шалька із стаканчиком цинку опуститься вниз.

ІІ спосіб

Кількість речовини певної маси обчислюємо за формулою y=y/M, де M=Mrг/моль

M(Mg)=24 г/моль

y(Mg)=m(Mg)/M(Mg)=1 г : 24 г/моль=0,042 моль 

M(Zn)=65 г/моль

y(Zn)=m(Zn)/M(Zn)=1 г : 65 г/моль=0,015 моль 

Складаємо рівняння реакції:

2Mg  + 6HCl  =  2MgCl3 + 3H2↑    (1)

Zn   +  2HCl  =  ZnCl2 + H2↑        (2)

За рівнянням (1) y(Mg):y1(H2)=2:3, за властивістю пропорції 2у12)=3у(Mg), тому

y1(H2)=3y(Mg):2=30,042 моль: 2=0,063 моль

За рівнянням (2) y(Zn):y2(H2)=1:1, кількості речовини однакові, тому

y2(H2)=y(Zn)=0,015 моль

Об'єм водню заданої кількості речовини обчислюємо за формулою V=yVM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

V1(H2)=y1(H2)VM=0,063 моль22,4 л/моль=1,4 л

V2(H2)=y2(H2)VM=0,015 моль22,4 л/моль=0,3 л

1,4 л>0,3 л Отже, рівновага порушиться, шалька із стаканчиком цинку опуститься вниз.

Інші завдання дивись тут...