Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Виберіть правильні твердження щодо властивостей солей («так» або «ні»):

а) сіль, утворена слабкою кислотою, реагує із сильною кислотою; так

б) дві розчинні солі взаємодіють між собою, якщо продуктом реакції є осад; так

в) реагують з розчинними та нерозчинними основами; ні

г) реагують з іншими речовинами тільки в розчині; так

ґ) взаємодіють з кислотними та основними оксидами; ні

д) реагують з металами залежно від їх розміщення в ряду активності металів. так

 

Вправа 2. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння: 

I варіант 

СаСO3 + 2НСl = CaCl2 + H2O + CO2

СгСl3 + 3NaОН = Cr(OH)3 + 3NaCl

Сu(NO3)2 + Мg = Mg(NO3)2 + Cu

II варіант

К2S + Zn(NO3)2 = 2KNO3 + ZnS↓

Рb(NO3)2 + 2KOH = 2KNO3 + Pb(OH)2

3FeSO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3Fe

 

Вправа 3. У наведених схемах відновіть формули солей та запишіть рівняння хімічних реакцій:

І варіант

Na2CO3 + 2HNO32NaNO3 + H2O+CO2

3Na2SiO3 + 2H3PO = 2Na3PO4 + 3H2SiO3

II варіант

Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + SO2

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

 

Вправа 4

І варіант Аргентум нітрат масою 1,7 г прореагував з достатньою кількістю барій хлориду. Яка маса солі випала в осад?

Відомо: m(AgNO3)=1,7 г   Знайти: m(AgCl)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

1,7 г                                     x г

2AgNO3 + BaCl2  =  Ba(NO3)2 + 2AgCl

340 г                                   287 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль

M(AgNO3)=108+14+316=170 г/моль

Маса 1 моль=170 г,  а маса 2 моль=2170 г=340 г

M(AgCl)=108+35,5=143,5 г/моль,

маса 1 моль=143,5 г, а маса 2 моль=287 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум хлориду:

1,7 г / 340 г = х г / 287 г, звідси

х г  340 г = 287 г • 1,7 г

х = 287 г • 1,7 г : 340 г

х =m(AgCl)=1,435 г

ІІ спосіб

Кількість речовини аргентум нітрату масою 1,7 г обчислюємо за формулою y=y/M, де

M=Mrг/моль

M(AgNO3)=108+14+316=170 г/моль

y(AgNO3)=m(AgNO3)/M(AgNO3)=1,7 г : 170 г/моль=0,01 моль 

Складаємо рівняння реакції: 2AgNO3+BaCl2=Ba(NO3)2+2AgCl

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(AgNO3):y(AgCl)=2:2=1:1, кількості речовини однакові, тому

y(AgCl)=y(AgNO3)=0,01 моль

Масу аргентум хлориду кількістю речовини 0,01 моль обчислюємо за формулою m=yM, де

M=Mrг/моль

M(AgCl)=108+35,5=143,5 г/моль

m(AgCl)=y(AgCl)M(AgCl)=0,01 моль143,5 г/моль=1,435 г 

Відповідь: m(AgCl)=1,435 г 

II варіант Натрій сульфат кількістю речовини 0,6 моль прореагував з достатньою  барій хлориду. Яка маса солі випала в осад? 

Відомо: y(Na2SO4)=0,6 моль   Знайти: m(BaSO4)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

0,6 моль                            х г

Na2SO4 +  BaCl2  =  2NaCl  + BaSO4

1 моль                              233 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - кількість речовини та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) барій сульфату й, відповідно, масу 1 моль.

M(BaSO4)=137+32+416=233 г/моль, маса 1 моль=233 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій сульфату:

0,6 моль / 1 моль = х г / 233 г, звідси

х г  1 моль = 233 г • 0,6 моль

х = 233 г • 0,6 моль : 1 моль

х =m(BaSO4)=139,8 г

ІІ спосіб

Складаємо рівняння реакції: Na2SO4+BaCl2=2NaCl+BaSO4

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(Na2SO4):y(BaSO4)=1:1, кількості речовини однакові, тому

y(BaSO4)=y(Na2SO4)=0,6 моль

Масу барій сульфату кількістю речовини 0,6 моль обчислюємо за формулою m=yM, де

M=Mrг/моль

M(BaSO4)=137+32+416=233 г/моль

m(BaSO4)=y(BaSO4)M(BaSO4)=0,6 моль233 г/моль=139,8 г 

Відповідь: m(BaSO4)=139,8 г

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Вправа 1 Розклали карбонат двовалентного металічного елемента масою 12,5 г. Виділився газ об’ємом 2,8 л (н. у.). Карбонат якого металічного елемента розклали? Обчисліть його молярну масу

Дано: m(ECO3)=12,5 г, V(CO2)=2,8 л. Знайти: Е-?, M(E)-?   

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  12,5 г           2,8 л

  ЕСО3 = EO + CO2

  х+60 г          22,4 л

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - масу та об'єм кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) карбонату й, відповідно, масу 1 моль.

Нехай Ar(E)=x, тоді M(ЕСO3)=х+12+316=х+60 г/моль, 

маса 1 моль=х+60 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу 1 моль двовалентного металу. Для цього складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

(х+60)2,8 = 12,522,4

(х+60) = 12,522,4:2,8

х+60 = 100

х = 100-60

х=40

Маса 1 моль=40 г, тому M(E)=40 г/моль, отже, шуканий двовалентний метал - кальцій

ІІ спосіб

Кількість речовини вуглекислого газу об'ємом 2,8 л обчислюємо за формулою y=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

y(СО2)=V(СО2)/VM=2,8 л : 22,4 л/моль=0,125 моль 

Складаємо рівняння реакції: ЕСО3 = EO + CO2

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(ECO3):y(CO2)=1:1, кількості речовини однакові, тому 

y(ECO3)=y(COH2)=0,125 моль

Молярну масу карбонату кількістю речовини 0,125 моль обчислюємо за формулою M=m:y

M(ECO3)=m(ECO3) : y(ECO3)=12,5 г : 0,125 моль = 100 г/моль

Нехай Ar(E)=x, тоді M(ECO3)=х+12+316=х+60

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

х+60=100

х=100-60

х=40

Ar(E)=40, шуканий метал - кальцій, Mr(Ca)=40 г/моль

Відповіь: кальцій, молярна маса 40 г/моль

Інші завдання дивись тут...