Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Що називають періодичною системою? Періодичною системою називається впорядкована множина хімічних елементів та їх класифікація.

 

2. Поміркуйте, у чому полягають подібність і відмінність короткоперіодної та довгоперіодної систем хімічних елементів.

Подібність: у структурі обох таблиць розрізняють періоди і групи. Є 7 періодів. Головні підгрупи позначені літерою А, а побічні - В.

Відмінність: у короткоперіодній системі є ряди, а у довгоперіодній вони відсутні. Тому у короткоперіодній системі 8 груп, які пронумеровані римськими цифрами від І до VIIІ, а у довгоперіодній - 18, які позначені або арабськими цифрами, або римськими цифрами із зазначенням А- або В-групи, подібно до короткоперіодної системи. У короткоперіодній системі ще розрізняють головну і побічну підгрупи за розміщенням елемента (ліворуч чи праворуч від центру клітинки).

 

3. Сформулюйте визначення періоду, ряду, групи, підгрупи хімічних елементів. 

Періодом називається горизонтальний ряд елементів, який розпочинається лужним металічним елементом і закінчується інертним елементом (винятком є перший період, що починається Гідрогеном). Періоди, що складаються з одного ряду, називаються малими, а періоди, що складаються з двох рядів, — великими.  

Група — це вертикальний стовпчик елементів, подібних за властивостями та формою їх сполук.

Головними підгрупами називають підгрупи, до яких належать елементи і малих, і великих періодів.

Побічними підгрупами називають підгрупи, до яких належать елементи лише великих періодів.

Наведіть приклади.

Усього в періодичній системі 7 періодів, їх позначено арабськими цифрами від 1 до 7 та 8 груп, які пронумеровані римськими цифрами від І до VІІІ. Перший, другий і третій періоди утворені з одного ряду, а четвертий, п'ятий, шостий складаються з двох рядів - парного і непарного.

 

Застосовуємо

Вправа 26. З’ясуйте кількість елементів у періодах і заповніть таблицю.

Номер періоду 1 2 3 4 5 6 7
Кількість елементів  2  8 18   18  32 29 

 

 

Вправа 27. Поясніть, як змінюються властивості хімічних елементів зі збільшенням порядкових номерів у:

а) періодах; металічні властивості послаблюються, а неметалічні посилюються.

б) головних підгрупах (групах А). Металічні властивості посилюються, а неметалічні послаблюються.

 

Вправа 28. Д. І. Менделєєв визначив атомну масу хімічного елемента з порядковим номером 32, як середнє арифметичне атомних мас сусідніх у періоді та групі елементів. Користуючись цим, обчисліть атомні маси елементів із порядковими номерами 12 і 23 та порівняйте їх із даними таблиці.

Елемент з порядковим номером 12 - це Магній Mg.

Обчислимо атомну масу елемента, користуючись правилом Менделєєва Д.І.

Ar(Mg)=(Ar(Na)+Ar(Al)+Ar(Be)+Ar(Ca))/4=(23+27+9+40):4=24,75

Знайдене значення атомної маси трохи відрізняється від значення відносної атомної у таблиці (Ar(Mg)=24,30). 

Елемент з порядковим номером 23 - це Ванадій V.

Обчислимо атомну масу елемента, користуючись правилом Менделєєва Д.І.

Ar(V)=(Ar(Ti)+Ar(Cr)+Ar(P)+Ar(As))/4=(48+52+31+75):4=51,5

Знайдене значення атомної маси трохи відрізняється від значення відносної атомної маси у таблиці (Ar(V)=50,94). 

Інші завдання дивись тут...