Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Що розуміють під молярним об’ємом газів? Об’єм 1 моль будь-якого газу речовини дістав назву молярного об’єму, що позначається Vm. Які умови дістали назву нормальних? Температура 00С і тиск 101,3 кПа дістали назву нормальні умови. Скорочено позначають (н.у.).

 

2. Дослідіть за малюнком 38, який об’єм займають різні гази (н.у.) кількістю речовини 1 моль. Отримані значення близькі до 22,4 л.

 

3. Дослідіть за малюнком 38, який об’єм займає 1 моль будь-якої газоподібної речовини за нормальних умов. 22,4 л.

 

Застосовуємо

Вправа 81. Обчисліть молярний об’єм водню за нормальних умов, якщо його густина дорівнює 0,089285 г/л.

Відомо: ρ(Н2)=0,089285 г/л. Знайти: Vm-?

Розв'язування:

Обчислюємо за формулою Vm=M/ρ, де M=Mr г/моль.

Mr(H2)=2Ar(H)=21=2, M(H2)=2 г/моль.

Vm=M(Н2)/ρ(Н2)=2 г/моль : 0,089285 г/л =22,4 л/моль.

Відповідь: молярний об'єм водню за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

 

Вправа 82. Яка кількість речовини кисню, виміряного за нормальних умов, міститься в посудині об’ємом 56 л?

Відомо: V(О2)=56 л.  Знайти: v(O2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=V/Vm, де Vm – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

v(О2)=V(O2)/Vm=56 л : 22,4 л/моль=2,5 моль.

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль кисню, тоді

об’єм 56 л за н.у. займуть х моль кисню.

22,4 л / 56 л,=1 моль / х моль, звідси

х моль  22,4 л = 1 моль  56 л

х = (1 моль  56 л) : 22,4 л

х = 2,5 моль

Відповідь: в посудині об'ємом 56 л міститься кисень кількістю речовини 2,5 моль.

 

Вправа 83. Який об’єм за нормальних умов займає порція вуглекислого газу масою 88 г?

Відомо: m(CО2)=88 г.  Знайти: V(CО2)-?

Розв’язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(СО2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль.

v(СО2)=m(CO2)/M(CO2)=88 г : 44 г/моль=2 моль.

З формули v=V/Vm, де Vm – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVm

V(CO2)=v(CO2)Vm=2 моль  22,4 л/моль=44,8 л

ІІ спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль.

v(СO2)=m(CO2)/M(CO2)=88 г : 44 г/моль=2 моль.

Для знаходження об'єму складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

1 моль вуглекислого газу за н.у. займає об’єм 22,4 л, тоді

2 моль вуглекислого газу за н.у. займуть об’єм х л.

1 моль / 2 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л  1 моль = 22,4 л  2 моль

х = (22,4 л  2 моль):1 моль

х = 44,8 л

Відповідь: порція вуглекислого газу масою 88 г займає об'єм 44,8 л.

 

Вправа 84. Який об’єм (н.у.) займає порція азоту, що містить 24,081023 атомів?

Відомо: N(N)=24,081023 атомів. Знайти: V(N2)-?

Розв'язування:

І спосіб 

Кількіcть речовини структурних частинок (атомів) обчислюємо за формулою v=N/NA, де NA- стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1.

v(N)=N(N)/NA=24,08•1023 : 6,021023 моль-1=4 моль

Молекула азоту містить 2 атоми Нітрогену, тому в 1 моль азоту міститься 2 моль атомів Нітрогену, а 4 моль атомів Нітрогену міститься у кількості речовини азоту, що містить удвічі меншу кількість речовини атомів Нітрогену:

v(N2)=v(N):2=4 моль:2 = 2 моль.

З формули v=V/Vm, де Vm – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVm

V(N2)=v(N2)Vm=2 моль  22,4 л/моль=44,8 л

ІІ спосіб

Молекула азоту N2 містить два атоми Нітрогену, тому кількість молекул буде вдвічі меншою, ніж кількість атомів:

N(N2)=N(N):2=24,08•1023 : 2=12,04•1023;

Кількість речовини структурних частинок (молекул) обчислюємо за формулою n=N/NA, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02•1023моль-1.

n(N2)=N(N2)/NA=12,04•1023:6,02•1023моль-1= 2 моль.

З формули v=V/Vm, де Vm – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVm

V(N2)=v(N2)Vm=2 моль  22,4 л/моль=44,8 л

Відповідь: 44,8 л.

 

Вправа 85. Поміркуйте, більший чи менший об’єм займе кисень кількістю речовини 1 моль за температури 400С, ніж за нормальних умов (00С). Більший.

Інші завдання дивись тут...