Інші завдання дивись тут...

 Знаємо, розуміємо

1. Які дослідження дали змогу вченим з’ясувати будову атома? Відкриття електрона і явища радіоактивності, експериментальні дослідження Ернеста Резерфорда і створена ним планетарна модель атома.

 

2. Розкажіть, у чому полягала відмінність у моделях Томсона та Резерфорда. У моделі Томсона позитивно заряджені частинки рівномірно розподілені по всьому об’єму атома, в який вкраплені негативно заряджені частинки — електрони, а у планетарній моделі Резерфорда весь позитивний заряд і майже всю масу атома (99,4 %) зосереджено в атомному ядрі, навколо якого коловими або еліптичними орбітами безупинно рухаються електрони, утворюючи електронну оболонку атома.

 

3. Схарактеризуйте складові частинки атома. Атом складається з ядра, що містить позитивно заряджені протони і незаряджені (нейтральні) нейтрони, навколо якого безупинно рухаються негативно заряджені електрони, утворюючи електронну оболонку атома.

 

4. До якої складової атома належать:

 а) протони; Ядра атома

 б) електрони; Електронної оболонки атома

 в) нейтрони? Ядра атома

 

5. Який внесок у розкриття будови атома зробив наш видатний співвітчизник Д. Д. Іваненко? Висловив теоретичне припущення про наявність нейтронів у ядрі і виголосив доповідь про протонно-нейтронну структуру ядра атома, у якій спирався на те, що в ядрі є важкі частинки однакової маси — протони й нейтрони. 

 

6. Кому належать відкриття:

а) протона;  Ернесту Резерфорду

б) нейтрона; Джеймсу Чедвіку

в) електрона? Джозефу Джону Томсону

 

7. Чому модель Томсона проіснувала недовго?  Бо через кілька років її спростував англійський фізик Ернест Резерфорд на підставі результатів власних експериментальних досліджень.

 

8. Як Е.Резерфорд пояснював відхилення позитивно заряджених частинок при пропусканні їх крізь тоненькі металеві пластинки? Оскільки частинки мали позитивний заряд, то відштовхувати (відкидати назад) їх могли інші частинки — також позитивно заряджені. Беручи до уваги те, що такою була поведінка однієї з десяти тисяч частинок, то результати доводили, що позитивний заряд не розподілений по всьому об’єму атома, а сконцентрований в одному місці.

 

9. За що присуджують Нобелівську премію?  

За видатні відкриття в області фізики, хімії, фізіології та медицині, у галузі мистецтва та за визначний внесок у згуртування і процвітання націй.

Поясніть походження її назви.

Премія названа на честь шведського інженера Альфреда Нобеля (1833 - 1896), котрий заповів щоб відсотки з його капіталу щорічно йшли на преміювання людей, котрі впродовж попереднього року принесли найбільшу користь людству. 

 

10. Назвіть відомих вам учених, удостоєних Нобелівської премії за відкриття, пов’язані з будовою атома та властивостями його структурних частинок. Ернест Резерфорд (1908), Марія Склодовська-Кюрі (1911), Джеймс Чедвік (1935).

 

Застосовуємо 

Вправа 29. Зазначте заряди ядер атомів, кількість електронів в атомі для елементів із порядковими номерами 28, 36, 57, 84.

Оскільки порядковий номер елемента у періодичній системі та число протонів у ядрі атома збігаються, а позитивний заряд ядра утворений лише протонами — їх число дорівнює заряду ядра, тому заряди ядер атомів запропонованих елементів є такими: +28, +36, +57, +84.

Оскільки будь-який атом є електронейтральним, тому число протонів (із зарядом +1) завжди дорівнює числу електронів (із зарядом -1), і кількість електронів у запропонованих елементів є такою: 28, 36, 57, 84.

 

Вправа 30. Визначте хімічні елементи за наведеними відомостями про них:

 а) елемент розташований у 4 періоді, ІV групі, головній підгрупі;

Германій Ge

 б) елемент розташований у 4 періоді, І групі, побічній підгрупі;

Купрум Cu

 в) елемент розташований у 3 періоді, формула його леткої сполуки з Гідрогеном відповідає загальній формулі Н2R;

Натрій Na

 г) атом елемента має на 7 електронів більше, ніж атом Карбону;

Алюміній Al. Порядковий номер Карбону №6, тому 6+7=13, порядковий №13 має Алюміній.

 д) елемент 3 періоду має валентність IV у вищому оксиді та леткій сполуці з Гідрогеном.

Силіцій Si. Елемент має валентність IV, тому формула вищого оксиду має вигляд ЕО2 і формула леткої сполуки з Гідрогеном має вигляд ЕН4. Отже цей елемент розташований у четвертій групі.  

Напишіть формули вищих оксидів для елементів, про які йдеться у завданнях а, в, г.

GeO2, Na2O, Al2O3.