Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Сформулюйте визначення найважливіших хімічних понять, розглянутих у параграфі.

Вид атомів з однаковим зарядом ядра називають хімічним елементом.

Відносна атомна маса хімічного елемента (Аr) показує, у скільки разів маса атома хімічного елемента більша за атомну одиницю маси. Аr не має одиниць вимірювання, тобто є безрозмірною величиною.

Хімічна формула — умовне позначення складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів.

Валåнтність — це здатність атома приєднувати або заміщувати певну кількість інших атомів.

 

2. Поясніть значення індексів у хімічних формулах. Індекси - числа, які показують кількість атомів або груп атомів у формулі.

 

3. Що означає якісний та кількісний склад речовини? Якісний склад указує з атомів яких хімічних елементів утворилася речовина, кількісний — скільки атомів кожного хімічного елемента позначає хімічна формула речовини.

 

4. Назвіть, що позначено кожною цифрою в записах:

а) 4H2O; 4 молекули води; молекула містить 2 атоми Гідрогену;

б) 2HNO3; 2 молекули нітратної кислоти; молекула містить 3 атоми Оксигену;

в) 7CO2. 7 молекул вуглекислого газу; молекула містить 2 атоми Оксигену.

 

Застосовуємо.

Вправа 1. Напишіть формули речовин за їх вимовою:

 а) натрій-два-силіцій-о-три; Na2SiO3

б) ферум-бром-три; FeBr3

в) ферум-хлор-два, калій-о-аш. FeCl2, KOH

 

Вправа 2. Складіть таблицю простих і складних речовин, заповніть її формулами з поданого переліку:

Прості речовини: Складні речовини:

N2, Н2, S, Сa, Mg.

 

KNO3, Mg3N2C2H6O, 

CuO, KOH, C5H12.

Прості речовини утворені атомами одного хімічного елемента, а складні речовини утворені з атомів двох і більше хімічних елементів.

 

Вправа 3. Розташуйте формули речовин за збільшенням відносних молекулярних мас:

А НСlO Б НСlO4 В НСl Г НСlO3

Відповідь: В НСl А НСlO Г НСlO3 Б НСlO4

І спосіб

Обчислимо молекулярну масу кожної речовини.

Mr(HClO)=Ar(H)+Ar(Cl)+Ar(O)=1+35,5+16=52,5

Mr(HClO4)=Ar(H)+Ar(Cl)+4Ar(O)=1+35,5+416=100,5

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5

Mr(HClO3)=Ar(H)+Ar(Cl)+3Ar(O)=1+35,5+316=84,5

Mr(HCl)<Mr(HClO)<Mr(HClO3)<Mr(HClO4)

II cпосіб

Молекули запропонованих речовин складаються з 1 атому Гідрогену, 1 атому Хлору і декількох (1, 3, 4) атомів Оксигену. Оскільки  відносну молекулярну масу речовини визначають за її хімічною формулою як суму відносних атомних мас елементів, що належать до хімічної формули речовини, з урахуванням їхньої кількості, позначеної індексами, то для цих речовин розташування формул за збільшенням відносних молекулярних мас є очевидним і без обчислення: HCl<HClO<HClO3<HClO4.

 

Вправа 4. Установіть відповідність між формулами речовин та валентністю в них Нітрогену.

Формули

Валентність

Нітрогену

1 NO 

2 NO2

3 NH3

4 N2O

А І

Б ІІ

В ІІІ

Г IV

Д V

1

2

3

4

Б

Г

В

А

Вправа 5. Складіть формули речовин за валентністю та обчисліть масові частки елементів у цих речовинах: СаxBrIy, CuIxOy, CIVxSIIy.

Формули речовин: CaBr2, Cu2O, CS2.

Знайдемо масові частки елементів у речовині СаBr2.

Mr(CaBr2)=Ar(Ca)+2Ar(Br)=40+280=200

w(Сa)=Ar(Ca)/Mr(CaBr2)=40/200=0,2 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 20%.

Масову частку Брому можна знайти так:

w(Br)= 1 - ω(Сa)= 1 - 0,2 = 0,8

чи так:

w(Br)= 100% - ω(Сa)= 100% - 20% = 80%

або так:

w(Br)=2Ar(Br)/Mr(CaBr2)=280/200=0,8 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 80%.

Знайдемо масові частки елементів у речовині Cu2O. 

Mr(Cu2O)=2Ar(Cu)+Ar(O)=264+16=144

w(Сu)=2Ar(Cu)/Mr(Cu2O)=264/144=0,89 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 89%.

Масову частку Оксигену можна знайти так:

w(О)= 1 - ω(Cu)= 1 - 0,89 = 0,11

чи так:

w(O)= 100% - ω(Cu)= 100% - 89% = 11%

або так:

w(O)=Ar(O)/Mr(Cu2O)=16/144=0,11 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 11%

Знайдемо масові частки елементів у речовині CS2.

Mr(CS2)=Ar(C)+2Ar(S)=12+232=76

w(С)=Ar(C)/Mr(CS2)=12/76=0,16 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 16%.

Масову частку Сульфуру можна знайти так:

w(S)= 1 - ω(C)= 1 - 0,16 = 0,84

чи так:

w(S)= 100% - ω(C)= 100% - 16% = 84%

або так:

w(S)=2Ar(S)/Mr(C2S5)=232/76=0,84 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 84%

Інші завдання дивись тут...